Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.10.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Hájek , Hadač,  Bárta,

Hosté:

Omluveni: Horčička,Mocák


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Nákup programu na evidenci obyvatel

3)    Schválení rozpočtového opatření č.2

4)    Schválení příspěvku na Mikulášskou nadílku

5)    Zrušení dotace pro Pekařství Bohemia

6)    Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013

7)    Různé


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  5 ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hadač F.a p. Bárta L. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.2. Starostka obce navrhla přítomným zastupitelům zakoupení programu na evidenci obyvatel. Hospodářka obce informovala zastupitele o programu, jeho možnostech a využití. Návrh na zakoupení programu byl  schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů za podmínky, že vstupní cena za program včetně jeho instalace nepřekročí částku 5 000,- Kč..3. Hospodářka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.2/2012.( viz.příloha zápisu) Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.4. Starostka obce navrhla přítomným výši příspěvku na pořádání Mikulášské nadílky pro děti ve výši 3 000,-Kč. Částka bude vyplacena formou zálohy, vyúčtování bude provedeno na základě dokladů o nákupu zboží v prosinci 2012. Příspěvek byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.5. Starostka seznámila přítomné s problémem podepsán smlouvy o dotaci pro Pekařství Bohemia. Dne 7.2.2012 na zasedání č.2/2012 byla schválena dotace ve výši 3 000,-Kč. Do dnešního dne nebyla za strany Pekařství Bohemia snaha o podepsání smlouvy o dotaci, proto starostka obce navrhla dotaci zrušit. Zrušení bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.6. Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2013. Návrh byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.7. Různé

– p.Hadač F.- je potřeba doplnit živičný povrch na komunikaci u domu bez č.p.- viz. smlouva a předávací protokol. Byl zaslán dopis firmě USK s.r.o. Dozor nad opravou zajistí pan Hadač F. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


– pí Bártová L. – informovala zastupitele o stížnosti pana Gustava Bárty na službu zasílání obecního hlášení do e-mailu. Služba již fungovala, v současné době bez vysvětlení fungovat přestala. Textové hlášení nefunguje z důvodu instalace nového obecního rozhlasu. Poseznámení s jeho obsluhou bude  zasílání obecního hlášení obnoveno. Zasílání bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– p.Bártová L.-informovala přítomné o žádosti paní Olivové na pokácení 3 kusů borovic a náletových dřevin na obecním pozemku, sousedícím s její parcelou. Žádost bude řešena na místě, na příštím zastupitelstvu bude rozhodnuto o řešení. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– pí Bártová- informovala přítomné o stížnosti paní Hamršmídové na souseda ,pana Maška ve věci vzrostlých stromů. Spor se pokusí ústně vyřešit paní Bártová, pokud nedojde k dohodě, bude stížnost předána úřadu s vyšší působností, tj. Dolní Bousov.. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


-p.Hájek- žádost o příspěvek na vánoční turnaj v Pink-Ponku ve výši 1 000,-Kč. Turnaj se bude konat 24.11.2012 na sále v hospodě. Žádost byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Zastupitelé se dohodli na výpovědi pro paní Hackerschmiedovou z pronájmu hospody U Karla. Smlouva , včetně dodatku, bude vypovězena dle znění odst.V. smlouvy ze dne 4.1.2010. Výpověď byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– zastupitelé navrhli odměnu 1 000,-Kč čistého pro pana Erika Prskavce za služby, spojené s údržbou obce. Odměna byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Nákup programu na evidenci obyvatel

–          Rozpočtové opatření č.2/2012

–          Zálohu na Mikulášskou nadílku

–          Zrušení dotace pro pekařství Bohemia

–          Návrh rozpočtu na rok 2013

–          Zasílání obecního hlášení e-mailem

–          Příspěvek na Vánoční turnaj

–          Výpověď z pronájmu hospody

–          Odměnu pro pana E.PrskavceOZ bere na vědomí

–          Opravu živičného povrchu

–          Stížnost paní Hamršmídové

–          Stížnost paní Olivové


Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ bude veřejné a koná se  13.111.2012 od 18:00 v Penzionu Slunečno
Zveřejněno: 06. 11. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image