Zápis č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 27.5.2014


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta, Hájek,


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení směrnice č.7

3)  Schválení Účetní závěrky, Závěrečného účtu a auditu hospodaření za rok 2013

4)  Schválení smlouvy s firmou Eko-Kom

5)  Žádost firmy Revenge o umístění kontejneru na textil

6)  Stanovení počtu členů zastupitelstva na vol. Období 2014-2018

7) Souhlasné prohlášení s uznáním vlastnického práva

8) Likvidace černé skládky „ za drůbežárnou“

9) RůznéJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek J, p.Bárta L.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Účetní obce předložila zastupitelům Směrnici č.7/2014 pro schvalování účetní závěrky. Směrnice byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2013. Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření obce. Zároveň zastupitelstvo projednalo a schválilo Účetní závěrku obce za rok 2013 a Závěrečný účet obce za rok 2013, který byl sestaven ke dni 31.12.2013, byl vyvěšen dne 15.4.2014 , sejmut dne 30.4.2014


Zastupitelstvo obce schvaluje všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů Účetní závěrku za rok 2013, Závěrečný účet za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.


4. Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů firmy Eko-Kom Praha. Smlouva byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka seznámila přítomné s nabídkou firmy REVENGE na sběr textilu v obci, který by byl umístěn v místě sběru tříděného odpadu. Smlouva byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Starostka obce informovala přítomné o nutnosti stanovit počet členů zastupitelstva na volební období 2014 – 2018. Navrhuje počet 7 členů. Počet členů byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


7. Starostka seznámila přítomné s žádostí Středočeské energetické a.s. ve věci narovnání zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí na parcele st.113 v k.ú. Dobšín. Na LV č. 10001 je obec Dobšín uvedena jako vlastník. Zastupitelé schvalují všemi 4 hlasy převod pozemku a pověřují starostku obce paní Bártovou jednáním s katastrem nemovitostí a firmou Středočeská energetická a.s.


8. Na základě stížnosti o likvidaci černé skládky „za drůbežárnou“ informoval přítomné pan Noll  . Navrhl spolupráci při její likvidaci. Bylo zahájeno jednání s firmou Kinský del Borgo, a.s. lesní středisko Vlčí Pole, Kost a bude probíhat její likvidace v nejbližších měsících. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí


9. Různé

–          p.Moucha – Na základě  zpracování geometrického plánu obecní cesty p.č. 837 v k.ú. Dobšín , nezbytného pro vypracování projektu rekonstrukce cesty , byly zjištěny odchylky od skutečnosti. Umístění živých plotů je na pozemku obce a před započetím rekonstrukce vozovky je potřeba tyto ploty uvést do souladu s geometrickým plánem. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí

–          p.Bárta – navrhl ohraničení lípy u Mocáků, úprava bude provedena brigádnicky, obec nakoupí obrubníky. Bylo schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Zastupitelstvo obce schvaluje všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů Účetní závěrku za rok 2013, Závěrečný účet za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

–          Smlouvu s firmou Eko-Kom o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

–          Umístění kontejneru na textil firmy Revenge

–          Sedm členů zastupitelstva na volební období 2014-2018

–          Narovnání pozemku 113 v k.ú.Dobšín na Středočeská energetická

–          Nákup obrubníků na ohraničení lípy u Mocáků


OZ bere na vědomí:

–          Sdělení pro chataře o upřesnění hranic obecního pozemku

–          Likvidaci černé skládky


Ukončení: 19,00 hod.

Zveřejněno: 28. 5. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image