Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 5.8.2014


Zahájení: 19.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hájek, Bárta


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení smlouvy na odvoz bioodpadu

3)    Různé

4)    Diskuze

5)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 19.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4 zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Bárta L, p.Hájek F.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka seznámila přítomné se smlouvou firmy Compag o odvozu bioodpadu v obci a o cenách za vývoz. Jedná se o šest kontejnerů o obsahu 1100 litrů, vývoz každý pátek v období od 1.8.2014 do 30.11.2014. Firma zapůjčí nádoby zdarma .Zapůjčení kontejnerů bylo schváleno všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


3. Různé

–          p.Vaníček a p. Novák – žádají o zachování stávajícího povrchu obecní cesty na p.p.č. 837 v úseku před pozemky 825 a 824. Zastupitelé souhlasí všemi 4 hlasy se zachováním stávajícího povrchu.

–          p.Moucha a p. Machač – nesouhlasí se zpracovaným projektem a zaměřením obecní cesty p.p.č. 837. Pan Hájek byl pověřen jednáním s projektantem a geodetem o provedení nápravy dle požadavků majitelů pozemků přilehlých k dané cestě. Zastupitelé vzali na vědomí.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Zapůjčení kontejnerů firmy Compag na odvoz bioodpadu

–          Zachování stávajícího povrchu obecní cestyOZ bere na vědomí:

–          Pověření pana Hájka jednáním s projektantem a geodetem


Ukončení: 20,30 hod.

Zveřejněno: 12. 8. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image