Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 2. 11. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Bártová, Bárta, Richtr, Hadač, Hájek, Keller, Mocák, hosté

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Keller J.

Zapsala: L. Kratochvílová


Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín bylo zahájeno v 18.00 hod. dosavadním starostou panem Mgr. Zdeňkem Kropáčkem.Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb.


Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z 9 členů  a proto je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu, p. Richtr, p. J. Keller.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Složení slibu: Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib.


Zastupitelstvo obce schvaluje následující program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování : pro 8, proti 0.


1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů

3. Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty.

4. Volba starosty a místostarosty.

5. Stanovení výborů, komisí, volba předsedů a schválení počtu členů.

6. Různé


Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty.

Předsedající  navrhuje způsob provedení voleb. Bylo rozhodnuto o veřejné volbě.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Volba starosty a místostarosty

Nejdříve byl volen místostarosta.

Návrh: místostarosta – p. Jaroslav Keller


8 hlasů pro 0 proti

nikdo se nezdržel – zvolen


Návrh: starosta –  p. Lenka Bártová

6 hlasů pro 0 proti

2 se zdrželi – zvolena


Stanovení výborů, komisí a volba předsedů a schválení počtu členů


Finanční výbor  – předseda p. Hájek Filip


Kontrolní výbor – předseda p. Mocák Jaroslav ml.


Komise a jejich předsedové budou voleni na příštím zasedání.

Finanční a kontrolní výbor bude mít 3 členy.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Ověřovatelé zápisu, ustavující program jednání, stanovení způsobu volby starosty a místostarosty, předsedové finančního a kontrolního výboru

Zasedání ukončeno v 19.15 hod. příští zasedání se bude konat 9.11.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 08. 11. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image