Zápis č. 8/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.8.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Hájek , Hadač,

Hosté: pí.Hackerschmiedová M.

Omluveni: Horčička, Bárta,Mocák,


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Projednání výše nájemného v hospodě u Karla

3)    Žádost o pokácení vzrostlých smrků u rekreační chaty č.037

4)    Schválení žádosti p. Veselého o změně vlastnictví parcely č.323

5)    Zajištění zástupce obce při odvozu nebezpečného odpadu

6)    Různé


Jednání:

1. Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4  ze 7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek a p.Hadač . Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce seznámila přítomné s nesouhlasem nájemce hospody paní Hackerschmiedové se zvýšeným nájmem v dodatku  smlouvy o nájmu nebytových prostot, který byl schválen na zastupitelstvu dne 17.7.2012. Po jednání s nájemkyní bylo rozhodnuto, že nájem zůstane ve stanovené výši dle dodatku č.1 a dále bylo rozhodnuto doplnit do dodatku , že při zapůjčení sálu občanům bude k nájmu 500,-Kč vybírána částka 100,-Kč pro nájemce hospody na náklady spojené s provozem a údržbou  sálu. Dodatek v opraveném znění byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o pokácení vzrostlých smrků na parcele u rekreační chaty č.037. Vzhledem k tomu, že stromy představují bezpečnostní riziko, bylo pokácení schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka seznámila přítomné s žádostí Ing.Veselého o souhlas s realizací geometrického plánu při úpravě pozemkové parcely č.323.  Vzhledem k tomu, že změna geometrického plánu není v rozporu s územním plánem obce, byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka požádala přítomné o zajištění zástupce obce při odvozu nebezpečného odpadu .Zastupitelé se dohodnou s hasiči a určí zástupce.  Schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Různé

– pan Hedvábný – chce znát, jak se bude realizována výstavba vodovodní sítě na jeho stavební parcele. Do konce srpna zjistí podrobnosti pan Keller a informaci předá panu Hedvábnému. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– pan Hadač navrhl, aby silnice od Čerešňů k Bártovum byla dodělána celá. Schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


– pan Hadač předložil žádost občanů o umístění malého silničního zrcadla na sloup u paní Křivské. Schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů. Zajistí pan Hájek.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Dodatek ke smlouvě s paní Hackerschmiedovou

–          Žádost o pokácení smrků

–          Změnu geometrického plánu parcely č.323

–          Zástupce obce na svoz nebezpečného odpadu

–          Dokončení silnice

–          Umístění zrcadla


OZ bere na vědomí:

–          Vodovod u stavební parcely p.Hedvábného

Ukončení: 20,15 hod.


Další zasedání OZ se koná 18.9.2012 od 18:00 na OÚZveřejněno: 15. 8. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image