Zápis č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.9.2012


Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Hájek , Hadač, Mocák, Bárta,

Hosté:

Omluveni: Horčička


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení odměny za elektromontážní práce na pergole

3)    Vyjádření k návrhu trasy elektr. vedení k pozemku pí Mouchové

4)    Schválení žádosti o pokácení dřevin

5)    Projednání žádosti o vykonávání veřejně prospěšných prací

6)    Různé


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  6 ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Keller J.a p. Bárta L. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 6  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Starostka obce navrhla přítomným zastupitelům odměnu panu Uchytilovi Petrovi za elektromontážní práce ve výši 500,-Kč čistého. Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc září 2012. Výše odměny byla  schválena všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


3. Starostka seznámila přítomné s žádostí  firmy AZ Elektrostav Nymburk o vyjádření k zpracování návrhu trasy pro projekt stavby pí Mouchové . K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a obec nebude požadovat  finanční náhradu za zábory a zřízení věcného břemene. V případě poškození nebo neuvedení obecních pozemků do původního stavu bude požadována náhrada. Bylo schválena všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o pokácení vzrostlého ořechu na parcele u objektu Dobšín 20. Vzhledem k tomu, že strom představuje bezpečnostní riziko, bylo pokácení schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Starostka seznámila přítomné s dopisem Probační a mediační služby ohledně výkonu trestu obecně prospěšných prací pro paní Renatu Matyášovou, která má povinnost vykonat obecně prospěšné práce ve výši 300hodin nejpozději do dvou let od data uložení trestu. Veřejně prospěšné práce budou vykonávány v obci Dobšín a Kamenice. Garantem byla učena starostka obce paní Lenka Bártová.Bylo schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Různé

– p.Mocák J.-žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené novostavbě a jejímu napojení na místní rozvod vody. Žádost byla schválena všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– pí Bártová L – informovala zastupitele o opravě ulice. Firma odmítla poskytnout záruku na stavbu spodní části ulice, proto starostka uzavřela smlouva s firmou USK s.r.o. Mladá Boleslav  pouze na část od Bártů k Mocákovým. Zastupitelé s tímto řešením nesouhlasí, pan Hadač byl pověře vedením  jednání s výše jmenovanou firmou o opravě celé ulice. Schváleno 5 hlasy přítomných zastupitelů, proti 1 hlas.


– p.Bárta L.-žádost o zatrubnění a zavezení příkopu v délce cca 9m. Na zatrubnění budou použity obecní trubky. OÚ podá žádost na ÚSK Mnichovo Hradiště. Schváleno všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


– p.Keller J.- navrhl odměnu pro pana Minkse Stanislava za pokrývačské práce na pergole ve výši 800,-Kč čistého. Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc září 2012. Výše odměny byla  schválena všemi 6 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 6 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Odměna 500,-Kč pro pana Uchytila

–          Vyjádření k návrhu trasy projektu

–          Kacení dřevin

–          Veřejně prospěšné práce

–          Připojení k obecnímu vodovodu

–          Zatrubnění příkopu

–          Odměnu 800,- pro pana Minkse


OZ schvaluje 5 hlasy ANO

–          Opravu ulice

Ukončení: 20,00 hod.


Další zasedání OZ se koná 30.10.2012 od 18:00 na OÚZveřejněno: 25. 9. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image