Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva dne 8.7.2014


Zahájení: 19.00 hodin


Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hájek, Bárta


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Hospodaření obce k 30.6.2014

3)    Plánované investice v roce 2014

4)    Projednání žádosti o vodovodní přípojku k parcele č. 690/36

5)    Různé

6)    Diskuze

7)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 19.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4 zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek J, p.Keller J..  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Účetní obce seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce k 30.6.2014:

–          stav pokladny                                                     47 948,-Kč

–          běžný účet KB                                               1 307 803,-Kč

–          spořící účet KB                                                 490 189,-Kč

–          účet u ČNB                                                       118 938,-Kč

——————————————————————————–

Celkem  v bankách                                         1 916 930,-Kč3. Starostka obce seznámila přítomné s plánovanými investicemi pro rok 2014.Každý rok probíhá postupná modernizace vodovodů, připravuje se oprava cesty na parcele č.837. Vzhledem k nízkému počtu zastupitelů nemůžou být schvalovány žádné nové investice. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.4. Starostka obce přednesla zastupitelů žádost o připojení vodovodu k novostavbě RD na p.č.690/36 v k.u. Dobšín. Zároveň předložila vyjádření firmy Vodovody a kanalizace Jičín, kde se nesouhlasí s připojováním nových odběratelů na stávající azbestocementové potrubí. Zastupitelé všemi 4 hlasy zamítli žádost, žadatel musí počkat na výměnu vodovodního řádu za plastové.


5. Různé

– pí Bártová – Žádost o zapsání věcné břemeno ČEZ: vedení NN k pozemku pí Mouchové. Návrh  byl schválen všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.

– pí.Bártová – vyzvala občany k pomoci při likvidaci černé skládky. Obec zajistí kontejnery. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.

–          pí Bočková – dotaz, jak se bude v budoucnu provádět kontrola místa s kontejnery, aby nedocházelo k znečišťování.


–          p.Štěpánek – dotaz, kdy bude dokončena cesta u Cabanových


–          p.Štěpánek – připomínka k veřejnému osvětlení špatně svítí. Pan Hájek zajistí kompletní kontrolu celého veřejného osvětleni od pana Bláhy. Přítomní zastupitelé schválili kontrolu a opravu veřejného osvětlení všemi 4 hlasy .


–          p. Moucha – dotaz , jak postupují práce na opravě cesty p.č. 837 . Starostka oznámila, že byl vypracován projekt, který je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


–           pí Černá – upozornila na problém s vyvážením septiků od rodinných domků. Požádala zastupitelstvo, aby zjistilo možnost vybudování kanalizace a čističky v obci, informovalo se o možností dotací na tento účel a výsledek vyvěsilo na obecní vývěsku a na internet.


–          p .Černý – požádal zastupitelstvo, aby byly proinvestovány všechny akce , které byly schváleny zastupitelstvem obce.OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Hospodaření obce k 30.6.2014

–          Zapsání věcného břemene

–          Kontrolu a opravu veřejného osvětleníOZ bere na vědomí:

–          Plánované investice pro rok 2014

–          Likvidaci černé skládky

–          Informace o stavu opravy cesty p.č.837OZ neschvaluje 4 hlasy NE

–          Připojení RD na na par.č.690/36 stávající vodovodní řádUkončení: 20,30 hod.


Zveřejněno: 22. 7. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image