Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 5.3.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek, Mocák ,Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Výběr firmy na výměnu vodovodu

3)    Nákup programu na evidenci obyvatel

4)    Nákup zákonů v el. podobě – firma Atlas

5)    Info o auditu za rok 2012

6)    Schválení zřízení účtu u ČNB

7)    Projednání změnu smlouvy pí Folprechtové

8)    Schválení odměny za audit

9)    Změna UP-projednání žádosti p. Hedbávného

10) Příspěvek na dětský maškarní ples – 3 000,-Kč

11) Příspěvek na ples SDH Dobšín-Kamenice

12) Naplánování opravy cesty za Zajícovými

13) Diskuse a závěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 7  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák.J.a p. Hájek.F.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce předložila zastupitelům nabídky firem na výměnu vodovodu. Celkem se přihlásily 4 firmy :

Zikuda s.r.o. : protlaky – Na Kopečku 173 724,- Kč,na návsi 144 664,-Kč,ostatní náklady 51 032,-Kč  celkem 369 420,- Kč.

Zikuda s.r.o. : výkop – Na Kopečku 236 951,-Kč,  na návsi 179 756,-Kč, celkem 416 707,-Kč.

– M.Rejzek : Na Kopečku 260 629,-Kč , na návsi  192 010,-Kč, celkem 452 639,-Kč.

J.Svoboda : Na Kopečku 292 180,-Kč, na návsi 211 474,-Kč, celkem 503 654,-Kč.

Brabec a Brabec,s.r.o. : Na Kopečku 231 238,-Kč, na návsi 177 098,-Kč, celkem 408 336,-Kč.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Byla vybrána firma Zikuda s.r.o., technologie protlaku. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že cena v nabídce je konečná. Vybraná firma byla schválena všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce navrhla přítomným zastupitelům zakoupení programu na evidenci majetku. Tento program je nutný při výpočtu odpisů majetku a jejich následného zaúčtování,  dále jsou v programu inventurní soupisy přesně dle platných zákonů. Nákup byl schválen všemi 6  hlasy přítomných zastupitelů.


4. Dále starostka navrhla zastupitelům nákup zákonů v elektronické formě od firmy Atlas Consulting. Nákup byl schválen všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů


5. Starostka obce informovala přítomné o auditu hospodaření za rok 2012, který proběhl dne 15.2.2013. Při auditu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Výsledky auditu byly schváleny všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů


6. Starostka obce seznámila přítomné s povinností založit účet u ČNB. Účet musí být založen do 31.3.2013. Potřebné první kroky již byly učiněny. Účet byl schválen všemi 7 hlasy přítomných zastupitelů.


7. Hospodářka seznámila zastupitele s možností změny pracovní smlouvy z pracovní činnosti na provedení práce. Změna smlouvy byla schválena 7 hlasy přítomných zastupitelů.


8. Starostka obce navrhla odměnu  2 000,-Kč pro pí Folprechtovou za provedení auditu.  Odměna byla schválena 7 hlasy přítomných zastupitelů.


9. Byla projednána žádost pana Hedbávného na změnu územního plánu a žádost o povolení bazénu. Obecní zastupitelstvo není kompetentní schválit stavební povolení. Toto je v kompetenci Stavebního úřadu MÚ Dolní Bousov . Změny  územního plánu zajistí ing.Folprechtová. Bylo schváleno všemi 7  hlasy přítomných zastupitelů


10. Příspěvek na dětský maškarní ples ve výši 2 500,- Kč byl schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů.


11. Starostka obce navrhla příspěvek  na ples SDH Dobšín – Kamenice ve výši 2 000,-  Kč. Příspěvek  byl schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů.


12. Cesta u Zajíců bude opravena brigádně členy zastupitelstva. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


13.Různé

–  Zajištění překopu lesní cesty Na Kamenci za Loudovými, zajistí ve spolupráci s SDH pan Keller. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.OZ schvaluje 7 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Firmu Zikuda s.r.o.na výměnu vodovodu

–          Nákup programu na evidenci majetku

–          Nákup zákonů v el.podobě

–          Výsledky auditu hospodaření za rok 2012

–          Zřízení účtu u ČNB

–          Smlouvu paní Folprechtové

–          Odměnu  za audit

–          Změny v územním plánu

–          Příspěvek na dětský maškarní ples

–          Příspěvek na ples SDH


OZ bere na vědomí

–          Opravu cesty u Zajícových

–          Překop lesní cesty


Ukončení: 20,00 hod.

Další zasedání OZ se bude konat dne  19.3.2013 od 18:00Zveřejněno: 07. 3. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image