Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta,  Mocák,

Omluven:  Hájek

Neomluven:  Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení závěrečného účtu za rok 2012

3)    Změna podmínek pronájmu sálu

4)    Schválení věcného břemene

5)    Diskuse a závěr


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hadač..a p. Bárta. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2012. Závěrečný účet byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce navrhla přítomným zastupitelům změnu podmínek pronájmu sálu. Pan Hájek spolu s nájemcem panem Hukem opraví a upřesní smluvní podmínky, sepsané ve smlouvě o pronájmu. Na příštím zasedání bude oprava schválena. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


4. Dále starostka seznámila zastupitele se smlouvou firmy ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 665/3 (ostatní plocha), 665/9 (ostatní plocha), konkrétně se jedná o stavbu Kamenice-Dobšín, přípojka NN 646/3 Mouchová. Smlouva byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


5.Různé

–  Dodatek č.2 ke stanovám Mikroregionu Český ráj –  ZO Dobšín  schvaluje Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Zastupitelé rozhodli napsat dopis na OÚ Přepeře ohledně spoluúčasti na opravách cesty za domem pana Zajíce. Dopis bude napsán do 11.4.2013. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Závěrečný účet za rok 2012

–          Změny podmínek pronájmu sálu

–          Smlouvu o věcném břemenu s firmou ČEZ Distribuce

–          Dodatek č.2  ke stanovám Mikroregionu Český ráj

–          Dopis ohledně spoluúčasti při opravách cesty


OZ bere na vědomí

–          Opravu smlouvy o pronájmu hospody


Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se bude veřejné , termín 7.5.2013 v Dobšínské krčmě.


Zveřejněno: 03. 4. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Štěpánka Hamršmídová

Neděle, 23. 6. 2013, 20:52

Dobrý večer,
jen bych se chtěla zeptat, zda se budou ještě zveřejňovat na web zápisy ze zasedání zastupitelstva? Děkuji.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image