Zápis č. 9/2013 ze zasedání zastupitelstva dne 1.10.2013Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,   Hadač,  Bárta, Hájek

Omluveni: Mocák

Neomluven: HorčičkaProgram:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Kontrola úkolů z minulého zasedání

3)    Projednání žádosti firmy Comfeel

4)    Schválení směrnice k evidenci a účtování majetku

5)    Různé.


Jednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze  7 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p. Hájek ,p.Hadač.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 5  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Byla provedena kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. Úkoly byly splněny. Schváleno všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


3.


4.


5. Různé:

– pí Bočková Lenka – vznesla připomínky občanů na opravu silnice na Kamenici. Občané nesouhlasí s provedením stavby a žádají nápravu. 3.10.2013 bude schůzka s panem Hájkem, na které se projednají závady a připomínky občanů. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– p. Svoboda – na opravu obecní cesty č.parc. 786/1 byla navržena částka 25 000,-Kč. Pan Svoboda předloží na příštím zastupitelstvu nový rozpočet na stavbu. Částka  byla schválena všemi 5 hlasy přítomných zastupitelů.


– p.Moucha – jménem podepsaných občanů předal zastupitelům dopis se žádostí o vysvětlení k opravě silnice na Kamenici. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– p. Moucha- na odvodnění cesty souhlasí pan Moucha s vybudováním svodu vody z obecní cesty přes svůj pozemek s tím, že vyústění bude končit na jeho pozemku. Po dokončení odvodnění bude provedeno zaměření za účelem uzavření smlouvy o věcném břemenu. Před zahájením stavby obec provede na pozemku zaměření vedení vody a elektrického proudu. Na příštím zasedání předloží nový návrh rozpočtu na opravu a odvodnění cesty před chatami ev.č. 055 a 056. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.OZ schvaluje 5 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva

–          Částku 25 000,-Kč na opravu cestyOZ bere na vědomí:

–          Dopis pana Mouchy

–          Prohlášení p.Mouchy ohledně odvodnění obecní cestyZasedání bylo předčasně ukončeno, ostatní body programu byly přesunuty na zasedání č.10, které se bude konat 8.10.2013.
Ukončení: 20,30 hod.

Další zasedání OZ se bude konat dne  8.10.2013 od 18:00Zveřejněno: 22. 10. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

Milada Šrajerová

Pátek, 25. 10. 2013, 07:36

Dobrý den,
zajímalo by mě co je pod body 3 a 4. Prosím doplňte.
Děkuji
Šrajerová


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image