Zápis č. 13/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta,   Mocák

Omluveni:  p.Hájek


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtu na rok 2014

3)    Různé

4)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 4 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Bárta,p.Keller .  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2014. Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 5.11.2013, sejmut 3.12.2013. Rozpočet byl schválen jako schodkový: příjmy  2 102 750,-Kč, výdaje 2 237 400,-Kč, financování 134 650,-Kč. Rozpočet byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů


3. Různé

– p.Moucha – žádost o opravu cesty, do  konce ledna 2014 se uskuteční schůzka s panem Jedličkou na místě v chatách k posouzení situace a rozhodnutí o rozsahu oprav. Opravy budou provedeny v průběhu roku 2014. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– p.Huk – pokud nebudou do konce roku 2013 doplaceny dlužné částky( nájem 5 000,-, záloha na elektr. energii 10 000,- , voda 3 000,-) bude k 31.12.2013 ukončena smlouva o pronájmu hospody. Návrh byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů


-pí Bártová – seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2014 a 2015. Rozpočtový výhled byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


– pí Bártová- předložila přítomným zprávu o provedení kontroly a čistění komínů na hospodě. Ze zprávy vyplývá, že je nutná oprava nadstřešní části komínů. Oprava bude provedena v roce 2014. Oprava byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


– pí Bártová- seznámila přítomné s dopisem Mateřské školy Obruby s žádostí o poskytnutí finančního daru k obohacení dárků pod vánoční stromek. Starostka navrhla částku 2 500,-Kč. Částka byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


–  pí Bártová – seznámila přítomné s žádostí k návrhu trasy na projekt stavby Vn,TS.kNN p.č.399 pan Haňka. Žádost na trasu přípojky byla odsouhlasena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Rozpočet na rok 2014

–          Rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015

–          Opravu komína

–          Příspěvek 2 500,-Kč pro Mateřskou školu Obruby

–          Návrh trasy pro stavbu u pana HaňkyOZ bere na vědomí:

–          Oprava cesty v chatách a schůzka s panem Jedličkou


Ukončení: 19,45 hod.

Další zasedání OZ bude

Zapsala:       ing.Folprechtová


Zveřejněno: 19. 12. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image