obec Dobšín-Kamenice » Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 30.9.2014

Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva dne 30.9.2014

Zahájení: 19.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hájek, Bárta


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Výběr firmy na výměnu a prodloužení vodovodu

3)    Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 a 2016

4)    Návrh odměny za volební období 2012-2014

5)    Žádost pí Tmejové na pronájem obecních prostor

6)    Schválení příspěvku na nohejbalový turnaj

7)    Různé

8)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 19.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4 zastupitelé a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Bárta L, p.Keller J..  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4   hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka seznámila přítomné se stavem výběrového řízení na výměnu vodovodu. Zatím nepřišly žádné nabídky a stavební povolení je na Životním prostředí v Mladé Boleslavi. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


3. Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2015 a 2016. Rozpočtový výhled byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka podala návrh na finanční dar těmto pracovníkům:

Bártová, Folprechtová – po 3000,-Kč, Bárta, Hájek, Keller- po 2000,-, Loudová,Drázský – členové komise – po 650,-, vše v hrubém. Odměny byly schváleny všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka předložila zastupitelům žádost paní Tmejové na pronájem prostor na obecním úřadu. Bude požadován podrobnější podnikatelský záměr a doklady k provozování činnosti. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


6. 20.9.2014 se  konal  turnaj v nohejbalu. Pan Hájek Vojtěch požádal o příspěvek 1 000,-Kč na jeho pořádání . Příspěvek byl schváleny všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


7. Různé

- Dotaz pana Vojtěcha Hájka na vypouštění vody z čističky na obecní komunikaci. Na obecní komunikace nelze vypouštět vodu z ČOV.  Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


- Hospodářka předložila Rozpočtové opatření č.4/2014. Rozpočtové opatření bylo schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


- p.Horák – žádost o dodatek k nájemní smlouvě na pronájem obecní hospody. Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva je až do března 2015, bude tuto smlouvu řešit nové zastupitelstvo po komunálních volbách. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


-p.Hájek – návrh na nákup lavičky v hodnotě 3 000,-Kč.. Nákup byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


- p. Hájek – požádal jménem SDH o poskytnutí obecních pozemků ( viz. Příloha) na vybudování sportovní dráhy pro hasiče. Schváleno všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

-          Program

-          Ověřovatele zápisu

-          Rozpočtový výhled na roky2015 a 2016

-          Finanční dar vybraným pracovníkům

-          Příspěvek 1000,- na turnaj v nohejbalu

-          Rozpočtové opatření č.4/2014

-          Nákup lavičky v ceně 3000,-Kč

-          Poskytnutí obecních pozemků na sportovní dráhu pro SDH


OZ bere na vědomí:

-          Stav výběrového řízení na vodovod

-          Pronájem obecních prostor

-          Vypouštění  vody z ČOV na místní komunikaci

-          Žádost o prodloužení smlouvy na obecní hospodu


Ukončení: 20,00 hod.

Zveřejněno: 07. 10. 2014
Z rubriky: Zápisy ze zasedání, Úřední deska

Vaše komentáře (%):


1

Jaroslav Černý

Úterý, 7. 10. 2014, 22:12

Dobrý den,
jelikož jsem se účastnil zasedání tohoto zastupitelstva – mimochodem to může každý, jelikož každé zasedání zastupitelstva je veřejné – musím reagovat alespoň na Bod 2.
- co si pamatuji z veřejného zastupitelstva konaného dne 8.7., bylo řečeno, že na rekonstrukci není třeba stavební povolení, tak proč najednou se vše svádí na stavební povolení?
- vypsání výběrového řízení trvalo od jednání dne 8.7. do 19.8. a do 30.9. bez reakce?!
- existuje potvrzení, že vypsané výběrové řízení oslovené firmy obdržely?

Jaroslav Černý


Napište komentář:*
Prosíme opište text z obrázku
Antispam obrázek