Zápis z 29. zasedání Mikroregionu Český ráj

 

Zápis č. 18

z 29. zasedání Mikroregionu Český ráj – pod Mužským, které se konalo dne 20. prosince 2010 na Obecním úřadě v Kněžmostě

Přítomní:

Ing. Adam Pospíšil – obec Kněžmost

Jitka Bartošová – místostarostka obce Kněžmost

Tomáš Šulc – obec Branžež

Lenka Bártová – obec Dobšín

Hosté: Luděk Láska – poradce


Jednání zahájil a přítomné zástupce obcí přivítal poradce Luděk Láska. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci 3 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné.  Zapisovatelem byl jmenován pan Láska Luděk a ověřovateli zápisu pan Tomáš Šulc a  paní Lenka Bártová.


Předsedkyně seznámila přítomné s programem zasedání:

1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR

2/  Volba orgánů svazku a podpisová práva za svazek

3/  Schválení rozpočtu na rok 2011

4/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2012 –2014

5/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010

6/ Volba revizní skupiny MR

7/ Volba inventarizační komise a provedení inventarizace majetku za rok 2010

8/  Došlá pošta

9/  Diskuse

10/  Usnesení

11/  Závěr


Program jednání byl schválen všemi 3 hlasy.


1/  Plnění úkolů z minulých zasedání MR

a) Poradce bude hledat vhodnou podporu ze Středočeského kraje a pokusí se podat žádost za MR Český ráj, kde jsou všechny obce také členy.


– stále trvá


b) Pan Láska do 30.10.2010 rozešle všem členským obcích zprávu o finanční činnosti mikroregionu Český ráj – pod Mužským v roce 2010 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.

– splněno

2/  Volba orgánů svazku a podpisová práva za svazek

Na 20. zasedání  dne 19.11.2008  byly schváleny orgány svazku v tomto rozsahu:

Předseda: Miroslava Kočová, bytem Na Mlejnici 223, 294 02 Kněžmost

Místopředseda: Tomáš Šulc, bytem Branžež, 294 02 Kněžmost

Nový návrh:

Předseda:  Ing. Adam Pospíšil, K Důním 274, 294 02 Kněžmost

Místopředseda: Tomáš Šulc, bytem Branžež, 294 02 Kněžmost

Dle článku X. Stanov, bodu 3. je délka funkčního období předsedy a místopředsedy čtyři roky.

Podepisování za svazek:

Osoby oprávněné podepisovat za svazek:

Smluvní vztahy: 1 podpis s razítkem (předseda svazku, místopředseda)

Finanční operace: 1 podpis bez razítka (předseda svazku, místopředseda)

Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, místopředsedova, poradce svazku – v současné době Luděk Láska)


Dispoziční právo k založenému účtu v České spořitelny, a.s. v Mnichově Hradišti doposud měli:  M. Kočová, místostarosta Obce Kněžmost, Tomáš Šulc, starosta Obce Branžež a účetní mikroregionu Libuše Halbichová.


Dispoziční právo k založenému účtu v České spořitelny, a.s. v Mnichově Hradišti budou mít: Ing. Adam Pospíšil, starosta Obce Kněžmost a Tomáš Šulc, starosta Obce Branžež a účetní mikroregionu.


Je nutné změnit podpisové vzory.


Novým statutárním zástupcům byly předloženy nové směrnice k finanční kontrole a vnitřní organizační směrnice.

ÚKOLY: Poradce mikroregionu nahlásí změny v orgánech svazku na Krajský úřad Středočeského kraje.


3/  Schválení rozpočtu na rok 2011

Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí musí být Návrh rozpočtu MR Český ráj – pod Mužským na rok 2011 vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí.

Rozpočet je vyrovnaný, příjmy 65 500,- Kč, a výdaje 65 500,- Kč.


Vzhledem k novele zák.č. 250/2000 Sb. bylo nyní především dbáno na to, aby obce vyvěsily rozpočet i elektronicky na úředních deskách obcí.

Žádné připomínky k předloženému návrhu nebyly vzneseny.

Vzhledem k tomu, že jsou splněny náležitosti uvedené v platných Stanovách, je možné přistoupit ke schválení.

Vyvěšený rozpočet na rok 2011 předložily obce: Dobšín, Branžež, Kněžmost

4/  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2012 –2014

Byl předložen rozpočtový výhled MR Český ráj na roky 2012 – 2014. Nikdo ze zástupců členských obcí nevznesl připomínky, a proto je možné ho schválit.

5/ Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010

Bylo předloženo rozpočtové opatření na zvýšení příjmů a výdajů o 10 000,- Kč z minulého roku. Členské obce nemají výhrady ke schválení předloženého rozpočtového opatření.

6/ Volba revizní skupiny MR

Dne 3.11.2009 byla zvolena revizní skupina ve složení:

Ing. Adam Pospíšil, místostarosta Obce Kněžmost

Vladimír Kratochvíl, místostarosta Obce Branžež

Mgr. Zdeněk Kropáček, starosta Obce Dobšín


Dle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí včetně Stanov je nutné jednoho člena revizní skupiny vyměnit.

Dojde k výměně více členů revizní skupiny, protože proběhly komunální volby, ve kterých došlo ke změně statutárních zástupců členských obcí.


Nové návrhy:

Jitka Bartošová – místostarostka Obce Kněžmost

Lenka Bártová – starostka Obce Dobšín

Jaroslav Keller – místostarosta Obce Dobšín


7/ Volba inventarizační komise a provedení inventarizace majetku za rok 2010

Na 25. zasedání mikroregionu byla schválena inventarizační komise MR ve složení:

předseda: Mgr. Zdeněk Kropáček, starosta Obce Dobšín

Člen: paní Halbichová – účetní DSO

Ing. Adam Pospíšil – místostarosta Obec Kněžmost


Vzhledem ke komunálním volbám dochází k novému jmenování inventarizační komise ve složení:

předseda: Vladimír Kratochvíl, místostarosta Obce Branžež

Člen: paní Halbichová – účetní DSO

Jitka Bartošová – místostarostka Obce Kněžmost


Na základě příkazu k povedení inventarizace bude provedena inventarizace majetku za rok 2010.

8/  Došlá pošta

žádná


9/  Diskuse

Poradce –  směrnice mikroregionu

Na základě změn v zákonech byly členských obcím předloženy nové směrnice – směrnice pro časové rozlišení a vnitřní organizační směrnice. Členské obce nemají k předloženým materiálům výhrady.


Poradce – informace o provedené kontrole pracovníky Středočeského kraje – přezkoumání hospodaření svazku

Dne 22.11.2010 byla provedena pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje dílčí kontrola hospodaření svazku za rok 2010 – výsledek – nebyly zjištěny vady a nedostatky.

10/  Usnesení

účast 3 členských obcí

Shromáždění starostů schvaluje:


a) Orgány svazku ve složení:

Ing. Adam Pospíšil, k Důním 274, 294 02 Kněžmost (2 hlasy ano, 1x se zdržel)

Místopředseda: Tomáš Šolc, bytem Branžež, 294 02 Kněžmost (2 hlasy ano, 1x se zdržel)


b) Rozpočet MR Český ráj – pod Mužským na rok 2011, příjmy 65 500,- Kč, a výdaje 65 500,- Kč (3 hlasy ano)


c) rozpočtový výhled na roky 2012–2014 (3 hlasy ano)


d) zřízení dispozičního práva Ing. Adamu Pospíšilovi, starostovi Obce Kněžmost a Tomáši Šulcovi, starostovi Obce Branžež k účtu MR vedeného u ČS a.s. Mnichovo Hradiště. (3 hlasy ano)


e) revizní skupinu ve složení:

Jitka Bartošová – místostarostka Obce Kněžmost

Lenka Bártová – starostka Obce Dobšín

Jaroslav Keller – místostarosta Obce Dobšín

( 3 hlasy ano)


f) Inventarizační komisi ve složení:

předseda: Vladimír Kratochvíl, místostarosta Obce Branžež

člen: paní Halbichová – účetní DSO

Jitka Bartošová – místostarostka Obce Kněžmost

(3 hlasy ano)


g) rozpočtové opatření č. 2/2010 (3 hlasy ano)


h) vnitřní organizační směrnici (3 hlasy ano)


ch) směrnici o časovém rozlišení s účinností od 1.1.2010 (3 hlasy ano)


Shromáždění starostů bere na vědomí:

– příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2010


Shromáždění starostů neschvaluje:

– žádný bod zasedání

11/  Závěr

Zasedání MR Český ráj – pod Mužským bylo ukončeno 20:10  hodin.


Další zasedání  MR se uskuteční na Obecním úřadě v Kněžmostě dle potřeby.……………………..                ….………………….                         .……………………

Tomáš Šulc                                Lenka Bártová                                 Ing. Adam Pospíšil

ověřovatel                                    ověřovatel                                       předseda


zapsal: Luděk Láska,  mobil: +420 602 104 700

Zveřejněno: 03. 1. 2011
Z rubriky: Dokumenty, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image