Zápis č. 11/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 13.11.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Hájek , Hadač,  Bárta, Mocák, Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Informace o setrvání v CHKO Český ráj

3)    Realizované investice v roce 2012

4)    Schválení hospodaření k 30.9.2012

5)    Informace o novém bezdrátovém rozhlasu

6)    Info o nových známkách fy Compag

7)    Vyhlášení výsledků zahrádkářské soutěže

8)    Diskuse a závěr


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  7 ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák J..a p. Keller J.. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Na jednání byli přítomni zástupci CHKO Český ráj ing. Jan Mocek a ing. Kateřina Jemelíková. Ing.Mocek přednesl zprávu o stavu CHKO a pravidlech členství v CHKO. Představil činnost CHKO, vysvětlil jak probíhá řešení nepovolených staveb a ostatní stavební činnost.


Na dotaz o setrvání v CHKO vysvětlil, že rozsah území a hranice jsou přesně stanoveny zákonem, jsou neměnné a proto nedovolí z CHKO vystoupit.


Dále seznámil přítomné s dotačními programy a jejich pravidly.


Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


3. Starostka obce seznámila přítomné s investičními akcemi v roce 2012:


– jaro 2012 – výměna části vodovodu v Kamenici a v Dobšíně

– dokončení pergoly

– cesta od Bártů k Mocákoým, 1. etapa

– cesta od Mocáků , 2.etapa


Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


4. Hospodářka seznámila přítomné s hospodařením k 30.9.2012.

Počáteční zůstatek k 1.1.2012                                    360 210,-

Příjmy                                                                       1 576 315,-

Výdaje                                                                      1 563 846,-

Zůstatek na běžném účtu  k 30.9.2012                        372 679,-

Zůstatek na spořícím účtu  k 30.9.2012                    1 014 089,-


Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


5. Starostka obce informovala přítomné o instalaci bezdrátového rozhlasu v obci. Do konce roku bude rozhlas pracovat v zabíhacím režimu. Vysílaná hlášení budou zasílána zájemcům e-mailem. Připomínky k fungování rozhlasu, jeho slyšitelnosti a další poznatky občanů bude přebírat pan Luboš Bárta, po zjištění závad bude kontaktována firma a provede úpravy. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


6. Starostka seznámila přítomné s novými známkami na rok 2013 firmy Compag. Seznámila přítomné s možností svozu bioodpadu. Informovala o cenové nabídce firmy Marius Pedersen. Nové známky přítomní zastupitelé vzali na vědomí, svoz bioodpadu a cenovou nabídku zamítli všemi 7 hlasy.


7. Výsledky zahrádkářské soutěže:

Hodnotící komise ve složení: p.Ondřej, pí Kyzivátová, pí Bártová ocenili vybrané majitele nemovitostí a zahrad za jejich celoroční zodpovědný přístup ke svým zahrádkám a péči o vzhled domu.

Komise vybrala:

Richterová Jana,       Čermákovi,         Černí,             Kratochvílová Lidmila

Folprechtová Dana,           Kratochvílová Jiřina

Odměnu za výsledky soutěže je možno si vyzvednout na OÚ každé úterý o úředních hodinách.


8. Diskuse:

– p.Bárta-nutno seřídit světla veřejného osvětlení , nesvítí světlo nad hospodou. Seřízení zajistí pan  Uchytil. Schváleno všemi 7 hlasy přítomných zastupitelů.

– p. Sobotka – dotaz, kdy bude realizována voda k jejich stavební parcele. Starostka – letos již nejsou v rozpočtu peníze, v rozpočtu na rok 2013 se s touto realizací počítá.

– p.Černý – dotaz , proč se na rekonstrukci vodovodu nezažádalo o dotaci. Odpověď – na opravy a rekonstrukce se dotace nevypisují.

-p. Černy – dotaz, proč výpověď z hospody a co bude dál. Odpověď – nespokojenost s kvalitou služeb a obec bude hledat nového nájemce.

-p.Bártová – žádost mateřské školky  Obruby o sponzorský dar k obohacení dárků pod vánočním stromečkem ve výši 2 500,-Kč Příspěvek byl schváleni všemi 7 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 7 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Hospodaření k 30.9.2012

–          Seřízení světel veřejného osvětlení

–          Příspěvek 2 500,-Kč pro MŠ Obruby


OZ zamítá 7 hlasy NE

–          Vývoz bioodpadu

–          Cenovou nabídku firmy Marius Pedersen


OZ bere na vědomí

–          Informace o setrváni v CHKO

–          Realizované investice v roce 2012

–          Informace k bezdrátovému rozhlasu

–          Info o nových známkách firmy Compag

–          Vyhlášení výsledků zahrádkářské soutěže


Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  11.12.2012 od 18:00Zveřejněno: 09. 1. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Marta Hackerschmiedová

Neděle, 13. 1. 2013, 14:51

K dotazu pana Černého na výpověď nájmu restaurace, chci uvést na pravou míru, že se nejedná o nespokojenost s kvalitou služeb, ale o osobní akci pana Hadače ml., když si na něj přišli stěžovat 3 lidi v ulici, že v sobotu těsně před obědem začal vypouštět septik na vlastní pozemek a v okolí se nedalo vůbec dýchat. Po upozornění ať toho zanechá mi bylo sděleno, že se postará o to, že v restauraci skončím a během dvou týdnů mi byla oznámena výpověď. Ani nevím proč je v obecním zastupitelstvu, když nebyl řádně zvolen a byl tam dosazen až novou starostkou.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image