Zápis č. 2/2013 z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 19.2.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek,

Omluveni: Mocák, Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Otvírání obálek na výběrové řízení na pronájem hospody

3)    Diskuse a závěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hadač..a p. Bárta. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Do dnešního dne byly přijaty na OÚ 2 obálky s nabídkami na pronájem: pan Huk Dušan, Kamenice 43 a pan Adámek Petr, Károvsko 2079, Turnov. Zastupitelé po otevření obálek prověřili nabídky z hlediska obsahové správnosti a splnění kvalifikačních předpokladů. Obě podmínky byly  splněny.


Hodnocení nabídek:

Zastupitelé stanovili pořadí dle nabídly výše nájmu:

1. pan Adámek  Petr                2 600,-Kč/měsíc

2. pan Huk Dušan                    2 300,-Kč/měsíc


Dále zastupitelé projednali ostatní položky nabídek .  Rozhodli se pro pana Huka Dušana.

Zdůvodnění:  Pan Huk D. předložil lepší nabídku služeb a bude větší konkurence v poskytování služeb v obci.

Obě nabídky budou vyvěšeny na internetu a na obecních vývěskách.

Výběrové řízení bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.6.Různé

– P.Bárta – informoval přítomné o propadlé silnici u transformátoru u Mocáků. Místo propadu bylo provizorně označeno dopravní značkou. Po ukončení zimního období bude rozhodnuto o opravě. Zastupitelé vzali na vědomí.


– Zastupitelé rozhodli, že vybavení sálu v hospodě se nebude dále půjčovat. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Bude oslovena firma SOFT-Radio na doladění reproduktorů obecního rozhlasu. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Výběrové řízení na pronájem hospody

–          Půjčování vybavení sálu v hospodě


OZ bere na vědomí

–          Poškození silnice

Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  5.3.2013 od 18:00


Zveřejněno: 06. 3. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image