Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


1. Název Obec Dobšín
2. Důvod a způsob založení Obec Dobšín vznikla dne 24. 11. 1990 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410 /1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.
3. Organizační struktura Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a hospodářky obce.
4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Dobšín
Dobšín č. p. 51
294 04 Dolní Bousov
tel: 326 396 470
fax: 326 396 470


e-podatelna: ou.dobsin@seznam.cz
další kontakt: ou.dobsin@seznam.cz

ID datové schránky: 8a8avvk

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Dobšín
Dobšín č. p. 51
294 04 Dolní Bousov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dobšín
Dobšín č. p. 51
294 04 Dolní Bousov
tel: 326 396 470

4.3. Úřední hodiny
                   
Pá: 17:00 - 19:00
       
 
4.4 Telefonní čísla tel: 326 396 470
4.5 Čísla faxu fax: 326 396 470
4.6 Adresa Internetové stránky

http://www.dobsin.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou.dobsin@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy  
5. Bankovní spojení

číslo účtu : 30425181/0100
(pokud není ve smlouvě uvedeno jiné)

6. IČ 509299
7. DČ nejsme plátci DPH
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  
8.2 Rozpočet Úřední deska
9. Žádosti o informace

Obecní úřad Dobšín
Dobšín č. p. 51
294 04 Dolní Bousov
tel: 326 396 470
fax: 326 396 470


email: ou.dobsin@seznam.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Dobšín
Dobšín č. p. 51
294 04 Dolní Bousov
tel: 326 396 470
fax: 326 396 470


email: ou.dobsin@seznam.cz

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví:

- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení


Komu se odvolání posílá:

-odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal


Kdo o odvolání rozhodne

- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

12. Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici na obecním úřadě Dobšín:

Žádost o pokácení stromů

Přihláška k trvalému pobytu

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Dobšín.

Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy zde.

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  
14.2 Vydané právní předpisy

- o místních poplatcích

- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů

15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací přihlášení k trvalému pobytu - 50,- Kč
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv  
16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Dobšín poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.