obec Dobšín-Kamenice » Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 6.8.2013

Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 6.8.2013


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Mocák

Omluveni: Hájek

Neomluven: HorčičkaProgram:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Kontrola úkolů z minulého zasedání

3)    Oprava obecní cesty parc.č.786/1

4)    Oprava obecní cesty před chatami č.e. 055 a 056.

5)    Oprava obecní cesty za Zajícovými.

6)    Prohloubení příkopu u Kohouškových.

7)    Info o výsledku reklamace na bezdrátový rozhlas.

8)    Zajištění zimní údržby obecních komunikací.

9)    Projednání umístění dopravního zrcadla za Čechovými.

10) Info o termínu odvozu nebezpečného odpadu.

11) Různé.


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Mocák a p.Keller.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. Úkoly byly splněny. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka seznámila přítomné s žádostí o opravu obecní cesty parc.č. 786/1. K opravě bylo zaujato stejné stanovisko jako v následujícím bodě. Majitelé přilehlých pozemků se dohodli  na spolupráci při opravě cest.  Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka seznámila přítomné s žádostí o opravu obecní cesty před chatami č.ev.055 a 056. Po jednání si zastupitelé  byli prohlédnout zmíněnou lokalitu a konstatovali, že požadavek bude redukován a následně zaslán panu Hadačovi ke schválení zastupitelstvem. Na místě bylo konstatováno, že cesta je značně poškozená, ale z důvodů nedostatku financí bude provedena oprava jen ve sníženém rozsahu. Materiál bude proplacen OÚ, práce budou provedeny svépomocí chatařů. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka seznámila přítomné s požadavkem o opravu obecní cesty u Zajícových. Oprava bude provedena po zaměření pozemků .  Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Prohloubení příkopu u Kohouškových – zastupitelé žádají pana Kohouška o osobní návštěvu. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


7. Výsledek  reklamace na bezdrátový rozhlas. Zatím nebyla žádná reklamace podána. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


8. Zajištění zimní údržby obecních komunikací – zatím nedořešeno.


9. Projednání umístění dopravního zrcadla u Čechových. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


10. Starostka informovala přítomné o vývozu nebezpečného odpadu dne 7.9.2013. Dozor zajistí pan Bárta Luboš. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


11. Různé:

- Na základě žádosti chatařů souhlasíme s vykácením náletových dřevin na obecním pozemku č.parc.786/3. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


- p.Hadač – reklamace na obecní cestě od Bártů k Mocákům – důvod: prorůstání zeleně. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


p.Hadač – objednat opravu cest v katastru obcí Dobšín a Kamenice. Zastupitelé provedou specifikaci, které cesty budou opraveny. Následně bude požádáno o cenovou nabídku. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

-          Program

-          Ověřovatele zápisu

-          Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva

-          Opravu obecní cesty par.č.786/1

-          Oprava obecní cesty před chatami č.ev. 055 a 056

-          Zaměření cesty u Zajíců

-          Žádost o osobní návštěvu pana Kohouška.

-          Dopravní zrcadlo u Čechových

-          Reklamace nové cesty

-          Opravy cest v katastru obce


OZ bere na vědomí:

-          Reklamaci bezdrátového rozhlasu

-          Info o vývozu nebezpečného odpadu


Ukončení: 20,45 hod.


Další zasedání OZ se bude konat dne  10.9.2013 od 18:00

Zveřejněno: 13. 8. 2013
Z rubriky: Zápisy ze zasedání, Úřední deska

Vaše komentáře (2):


2

Jiří Kučera

Středa, 21. 8. 2013, 16:21

Dobrý den měl bych zájem o pronajetí hospody v Dobšíně TEL:739-849-23 Děkuji Kučera.

1

G.Bárta

Středa, 14. 8. 2013, 22:32

Dobrý den.
Tímto žádám o opravu nebo úpravu obecního rozhlasu, který není slyšet na níže uvedené adrese:
Gustav Bárta
Dobšín 60

Předem děkuji za odpověď a za zařazení tohoto bodu na příští zasedání OÚ.


Napište komentář:*
Prosíme opište text z obrázku
Antispam obrázek