Zápis č. 12/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 26.11.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta,  Hájek, Mocák

Omluveni:Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtového opatření č.2

3)    Jmenování komise pro inventuru 2013

4)    Diskuze

5)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák p.Bárta.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Hospodářka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.2. Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce informovala přítomné o přípravě inventury majetku za rok 2013. Inventura bude provedena k 31.12.2013.


Inventarizační komise: předseda: Hájek Filip

členové: Keller Jaroslav, Bárta Luboš

Provedení inventur a inventurní komise byly schváleny všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Různé

– Bártová- projednání návrhu smlouvy s firmou Cerberos. Firmě budou zaslány požadavky na úpravu smlouvy. Zajistí paní Bártová L. Návrh byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Bártová- seznámila přítomné s dopisem paní Černé – pani Černé bude zaslána odpověď, že obec nemá zájem zasahovat do jejich vlastnických práv. Dopis byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Diskuze

OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Rozpočtové opatření č.2

–          Inventury majetku za rok 2013 a složení komisí

–          Dopis s podmínkami smlouvy pro firmu Cerberos

–          Dopis pani ČernéOZ bere na vědomí:


Ukončení: 19,45 hod.Zveřejněno: 03. 12. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image