Zápis z 81. zasedání Mikroregionu Český ráj

Zápis z veřejného 81. zasedání (1/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 27.1.2011 v restauraci, Obec Mladějov.


Přítomni: viz. presenční listina


Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Jan Hoška a Jaroslav Louda.


Program:

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

2/  Inventarizace majetku za rok 2010

3/  Turistické autobusy v roce 2011 (koordinace projektu, propagace na rok 2011)

4/ Granty HK kraje na rok 2011 – profesionalizace mikroregionů, turistické autobusy

5/ POV Libereckého kraje  2011

6/ Činnost MR Český ráj v roce 2011 (schválení smluvních vztahů – poradce, vedení

účetnictví, příprava společných projektů)

7/ Aktualizace Integrovaného  projektu Mikroregionu Český ráj

8/ Podání žádosti z  PRV III.2.1.1.(10/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s.

9/ Došlá pošta

10/ Diskuse

11/ Usnesení

12/  Závěr


Program jednání byl schválen 12 hlasy.


1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou především v „Aktivitách naplňující opatření“ opravy. Vypustí již neexistující požadavky a nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při žádostech o dotaci na jejich rozvoj.


postupně plněnob) Zástupci obcí předloží závěrečný účet  dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  závěrečný účet MR Český ráj za rok 2009 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.


Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.


Doposud nedodaly obce: Olešnice a Vyskeřc) Po vyhotovení zápisu zvolení přestavitelé mikroregionu zajistí změnu podpisových vzoru v ČSOB, a.s. v Turnově na účtech mikroregionu a poradce zašle změnu statutární zástupců na Liberecký kraj.


– splněnod) Poradce rozešle všem členským obcích Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2010 a zástupci členských obcí ji předloží zastupitelstvu obce k projednání. Je nutné, aby v usnesení zastupitelstva jednotlivých členských obcí byl záznam o předložení zprávy.


– postupně plněnoe) Obce zašlou poradci přesný rozsah činností pro podaní žádosti z POV LBC kraje 2011 s finančním vyjádřením do 20.1.2011


– nesplněno, pouze Karlovice2/  Inventarizace majetku za rok 2010

Inventarizační komise MR ve složení:

předseda: Bc. Jan Janatka – místostarosta Města   Sobotky

Člen: paní Brzobohatá – účetní DSO

Dílčí inventarizační komise:  František Hübner  – starosta Obce Olešnice

Mgr. Fišerová – starostka Obce Vyskeř

předložila inventarizační zápis.


Byl ověřen majetek svazku a stav účtů k 31.12.2010 činil 357 789,09 Kč.


Z toho:

Účet č. 195607071/0300              zůstatek činí k 31.12.2010              283 027,18 Kč

Účet č. 157342105/0300              zůstatek činí k 31.12.2010                74 761,91 Kč3/  Turistické autobusy v roce 2011 (koordinace projektu, propagace na rok 2011)

Grant na turistické autobusy je na HK kraji vyhlášen. Předložení projektů do 10.2.2011.

Cena dopravní výkonu –  předpoklad 29,64 Kč/km autobus bez přívěsu,  s přívěsem 31,64 Kč/km, skutečný výpočet bude z ceny květen 2011. Přepokládaná  tržba 9 Kč/km.

Náklady na propagaci do 10%


Vzhledem k tomu,že zelená linka, která byla v základní dopravní obslužnosti Středočeského kraje je zrušena a na hnědou linku nebyla v letošním roce vyhlášena grantová podpora Středočeského kraje, muselo dojít ke změně trasy Mladá Boleslav – Sobotka. Nově je navržena pouze jedna trasa (hnědá) vedoucí MB- Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Branžež a  Sobotka. Zelená trasa bude jezdit pouze po Libereckém kraji v ZDO. Modrá trasa také doznala změn. Obcím byly předloženy navržené jízdní řády.Provoz autobusů v roce 2011

červená linka zahájí svůj provoz 30.4.-4.9. so, ne, sv.,

poté 1.7. – 31.8. út -pá, nejede 6.7.


Ostatní linky    28.5.- 28.8. so,ne,sv,

poté  1.7. – 31.8. út –pá, nejede 5.7, 6.7.Mikroregion vypsal výběrové řízení na koordinaci produktu a propagaci s termínem předložení nabídek do 27.1.2011, které zveřejnil na úřední desku.

Nabídku podal ve stanovené lhůtě pan Láska Luděk– nabídková cena na koordinaci

51 000,- Kč, na propagaci 55 000,- Kč (plakát, kapesní jízdní řád)


Členské obce nemají výhrady k  uzavření smlouvy


Bude vydána propagace: kapesní jízdní řády 13 000 ks, plakáty 800 ks. Dále bude využito vydané označení autobusů nápisy.


Obec Holín bude požádána o znovu zapojení do projektu letních turistických autobusů. Poradce zpracuje žádost.


Špatné nástupní místo v Sobotce na náměstí doposud řešení poradce s dopravcem.


4/ Granty HK kraje na rok 2011 – profesionalizace mikroregionů, turistické autobusy

Turistické autobusy – viz. bod 3 zápisu


Byla vyhlášena podpora svazkům obcí na poradenskou činnost, bohužel došlo k omezení příjemců žádat mohou pouze svazky obcí s minimálně 5 členskými obcemi na území Královéhradeckého kraje.

Dle dohody s členskými obcemi na území Královéhradeckého kraje je zpracována žádost o umožnění podání žádosti i za těchto okolností. Dopis obce odsouhlasily.


V případě, že bude umožněno  žádost podat, bude podána žádost na celkové náklady 130 000,- Kč, z toho dotace 91 000,- Kč.5/ POV Libereckého kraje  2011

Název: Školy a obchod patří na vesnici


Členská obec Olešnice

Rekonstrukce budovy MŠ v Olešnici čp. 52, st.p.č. 99 v k.ú. Olešnice u Turnova

Jedná se o renovaci 13 ks stávajících akumulačních kamen a úpravu elektroinstalace k nim.

Náklad: 95 000,- Kč


Členská Obec Hrubá Skála

rekonstrukce budovy MŠ Doubravice čp. 61 na st.p.č. 241 v k.ú. Hrubá Skála

Dojde k vybourání zdi mezi současnou hernou MŠ a tělocvičnou – důvodem se zvýšení kapacity dětí z 25 na 40 dětí. Dále dozná změnu dispozice šatny. Dojde k výměně sanitární techniky (8 záchodků, 8 umyvadel + 1 záchod pro personál) s novými rozvody včetně výměny obkladů.

Náklad: 640 800,- Kč


Členská Obec Karlovice:

rekonstrukce prodejny smíšeného zboží čp. 10 Radvánovice ( stavební parcela č. 295 k.ú. Karlovice)

Jedná se o kompletní rekonstrukci střechy na objektu včetně dvou vikýřů a 6ti střešních oken,výměna svodů a žlabů – celková plocha střechy 231 m2. Střešní krytina bude patřit mezi lehké střešní krytiny, z těchto materiálů budou žlaby, svody, oplechování vikýřů. Vlastní konstrukce střechy je dobrá, tj. krovy, prkna – zde se nebude nic měnit. Současná krytina je eternit z roku 1965.


Náklad: 300 000,- Kč


Celkový náklad: 1 035 800,- Kč

Dotace 500 000,- Kč

Vlastní zdroje: 535 800,- Kč6/ Činnost MR Český ráj v roce 2011 (schválení smluvních vztahů – poradce, vedení

účetnictví, příprava společných projektů)

Poradce MR

Paní Lásková Soldátová předložila mandátní smlouvu na rok 2011  pro obce  Libereckého  kraje ve výši 165 500,- Kč a pro obce Královéhradeckého kraje ve výši 126 000,- Kč. Poradce není plátce DPH. Částky jsou totožné jako v roce 2010

Zatím není zřejmé, zda dotace na poradenskou činnost budou poskytnuty.


Náklady na poradenství pro Obce Kněžmost, Dobšín a Branžež jsou hrazeny samostatně.


Vedení účetnictví MR

Mikroregion dle platných Stanov je povinen uzavřít smlouvu na vedení účetnictví s osobou způsobilou. Na rok 2011 byla předložena dohoda o provedení práce s paní Brzobohatou  na vedení účetnictví MR (8 000,-Kč) a agendy turistických autobusů (12 000,- Kč), zpracování uzávěrek v celkové částce 20.000,- Kč za 79 hodin práce.ÚKOLY:

Paní účetní rozešle do 8.2.2011 se splatností do konce 02/2011 na krytí nákladů všem obcím fakturu ve výši 26 000,- Kč  na poradenství,  na režijní náklady na rok 2011 rozdílně pro jednotlivé obce dle schválení takto:

4.000,- Kč poskytnou obce – Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a   Troskovice,

6.000,- Kč obce  – Libošovice a Vyskeř,

8.000,- Kč obce – Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka.

a na náklady na www stránky a účetnictví svazku.


Celkový náklad na fakturách:

Sobotka          37 000,-

Hrubá Skála    37 000,-

Karlovice        37 000,-

Mladějov        37 000,-


Libošovice      34 000,-

Vyskeř            34 000,-


Kacanovy        31 000,-

Ktová              31 000,-

Osek               31 000,-

Olešnice          31 000,-

Troskovice      31 000,-


Újezd pod Troskami – bude vystavena faktura  za webové stránky.7/ Aktualizace Integrovaného  projektu Mikroregionu Český ráj

Své podněty zaslaly Obce Kněžmost, Kacanovy, Osek, Vyskeř, Karlovice, Ktová


Požadavky jsou postupně zapracovány do rozvojového dokument, který bude následně předložen k veřejné diskuzi.8/ Podání žádosti z  PRV III.2.1.1.(10/2011) prostřednictví žadatele Region, o.p.s.

Dne 21.9.2010 byla schválena možnost podat žádost prostřednictvím žadatele Region, o.p.s.


Kacanovy – 300 000,- Kč MK

Vyskeř – 6 004 000,- Kč bez DPH – MK, mostky, technika

Mladějov – 2 558 000,- Kč bez DPH – MK

Ktová –  MK NaŽampach

Troskovice – MK

Libošovice – MK Malechovice, Nepřívěc

Olešnice- výsadba zeleně

Osek – nová komunikace , bude podána žádost prostřednictví obce


ÚKOLY.: Další požadavky obce zašlou poradkyni.9/ Došlá pošta

žádná10/ Diskuse

Poradce – Výjezdní zasedání mikroregionu

Výjezdní zasedání se uskuteční 09-10/2011. Starostové zašlou návrhy na místo, např. Šatov, ŠardicePoradce – PRV dotace

Státní zemědělský intervenční fond vyhlásil výzvu z Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj

kulturního dědictví venkova pro aktivity, které budou realizovány pouze v obcích do 500 obyvatel.

Jedná se o finanční prostředky určené především v záměru b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova – na obnovu památek zapsaných v ÚSNKP ,ale i nezapsaných, jedná se tzv. kulturní dědictví – viz strana 23 Pravidel

Kulturním dědictvím venkova se zde rozumí nemovité památky, např. zámečky, tvrze, kostely, hřbitovy, fary, kaple, stavby lidové architektury, zemědělské usedlosti, špýchary, technické památky – staré kovárny, vodní hamry, pily, mlýny, drobná sakrální architektura – kapličky, křížové cesty, zvoničky, kulturní prvky venkovské krajiny a obcí – boží muka, smírčí kříže, sochy a sousoší svatých včetně skupin stromů, rozcestníky, pomníky obětem válek, bysty či sochy slavných rodáků, pamětní desky, památníky, kašny, historické mostky, rodné domy významných osobností, apod. včetně doprovodné zeleně (historické parky, zahrady, aleje, skupiny stromů i solitéry, vyjma stromů chráněných státem).Důležité doklady k žádosti: bližší údaje na straně 27 a 28 pravidel 10a) a b)

Je vhodné najít taková plnění, na která není nutné ze stavebního úřadu žádný úkon, pokud již žadatel není na podání žádosti připraven, tj. vlastní stavební povolení na projekt

V případě žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které jsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tedy jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně, doloží žadatel doklad, že daný projekt je v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče podloženého písemným vyjádřením Národního památkového ústavu.

V případě žádosti o dotaci v rámci záměru b) na investice do kulturního dědictví venkova, tedy věcí, které nejsou předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, doloží žadatel doklad, že se jedná o kulturní dědictví, např. formou stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, rozhodnutím zastupitelstva obce, posudkem odborně způsobilé osoby.Výše podpory:

1/ obec 70% dotace , tj. 20% DPH + 10% zdroje obce a 70% dotace,


2/nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)

zájmová sdružení právnických osob, podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí

církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 90% dotace, tj, 10% vlastních  zdrojů a 90% dotaceTermín podání žádostí

Příjem žádostí proběhne  v termínu 15.2.2011 – 28.2.2011 do 13 hodin na RO SZIF Hradec Králové.


Ing. Lukeš – Sdružení Český ráj

Byla zaslána výzva na obnovu tabulí z prostředků EU

Výše spoluúčasti – 25% členské obce Sdružení Český ráj

45% obce mimo Sdružení Český ráj


Výzva bude zaslána opakovaně, termín plnění 05/2011

Udržitelnost 5 let


Pan Šich- putovní ples mikroregionu

Zástupci Obce Olešnice navrhli uspořádat 1. ročník putovního plesu Mikroregionu Český ráj s termínem konání 01-03/2012


ÚKOLY: Obce do příštího zasedání navrhnou místa konání plesu a zda mají zájem v tradici pokračovat.


Paní Šimůnková, Obec Libošovice – obnova památkové rezervace Vesec

Paní Šimůnková se přišla informovat na možnosti finančních podpor na obnovu soch, např. sv. Starosty v památkově chráněné rezervaci Vesec. Byly ji poskytnuty informace, že lze žádat z MMR – POV, dotační titul 4, z Královéhradeckého kraje, z Obecně prospěšné společnost pro Český ráj – PRV. Vzhledem k tomu, že sakrální stavby jsou ve vlastnictví obce, je nutné se dohodnout s představiteli Obce Libošovice.11/  Usnesení

účast  12 členských obcí

Shromáždění starostů schvaluje:

a) uzavření mandátní smlouvy na poradenskou činnost pro obce Libereckého kraje v roce 2011 s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 165 500,- Kč.

(12 hlasů ano)


b) uzavření mandátní smlouvy na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje v roce 2011 s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 126.000,- Kč.

(12 hlasů ano)


c) podání žádosti v rámci grantu Královéhradeckého kraje – Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech dle bodu č. 3  zápisu

(12 hlasů ano )


d) podání žádosti v rámci z programu 11RRD02  Královéhradeckého kraje – profesionalizace svazku na akci Náklady na poradce v celkové výši 130 000,- Kč

(12 hlasů ano )


e) uzavření dohody o provedení práce  s paní Brzobohatou na vedení účetnictví v roce 2011 v částce 20.000,- Kč za 79 hodin práce.                               ( 12 hlasů ano)


f) ) podání žádosti o dotaci z POV- program č. 17 na akci: Školy a obchod patří na vesnici o celkových nákladech 1 035 800,- Kč  a vynaložení částky 535 800,- Kč z rozpočtu mikroregionu v roce 2011                      (12  hlasů ano)


g) uzavření smluvního vztahu na zpracování propagace turistických autobusů v roce 2010 s firmou Luděk Láska, Vyskeř čp. 101, 512 64 v celkové výši 55 000,- Kč.

(12 hlasů ano)


h)      uzavření smluvního vztahu na koordinaci turistických autobusů v roce 2010 s firmou Luděk Láska, Vyskeř čp. 101, 512 64 v celkové výši 51 000,- Kč.

(12 hlasů ano)


Shromáždění starostů bere na vědomí:

–    Inventarizaci majetku za rok 2010


Shromáždění starostů neschvaluje:

– žádný bod zasedání12/ Závěr

81. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,20  hodin.

Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 10. března 2011 od 16,30 hod v Sobotce v hasičské zbrojnici.
………………………..                      ………………….               .……………………

Jan Houška                                   Jaroslav Louda                   Vlasta Špačková

ověřovatel                                          ověřovatel                            předsedkyně
Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová

mobil: +420605775053

tel. č.  493 535043,  e-mail:  jarmila.soldatova@gmail.com

Zveřejněno: 21. 2. 2011
Z rubriky: Dokumenty, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image