Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva dne 21.5.2013


Zahájení: 19.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta,  Mocák,

Omluven:  Hájek

Neomluven:  Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Informace o uplatňování územního plánu

3)    Plánované investice na rok 2013

4)    Hospodaření obce k 31.3.2013

5)    Info o plánovaném zájezdu do Národního divadla

6)    Zajištění kominických služeb

7)    Různé

8)    Diskuse

9)    Závěr


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze 7  zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  Byli zvoleni ověřovatelé zápisu:  p.Mocák J. a  p.Hadač F.. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila zastupitele a přítomné občany s návrhem zprávy o uplatňování územního plánu obce Dobšín, který zahrnuje období od května 2009 do dubna 2013. Návrh zprávy zpracovala Ing.Martina Nikodemová, pracovnice Magistrátu města Mladá Boleslav. S tímto návrhem byli seznámeni všichni zastupitelé. Dle souhrnného vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje není důvod pro vymezování nových ploch. Zastupitelé budou jednat a schvalovat tuto zprávu po uplynutí zákonné lhůty na zasedání dne 28.5.2013. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


3. Starostka obce seznámila přítomné s plánovanými akcemi na rok 2013. Mezi stěžejní akce patří rekonstrukce vodovodu na Kamenici, hlavně tam, kde se chystají nové stavby. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


4. Hospodářka obce seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce k 31.3.2013:


Stav pokladny:                                            66 909,-Kč

Stav na účtech: běžný účet KB:                412 311,-Kč

Spořící účet KB:              486 599,-Kč

ČNB:                                       188,-Kč


Dne 14.5.2013 byla na běžný účet připsána dotace na bezdrátový rozhlas ve výši 272 499,-Kč. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí


5. Starostka obce předložila přítomným zastupitelům návrh na zájezd do Národního divadla a do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Byly zakoupeny slevové kupony na 50% ceny vstupenek. Termín zájezdu a výběr představení bude proveden po dohodě s obyvateli obce. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


6. Starostka předložila návrh na zajištění kominických služeb v obci. Pokud občané budou mít zájem, nahlásí adresu a následně bude kominík objednán. Informace o možnosti objednat kominické služby bude vyvěšena na vývěsce i na internetové vývěsce. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


7.Různé

–          Bártová – seznámila přítomné s anketou Středočeského kraje – Dotace na pořízení kotle. Touto  anketou se provádí průzkum zájmu občanů o výměnu starého kotle za nový. Anketní dopis je vyvěšen na vývěsce a na internetu. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


–          Bártová – informovala přítomné o možnosti na  internetové aukci na vydražení levnější energie. Starostka zjistí zájem občanů a možnost zapojení do aukce v rámci Mikroregionu.  Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


–          Bočková – dne 5.7.2013 bude v obci Dětský den a zahájení prázdnin. Požádala obec o finanční příspěve ve výši 2 000,-Kč. Dětský den se bude konat u obecní hospody. Příspěvek ve výši 2 000,-Kč byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


–          Bárta L. – rozesílání emailů , závady rozhlasu budou zmapovány a následně zaslány zhotoviteli. Ten v záruční době provede úpravy dle požadavků občanů. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


8.Diskuze


9. Závěr

Na závěr poděkovala starostka všem přítomným za účast a jednání ukončila.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Příspěvek 2 000,-Kč na Dětský den


OZ bere na vědomí:

–          Zprávu o uplatňování územního plánu

–          Plánované investice na rok 2013

–          Hospodaření obce k 31.3.2013

–          Zájezd do Národního divadla

–          Zajištění kominických služeb

–          Anketu na dotace na ekologické kotle

–          Zprávu o elektronické aukci energií

–          Řešení problémů s bezdrátovým rozhlasem


Ukončení: 20,15 hod.

Další zasedání OZ se bude dne  28 .5.2013 na obecním úřadě.


Zveřejněno: 25. 6. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image