Obecně závazná vyhláška obce Dobšín
OBEC DOBŠÍN


Obecně závazná vyhláška

obce Dobšín

č. 1/2012,


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobšín


Zastupitelstvo obce Dobšín  se na svém zasedání dne 11.12.2012  usnesením č.12/2012 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Dobšín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1)   Komunální odpad se třídí na:


a)    tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b)    objemný odpad,

c)    nebezpečné složky komunálního odpadu,

d)    směsný odpad.


2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1)        Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.


2)        Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v zatáčce u Richterů.


3)        Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:


a)    papír, barva modrá

b)    sklo, barva  zelená ( plechová)

c)    plasty, PET lahve, barva žlutáČl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován  dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  na úředních deskách obecního úřadu a v místním rozhlase
Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)        Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).


2)        Sběr a svoz objemného odpadu není zajišťován.

3)    Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře,který je umístěn v Dolním Bousově.Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

1)        Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a)        typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)        odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)        Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)        Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.


2)        Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.


3)        Pro odložení stavebního odpadu je možné soukromě objednat  kontejner od firmy Compag.Čl. 8

Závěrečná ustanovení


1)        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2013
1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


Zveřejněno: 14. 12. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Veřejné vyhlášky

Komentáře nejsou povoleny.