Zápis č. 7/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 9.7.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek,

Omluveni:  Mocák,

Neomluven:  HorčičkaProgram:

1) Zahájení a volba ověřovatelů.

2) Schválení rozpočtového opatření č.1

3) Příspěvek na Vošošnohec 2013

4) Schválení nákupu čerpadla pro ZJ SDH

5) Naplánování akce Rozloučení s prázdninami

6) Různé

 Jednání:


1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Bárta..a p. Hadač Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Hospodářka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č.1 (viz.příloha). Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Návrh na příspěvek na akci „ Vošošnohec 2013“ – 1 000,-Kč. Návrh byl schválen všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Zástupci SHD předložili zastupitelstvu žádost o zakoupení čerpadla pro ZJ SDH. V nabídce jsou tři čerpadla. Zastupitelé schválili kalové ponorné čerpadlo s noži DAE Septik SGK 104 bez plováku, cena 7831 Kč  4 hlasy pro, jeden hlas proti.


5. Starostka navrhla, aby se akce „Rozloučení s prázdninami“ konala v pergole 31.srpna 2013 od 17.00 hodin. Jídlo a pití bude zajištěno Dobšínskou krčmou. Akce byla chválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.3.Různé


– Zastupitelé obce schvalují účetní uzávěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2012 sestavenou ke dni 31.12.2012.


– Zastupitelé projednali žádost pan Bárty Gustava o příspěvek na vybudování kanalizace na odvod dešťové vody. Žádost o příspěvek nebyla schválena 4 hlasy přítomných zastupitelů. Starostka obce se zdržela hlasování.


– Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na projektu stavby Dobšín p.č.st 96 příp.NN,Lucie Křivská. Návrh smlouvy byl schválen 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– Zastupitelé zamítli 5 hlasy žádost pana RNDr.Z. Mrkáčka, předsedy OS Paměť Českého ráje a Podještědí o finanční příspěvek na vydávání věstníku.


– Starostka obce seznámila přítomné s ústní žádostí chatařů na opravu cesty zatravňovací dlažbou. Zastupitelé s žádostí nesouhlasí a 4 hlasy ruší slib, který dala starostka chatařům.


– pan Keller zajistí poklop na šachtu s hydrantem. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.OZ schvaluje 5 hlasy ANO:


– Program

– Ověřovatele zápisu

– Rozpočtové opatření č.1

– Příspěvek na akci Vošošnohec 2013 ve výši 1000,-Kč

– Akci na rozloučení s prázdninami

– Účetní uzávěrku a výsledky hospodaření za rok 2012

– Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

– Zajištění poklopu na šachtu s hydrantemOZ schvaluje 4 hlasy ANO:

– Nákup čerpadla pro ZJ SDH v ceně 7831,-KčOZ neschvaluje 4 hlasy NE:

– Příspěvek na vybudování kanalizace na odvod dešťové vody

– Žádost chatařů o opravu cestyOZ neschvaluje 5 hlasy NE:

– Finanční příspěvek na vydávání věstníku OS paměť českého ráje a Podještědí.Ukončení: 19,30 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  6.8.2013 od 18:00
Zveřejněno: 07. 8. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image