Zápis č. 7/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.7.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Mocák J, Hadač,

Neomluven: Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení přijetí dotace

3)    Schválení výběru firmy na bezdrátový rozhlas

4)    Schválení rozpočtového opatření č.1

5)    Naplánování akce „Rozloučení s prázdninami“

6)    Schválení příspěvku na Vošošnohec 2012

7)    Různé


Jednání:

1. Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6  z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák a p.Bárta . Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s dotace z Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na bezdrátový rozhlas ve výši 272 500,-Kč. Přijetí dotace bylo schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce seznámila přítomné s nabídkami na realizaci bezdrátového rozhlasu v obci. Po oslovení firem obdržela obec tři nabídky:


Firma Tewico systems Liberec                              334 764,-Kč

Firma Sovt-Radio s.r.o.Vodňany                           286 842,-Kč

Firma JD Rozhlasy s.r.o. Rožnov pod Rad.           261 564,-Kč


Po diskusi bylo hlasováno následovně:

Tewico systemsLiberec                  1 hlas

Sovt- Radio s.r.o.Vodňany             5 hlasů

JD Rozhlasy s.r.o.                           0 hlasů


Byla vybrána firma Sovt-Radio s.r.o. Vodňany 5 hlasy pro.


4. Hospodářka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.1 (viz.příloha). Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka navrhla, aby se akce „Rozloučení s prázdninami“ konala v pergole 1.září 2012 od 17.00 hodin. Jídlo a nealko pro akci zajistí paní Bártová L., ostatní pití zajistí pan Hájek F. Vstupné pro dospělé : 100,-Kč, pro děti zdarma. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Návrh na příspěvek na akci „ Vošošnohec 2012“ – 1 000,-Kč. Návrh byl schválen všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


7. Různé


– vzhledem k nepořádku okolo kontejnerů bylo navrženo jejich vyvážení přes sezonu každý týden. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– rozšíření silnice u pana Helikara – stavba bude zrealizována svépomocí pana Helikara. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– na obec přišla nabídka z Malostranského nakladatelství na nákup knihy „Dávné pověsti národa Českého“ za cenu 480,-Kč pro místní knihovnu. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– paní Hackerschmiedová musí odstranit ceduli na parkovišti.Zatím jen ústně zařídí paní Bártová, v případě neuposlechnutí bude zaslána písemná upomínka. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– pan Bárta Luboš požádal o možnost odkoupení zámkové dlažby , cca 12m2. Po upřesnění množství bude stanovena cena a pan Bárta dlažbu zaplatí. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– bude zpracován dodatek ke smlouvě s paní Martou Hackerschmiedovou o nájmu nebytových prostor. V dodatku bude změněn odst.IV. , kde bude navýšeno nájemné na 1 000,- Kč za měsíc,odst.III. hrazení nákladů bude doplněn : opravy v hospodě do 5 000,- Kč hradí nájemce ve vlastní režii, nad 5 000,-Kč hradí obecní úřad. Dodatek bude vypracován  s platností od 1.8.2012. Dodatek byl schválen všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


Bylo rozhodnuto o nákupu oplechování pergoly a nákupu střešní krytiny. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


USNESENÍ:

OZ schvaluje 6 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Přijetí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

–          Rozpočtové opatření č.1

–          Rozloučení s prázdninami

–          Příspěvek na Vošošnohec 2012

–          Vývoz kontejnerů

–          Rozšíření silnice u p. Helikara

–          Nákup knihy pro knihovnu

–          Prodej zámkové dlažby

–          Dodatek smlouvy

–          Nákup krytiny a oplechování pergoly


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Výběr firmy Sovt-Radio s.r.o.Vodňany na realizaci bezdrátového rozhlasu


OZ bere na vědomí:

–          Odstranění cedule na parkovišti

Ukončení: 20,15 hod.


Další zasedání OZ se koná 21.8.2012 od 18:00 na OÚZveřejněno: 08. 8. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image