Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.12.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek

Omluveni: Mocák, HorčičkaProgram:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtu na rok 2013

3)    Projednání novelizace vyhlášky o komunálním odpadu

4)    Schválení nákupu elektrocentrály

5)    Projednání Přílohy nařízení vlády č.37/2003 Sb.

6)    Diskuse a závěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Bárta..a p. Hadač. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2013. Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 13.11.2012, sejmut11.12.2012. Rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy  2 022 250,-Kč, výdaje 2 331 400,-Kč, financování 309 150,-Kč. Rozpočet byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce seznámila přítomné s novelizací vyhlášky o komunálních odpadech Vyhláška bude vyvěšena na internetových stránkách obce a na vývěskách. Vyhláška byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka obce seznámila přítomné s návrhem pana Červinky na  nákup nové elektrocentrály pro hasiče, Zastupitelé navrhli nákup elektrocentrály za 15 000,-. Nákup elektrocentrály byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka obce informovala přítomné o Příloze nařízení vlády č.37/2003 Sb., která určuje odměny zastupitelů. Zastupitelé zamítli navýšení odměn zastupitelů všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


6.Různé

– Bártová – pronájem hospody „U Karla“ – návrh na výběrové řízení zpracuje a do příštího zastupitelstva připraví pan Hájek Filip. Návrh byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Keller – pan Křivský podal žádost o přípojku vody a veřejného osvětlení. Vyřídí pan Keller.  Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– Bártová – inventura majetku za rok 2012 bude provedena k 31.12.2012. Inventarizační komise: předseda: Bártová Lenka

členové: Hájek Filip, Keller Jaroslav,

Provedení inventur a inventurní komise byly schváleny všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Rozpočet na rok 2013

–          Novelizaci vyhlášky o komunálních odpadech

–          Nákup elektrocentrály v ceně 15 000,-Kč

–          Návrh na výběrové řízení pronájmu hospody

–          Inventarizaci a inventarizační komisi


OZ zamítá 5 hlasy NE

–          Navýšení odměn zastupitelů


OZ bere na vědomí

–          Žádost pana Křivského


Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  22.1.2013 od 18:00


Zapsala:       ing.Folprechtová

Zveřejněno: 18. 12. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Štěpánka Hamršmídová

Čtvrtek, 27. 12. 2012, 19:58

Dobrý den, bylo by možné dát na internetové stránky i zápis ze zasedání č. 11/2012?. Děkuji. Štěpánka Hamršmídová, Kamenice


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image