Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 8.10.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta, Mocák, Hájek


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Kontrola úkolů z minulého zasedání

3)    Projednání žádosti p.Machače a p.Mouchy

4)    Projednání žádosti firmy Comfeel

5)    Schválení směrnice k evidenci a účtování majetku

6)    Různé.Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák p.Bárta.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. Úkoly byly splněny. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Pan Moucha předložil zastupitelstvu rozpočet na opravu a odvodnění komunikace u chat ev.č.055 a 056. Pan Bárta L. informoval přítomné o jednání na Stavebním úřadě Dolní Bousov. Na stavbu musí být projekt a ten podstoupit k dalšímu jednání na městský úřad Dolní Bousov. Obec navrhuje udržování cesty, do 30.11.2013 pozvat odborníka na komunikace ke konzultaci o možné opravě, následně zpracovat projekt. Do rozpočtu obce na rok 2014 zapracovat realizaci projektu. Jednáním s odborníkem byl pověřen pan Bárta L. Navrhovaný postup schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka seznámila přítomné s žádostí firmy Comfeel o umístění anténního systému na budově bývalé školy Dobšín č.p. 41 za účelem rozšíření pokrytí bezdrátové sítě Comfeel. Starostka obce pozve zástupce firmy Comfeel na příští zasedání a dodá návrh smlouvy a specifikaci antény. Přítomní  zastupitelé vzali na vědomí.


5. Hospodářka seznámila přítomné s novou směrnicí k evidenci a účtování  majetku. Zároveň požádala přítomné zastupitele o provedení příprav na inventuru majetku za rok 2013 a předat včas požadavky na vyřazení majetku. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Různé:

Odstoupení zastupitelů pana Hadače Františka a Horčičky Zdenka. Zastupitelé schválili všemi 5 hlasy odstoupení zastupitelů a schválili 5-ti členné zastupitelstvo.


–  p. Brdlík – po opravě silnice je nutná oprava vjezdu do domu, bude proplaceno 12m2 zámkové dlažby a 5m odvodňovacích žlabů proti předloženým dokladům. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Zastupitelé projednali dvě nabídky na opravu komunikace:

Firma Bedřich Málek,               cena bez DPH  233 080,-Kč

Firma USK s.r.o.                       cena bez DPH 243 312,-Kč


Byla vybrána firma USK s.r.o., Mnichovo Hradiště z důvodu kvalitnějšího vstupního materiálu. Vybraná firma byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


-Žádost pana Haňky Milana byla projednána. Pan Haňka bude přizván na osobní jednání a vysvětlení svého požadavku. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– Přítomní zastupitelé schválili všemi 5 hlasy finanční příspěvek na pořádání Mikulášské nadílky ve výši 2 500,-Kč.


– Žádost manželů Holubičkových o povolení k přemístění veřejného osvětlení. Provedení přemístění musí být provedeno v souladu s platnými elektrotechnickými normami. Žádost byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Dotaz pana Hadače, proč v případě problému s odvodněním komunikace v chatové oblasti jedná pan Moucha a pan Machač za celou chatovou oblast, když nemají jejich písemnou podporu. Dotaz je přílohou tohoto zápisu. Pánové byli požádáni o předložení podepsané petice. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva

–          Zpracování projektu na opravu cesty u chat ev.č.055a 056

–          Směrnici k evidenci a účtování majetku

–          Odstoupení zastupitelů Hadače F. a Horčičky Z., 5-ti členné zastupitelstvo

–          Proplacení materiálu na opravu vjezdu do domu pana Brdlíka

–          Výběr firmy na opravu obecní komunikace

–          Příspěvek 2 500,-Kč na Mikulášskou nadílku

–          Žádost o přemístění veřejného osvětleníOZ bere na vědomí:

–          Žádost pana Haňky

–          Odpověď panu Hadačovi na stížnost

–          Jednání s firmou Comfeel


Ukončení: 19,45 hod.

Další zasedání OZ bude veřejné.


Zveřejněno: 22. 10. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Moucha Oldřich

Pondělí, 18. 11. 2013, 08:54

Dobrý den, žádný písmený či ústní požadavek na předložení podepsané petice jsem ani já ani ing.Machač neobdržel.Obdržel jsem pouze po uplynutí zákonné lhůty dopis, který měl odpovědět na písemné dotazy podepsané jak vlastníky chat, tak i od občanů trvale žijících. Ze zápisů vyplývá jasné porušování zakona o obcích v oblasti výběrových řízení ( výběrové řízení schváleno měsíc po realizaci akce atd.) Je toho opravdu mnoho, na co jsme se ptali. Z téhož důvodu budu trvat na zveřejnění nahrávky z jednání zastupitelstva z 1.10.2013 , dopisu, který byl předán zastupitelstvu včetně podpisů a odpovědi OU Dobšín_Kamenice na náš dopis ze dne 1.10.2013 na webových stránkách obce. Nechť obyvatelé a voliči posoudí, zda-li zastupitelstvo jedná v souladu se zákony a v zájmu obyvatel. V případě dotazů mě kontaktujte na tel. 724 228 795 a nebo na e:mail oldrich.moucha@seznam.cz . Pokud nebude průběh jednání zveřejněn, rád jej zájemcům poskytnu. Stačí poslat požadavek na můj meil a mít dostatečnou kapacitu schránky. E:mail na Seznamu zaslání nahrávky plně zvládá.
Moucha Oldřich


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image