Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2009

Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Šrajerová, Bočková, Prskavec, Horčička, Hájek,Bártová

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Horčička

Zapsala: Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o vyjádření Compagu k domnělým nejasnostem fakturace za II. a III. čtvrtletí 2009

3. Schválení odměny za kvalitně provedený úklid zeleně na veřejných prostranstvích.

4. Schválení dohody o vzájemném vyrovnání za zprostředkování a dovoz auta a elektrocentrál.


1.   Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Z. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a pan Horčička. Starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


2.  Informace  o vyjádření Compagu k domnělým nejasnostem fakturace za II. a III. čtvrtletí 2009.

Firma Compag provádí fakturaci dle platné smlouvy č. 1/2009 o odvozu komunálního odpadu. Fakturace za II. a III. čtvrtletí byla správná.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


3. Schválení odměny za kvalitně provedený úklid zeleně na veřejných prostranstvích..

Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo odměnu ve výši 1 000,- Kč panu Bočkovi M. za kvalitně provedený úklid zeleně na veřejných prostranstvích.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


4.   Schválení dohody o vzájemném vyrovnání za zprostředkování a dovoz auta   a elektrocentrál.

Byla schválena dohoda o vzájemném vyrovnání. Hlasovalo se o dvou návrzích.

První návrh: Uhradit veškeré náklady z předloženého seznamu ve výši 39 900,-Kč.


Výsledek hlasování: pro 2, proti 6.


Druhý návrh: Uhradit náklady z předloženého seznamu bez položky nájemné ve výši 12 800,-Kč. Tzn. úhrada ve výši 27 100,-Kč.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1.


5. Různé:

Pro odstranění nejasností budou od 1. ledna 2010 pořizovány záznamy z jednání na diktafon. Z přítomných nemá nikdo námitek.


Programy jednání  budou předem zasílány  členům zastupitelstva, případně ostatním občanům elektronicky.


Zastupitelstvo schválilo vyhledávání sponzorských darů na vybudování dětského hřiště, Tuto akci bude provádět p. Bočková L.  Podrobnosti budou projednány později.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje program jednání, odměnu ve výši 1 000,- Kč, dohodu o vzájemném vyrovnání, kromě nájemného za uskladnění auta a vyhledávání sponzorských darů na dětské hřiště.


Zasedání ukončeno v 19.50 hod. příští  řádné zasedání se bude konat  12. ledna 2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 10. 12. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image