Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 4.2.2014


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta,   Hájek

Omluveni:  Mocák


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení odpisového plánu na rok 2014

3)    Navýšení částky na balíčky k životnímu výročí

4)    Projednání žádosti pana Haňky – změna GP

5)    Naplánování oprav a prodloužení vodovodu na rok 2014

6)    Pověření osoby na schvalování rozpočtových změn

7)    Různé

8)    Závěr


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 4 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Keller, p.Hájek.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s odpisovým plánem na rok 2014. Plán odpisů byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů


3. Starostka obce předložila zastupitelům návrh paní Bočkové Marie na navýšení částky na balíčky k životnímu výročí občanů Dobšína a Kamenice ze stávajících 250,-Kč  na 300,-Kč.  Návrh byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka obce seznámila přítomné s žádostí pana Haňky o souhlas s realizací GP dvou parcel. Jde o GP č.690/38 a GP č. 690/39 v katastrálním území Dobšín. Realizace GP  byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů za podmínky zachování stávajícího věcného břemene.


5. Návrh plánovaní prací na opravách a prodloužení vodovodu:

Prodloužení vodovodu k panu Hedbávnému, a výměna od Bártů k Matyášovým,  Návrh byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Starostka obce navrhla zastupitelům určení osoby, pověřené schválením a podpisem rozpočtových opatření do výše 100 000,-Kč. Rozpočtová opatření nad tuto částku podléhají nadále schvalování zastupitelstvem. Pověřenou osobou byla jmenována starostka obce paní Lenka Bártová.  Jmenování bylo schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů


6. Různé

– Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy na prodej pozemků obci za 1,-Kč na vedení inženýrských sítí. Pozemky jsou v majetku pana Karla Haňky, parc.č. 399. Schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů


– Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na ples SDH Dobšín- Kamenice ve výši 2 000,-Kč. Ples se bude konat 15.3.2014.


– zastupitelstvo schvaluje 4 hlasy příspěvek na úpravu sportovní PS12 ve výši 20 000,-Kč pro SDH Dobšín-Kamenice .


– Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu měsíců února a března bude probíhat za příznivého počasí oprava obecního osvětlení.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Plán odpisů na rok 2014

–          Částku 300,-Kč na balíčky k životnímu výročí

–          Realizaci GP dvou parcel p.Haňky

–          Návrhy na prodloužení a opravu vodovodu

–          Pověření paní Bártové L. ke schválení rozpočtových opatření do výše 100 000,-Kč

–          Podpis smlouvy na prodej pozemků par.č.399 za 1,-Kč

–          Příspěvek na ples SDH ve výši 2 000,-Kč

–          Příspěvek 20 000,-Kč na úpravu sportovní PS12


OZ bere na vědomí:

–          Termín opravy obecního osvětlení


Ukončení: 19,45 hod.

Zveřejněno: 05. 2. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image