Zápis z 82. zasedání Mikroregionu Český ráj

ZÁPIS

z veřejného 82. zasedání (2/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 10.3.2011

ve Městě Sobotka, v hasičské zbrojnici

Přítomni: viz. presenční listina


Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Bártová a pan Hornig.


Program:

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

2/ Turistické autobusy v roce 2011 (obsah smluv s dopravci)

3/ Příprava výjezdního zasedání mikroregionu

4/ Aktualizace Integrovaného rozvojového dokumentu Mikroregionu Český ráj

5/ Rozsah podání žádosti z  PRV III.2.1.1. – určení obcí a jejich max. finanční požadavek

6/ Podání žádosti o příspěvek na Město Turnov na protidrogovou prevenci

7/ Došlá pošta

8/ Diskuse

9/ Usnesení

10/  Závěr


Program jednání byl schválen 9 hlasy.1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou především v „Aktivitách naplňující opatření“ opravy. Vypustí již neexistující požadavky a nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při žádostech o dotaci na jejich rozvoj.


postupně plněnob) Zástupci obcí předloží závěrečný účet  dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  závěrečný účet MR Český ráj za rok 2009 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.

Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.

Doposud nedodaly obce: Olešnicec) Paní účetní rozešle do 8.2.2011 se splatností do konce 02/2011 na krytí nákladů všem obcím fakturu ve výši 26 000,- Kč  na poradenství,  na režijní náklady na rok 2011 rozdílně pro jednotlivé obce dle schválení takto:


4.000,- Kč poskytnou obce – Kacanovy, Ktová, Osek, Olešnice a   Troskovice,


6.000,- Kč obce  – Libošovice a Vyskeř,


8.000,- Kč obce – Hrubá Skála, Karlovice, Mladějov a Sobotka.


a na náklady na www stránky a účetnictví svazku.


– splněnod) Obce do příštího zasedání navrhnou místa konání putovního plesu Mikroregionu Český ráj a zda mají zájem v tradici pokračovat.


– splněno2/ Turistické autobusy v roce 2011 (obsah smluv s dopravci)

Cena dopravní výkonu byla na Královéhradeckém kraji zvýšena o 0,40 Kč, tj    30,04 Kč/km autobus bez přívěsu. Na tuto částku bude uzavřena i smlouva o provozu turistických autobusů na území Královéhradeckého kraje s dopravci BUSline a.s. Semily a Dopravní podnik Kněžmost s.r.o.


Smlouvy s dopravci

BUS line a.s.  Semily a Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o. navrhují uzavřít smlouvy na zajištění provozu turistických autobusů takto:


BUS line a.s. Semily – 2 smlouvy. První reaguje na poskytnuté prostředky s HK krajem na max. cenu dopravního výkonu k 1.5.2011 – 30,04 Kč/km. Dopravce dále požaduje dofinancovat cenu na km do 31,- Kč, tj. o 0,96 Kč/km více. Dále je ve smlouvě zakotvena podmínka,že tržba musí dosahovat min. 7,- Kč/km, jinak tento rozdíl při konečném vyúčtování jednorázově MR doplatí. Požadavky se odvíjejí od ceny dopravní obslužnosti na Libereckém kraji, kde je stanovena na 32,- Kč/km.


Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 2 smlouvy. TA na Středočeském kraji budou jezdit za 19,40 Kč/km a Královéhradeckém kraji za 30,04 Kč/km.


Členské obce proti obsahu nemají výhrady a proto je možné smlouvy  uzavřít.


Obec Holín schválila znovu zapojení do projektu letních turistických autobusů.3/ Příprava výjezdního zasedání mikroregionu

Výjezdní zasedání se uskuteční 09-10/2011. Návrhy na místo konání: Šardice, Hrušky.4/ Aktualizace Integrovaného rozvojového dokumentu Mikroregionu Český ráj

Poradkyně předložila první aktualizaci. Členské obce dále nahlásily úpravy dokumentu po přečtení nyní schváleného znění.5/ Rozsah podání žádosti z  PRV III.2.1.1. – určení obcí a jejich max. finanční požadavek

Kacanovy  – 400 tis. Kč –  cena dle rozpočtu 435 000,- Kč                 obyv.     179

Olešnice – 300 tis. Kč mobiliář, VO                                                                   175

Osek – 10 tis. Kč mobiliář – koš, stojan na kolo                                                185

Ktová – MK NaŽampach  – 950 tis. Kč – cena dle rozpočtu 969 550,- Kč        179Pro obce zbývá 3 340 000,- Kč, tj. pro 3 obce zůstává  1 113 333,- Kč bez DPH

Mladějov – MK                                           467

Vyskeř  – MK, mostky, technika                 365

Troskovice  MK                                          112ÚKOLY:

Obce Mladějov, Vyskeř, Troskovice nahlásí poradci do 30.6.2011 plnění za 1 113 333,- Kč bez DPH, které budou realizovat v rámci akce. Je nutné, aby někdo zakoupil techniku – bude předmětem následné dohody.


6/ Podání žádosti o příspěvek na Město Turnov na protidrogovou prevenci

Na Město Turnov bude podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 ve výši 9 200,- Kč na protidrogovou prevenci v obcích Karlovice, Kacanovy, Ktová, Hrubá Skála, Troskovice, Vyskeř a Olešnice, které jsou sdruženy do Mikroregionu Český ráj.7/ Došlá pošta

žádná8/ Diskuse

Poradce – Granty HK kraje na rok 2011 – profesionalizace mikroregionů

Byla podána žádost na celkové náklady 130 000,- Kč, z toho dotace 91 000,- Kč.poradce- putovní ples mikroregionu

První ples se uskuteční 3.3.2012 v Olešnici. Ples by měl být samofinancovatelný, budou se hledat sponzoři na tombolu, ples a pronájem budou hrazeny ze vstupného.Poradce – rozpočtové opatření č. 1/2011

Úhrada poradenské činnosti ve výši 30 000,- Kč z roku 2010 byla provedena až v roce 2011 – jedná se o financování.

Členské obce nemají výhrady k rozpočtovému opatření.Poradce – převody zakoupené techniky z grantu Královéhradeckého kraje v letech 2005,2006

2005 – Byly zakoupeny 3 traktory včetně příslušenství, z toho 2 ks zahradních traktorů VIKING MT 795 (Sobotka, Mladějov) a 1 ks traktoru STARJET 2000 20/18 včetně potřebného příslušenství.(Libošovice)


V roce 2006 bylo zakoupeno 7 ks křovinořezů/vyžínačů STIHL FS 350 (sobotka, Kacanovy, Ktová, Olešnice, Osek, Libošovice, Hrubá Skála), pro Obec Mladějov  STIHL FS 400, 2x žací traktory HYDRO Kohler  (Karlovice, Vyskeř) , bubnová sekačka – mulčovač HURRICANE 600 se sůlkou (Troskovice), rotační sekačka VIKING MB 6RH  (Sobotka)


Vzhledem k tomu, že uplynula lhůta udržitelnosti projektu, je možné zakoupenou techniku převést darovacímu smlouvami obcím, které o ně projevily zájem.

Jednotlivé obce se dohodly,že si techniku dle potřeb rozdělí. Obce, kterým se bude technika převádět, jsou uvedeny v závorkách u jednotlivé techniky.Poradce – ukončení smlouvy o pojištění techniky zakoupené v souvislosti s realizací projektu Vznik partnerství za účelem ekonomického rozvoje území  šetrného využití krajiny

Pojistnou smlouvou č. 5600570476 bylo dne 2.10.2006 sjednáno pojištění zakoupené techniky.  Vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta udržitelnosti projektu, je možné tuto pojistnou smlouvy vypovědět.


ÚKOLY: Poradce zajistí vypovězení smlouvy v nejbližším možném termínu , tj. k 2.10.2011.

Poradce – vyúčtování používání traktoru v majetku mikroregionu

Na 63. zasedání dne 25.6.2008 byla schválena nájemní smlouva s Městem Sobotka.

Nájemce bude poskytovat členským obcím Mikroregionu Český ráj službu spočívající v sekání travního porostu s ponecháním na pokosu        za 350,- Kč za jednu hodinu bez DPH.

Pokud bude užívat nájemce traktor pro svoji potřebu, bude odvádět za jednu hodinu výkonu pronajímateli nájem 150,- Kč bez DPH.

Pokud bude nájemce užívat traktor ve prospěch třetích osob, bude odvádět za jednu hodinu výkonu pronajímateli nájem 250,- Kč bez DPH.


Za rok 2009 a 2010 Město Sobotka převede na účet MR částku 9 381,- Kč.


Poradce – převody investiční akce – obnova veřejného osvětlení v obcích Sobotka, Osek, Mladějov a Libošovice

Rok 2009 – V rámci realizace akce došlo v Libošovicích  k výměně  15 ks svítidel veřejného osvětlení  Vytrych, typ DINGO 70W SHC v úsecích -Libošovice směr Mladějov u silnice 3. třídy od pošty až na konec obce, Libošovice směr Turnov u silnice 3. třídy od kostela po č.p.23, Libošovice směr Sobotka u silnice 3. třídy od č.p. 43 až k nádraží ČD.

Rozsah prací: demontáž starého svítidla, osazení výložníků a nového svítidla, připojení k veřejnému osvětlení


V Mladějově v  okrajových osadách Pařízek, Roveň – Kozlova, Loveč a Hubojedy došlo k výměně 25 ks lamp veřejného osvětlení, typ svítidla  1 WW 70/SHC 70 W     a k  výměně  1 330 m kabelu  2x 16 AES včetně montáže .

Celkový náklad 366 219,- Kč vč. DPH – plnění bude darovacími smlouvami převedeno na obce Libošovice a Mladějov.


Rok 2010

V rámci realizace akce došlo v Libošovicích dojde k výměně lamp veřejného osvětlení  na některých místech i k výměně vedení. Byla provedena výměna 7 ks lamp VO v místní části Malechovice  a 8 ks lamp v Dobšicích – Meziluží.  V Oseku došlo k výměně 12 ks svítidel veřejného osvětlení, která jsou umístěna na sloupech rozvodů el.energie. Sloupy byly umístěny při silnici III. třídy procházející obcí od čp. 46 až k čp.76 a při místní komunikaci od č.p.5 k č.p.23.  Sobotka provedla také výměnu 10 ks lamp veřejného osvětlení v ul. Boleslavká.


Celkový náklad 333 859,- Kč vč. DPH – plnění bude darovacími smlouvami převedeno na obce Libošovice (131 042,- Kč), Osek (103 917,- Kč a Sobotka ( 98 900,- Kč).


Ing. Jan Mocek, ředitel Správy CHKO Český ráj – informace

Agendu po paní Drahoňovské převzal částečně pan Hoření, stromy – botanik Jan Vyšinský

ELPIS – Petr Kořínek

Na CHKO Český ráj je možné zasílám podněty na sečení luk na území CHKO ČR

Dojde k setkání se zemědělci v území – 1x Rytířova Lhota – pan Jemelík

1x Turnov na CHKO


Bc. Janata, Město Sobotka – dotace z POV HK

Jak to vypadá s udělením dotace z integrovaného projektu?

Informace o udělení dotace budou uveřejněny až v 05-06/2011.


9/  Usnesení

účast  9 členských obcí

Shromáždění starostů schvaluje:

a) uzavření smluvních vztahů na zajištění provozu turistických autobusů po Českém

ráji na území Královéhradeckého a Středočeského kraje v roce 2011 (linka 260626)

s Dopravním podnikem Kněžmost s.r.o.


( 9 hlasů ano)b) uzavření smluvních vztahů na zajištění provozu turistických autobusů po Českém

ráji na území Královéhradeckého kraje v roce 2011 s BUSline a.s. Semily v rozsahu

bodu č. 2 zápisu


( 9 hlasů ano)c)      Podání žádosti o dotaci na protidrogovou prevenci na Město Turnov


(9 hlasů ano)d)     podání žádosti v rámci grantu Královéhradeckého kraje – profesionalizace svazku

dle bodu č. 8 zápisu


(9 hlasů ano )e)  rozpočtové opatření č. 1/2011


(9 hlasů ano)f) darovací smlouvu s Obcí Karlovice na zahradní traktor Hydro Koulet W2939/102 (Wisconsin), výrobní číslo 3175, motor Kohler – v.č. 3616405181


(9 hlasů ano)g) darovací smlouvu s Obcí Kacanovy  na křovinořez STHILL FS 350 v.č.165 377 714


( 9 hlasů ano)h) darovací smlouvu s Obcí Ktová na křovinořez STHILL FS 350 v.č. 163778383


( 9 hlasů ano)Ch) darovací smlouvu s Obcí Osek na křovinořez STHILL FS 350 v.č. 65518572.


( 9 hlasů ano)i) darovací smlouvu s Obcí Olešnice na křovinořez STHILL FS 350 v.č. 165 377 729.


( 9 hlasů ano)j) darovací smlouvu s Obcí Hrubá Skála na křovinořez STHILL FS 350 v.č. 165518497

a   vysavač listí , typ Stihl SH 85,  výrobní číslo 66502280


( 9 hlasů ano)k) darovací smlouvu s Obcí Libošovice na zahradní traktor STARJET 2000 20/18 včetně

příslušenství (výrobní číslo 9812000405903), křovinořez STIHL FS 350 (výrobní číslo

65518454)


( 9 hlasů ano)l) darovací smlouvu s Obcí Mladějov na  zahradní traktor VIKING MT 795 (výrobní

číslo 971032079), křovinořez STIHL FS 400 (výrobní číslo 65821840)


( 9 hlasů ano)m) darovací smlouvu s Obcí Troskovice na  mulčovač HURRICANE F 600

(1298565217,  CNo: 4193, No: 00350) se sůlkou (výr. číslo 1291996017)


( 9 hlasů ano)n) darovací smlouvu s Obcí Vyskeř na  žací traktor HYDRO Kohler W2939/102

(Wisconsin), výrobní číslo 3176, motor Kohler – v.č. 3616405201


( 9 hlasů ano)o) darovací smlouvu s Městem Sobotka na  zahradní traktor VIKING MT 795  (výrobní

číslo 971037258), křovinořez STIHL FS 350 (výrobní číslo 65518462) a rotační

sekačku VIKING MB – 6RH


( 9 hlasů ano)p) darovací smlouvu s Městem Sobotka na  darování 10 ks lamp veřejného osvětlení v ul.

Boleslavská


( 9 hlasů ano)r)       darovací smlouvu s Obcí Libošovice na  darování 15 ks svítidel veřejného osvětlení

Vytrych, typ DINGO 70W SHC v úsecích -Libošovice směr Mladějov u silnice 3.

třídy od pošty až na konec obce, Libošovice směr Turnov u silnice 3. třídy od kostela

po č.p.23, Libošovice směr Sobotka u silnice 3. třídy od č.p. 43 až k nádraží ČD a 7 ks

lamp VO v místní části Malechovice  a 8 ks lamp v Dobšicích – Meziluží.


( 9 hlasů ano)s)  darovací smlouvu s Obcí Mladějov na  darování 25 ks lamp veřejného osvětlení, typ

svítidla  1 WW 70/SHC 70 W     a 1 330 m kabelu  2x 16 AES v okrajových osadách

Pařízek, Roveň – Kozlova, Loveč a Hubojedy a


( 9 hlasů ano)t)       darovací smlouvu s Obcí Osek na  darování 12 ks svítidel veřejného osvětlení,

umístěných při silnici III. třídy procházející obcí od čp. 46 až k čp.76 a při místní

komunikaci od č.p.5 k č.p.23.


( 9 hlasů ano)u)      vypovězení Pojistné smlouvy č. 5600570476 uzavřené dne 2.10.2006 s Kooperativa

pojišťovnou a.s.


(9 hlasů ano)Shromáždění starostů bere na vědomí:

–  přípravu výjezdního zasedání MR

– přípravu putovního plesu MR v roce 2012


Shromáždění starostů neschvaluje:

– žádný bod zasedání


10/ Závěr

82. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 19,45 hodin.

Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 23. června 2011 od 16,30 hod v Karlovících.


Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová

mobil: +420605775053

tel. č.  493 535043,  e-mail:  jarmila.soldatova@gmail.comZveřejněno: 04. 5. 2011
Z rubriky: Dokumenty, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image