Zápis z veřejného 84. zasedání (4/2011) Mikroregionu Český ráj konaného dne 8.9.2011


ZÁPIS

z veřejného 84. zasedání (4/2011) Mikroregionu Český ráj  konaného dne 8.9.2011

v restauraci v Borku, Obec Hrubá Skála


Přítomni: viz. presenční listina


Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni Oldřich Loutchan a Mgr. Fišerová.


Program:

1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

2/ Turistické autobusy v roce 2011

3/ Výjezdní zasedání mikroregionu na podzim 2011

4/ Schválení Integrovaného rozvojového dokumentu Mikroregionu Český ráj

5/ Podání žádosti z  PRV III.2.1.1. – aktuální informace

6/ POV 2012 – návrh témat

7/ Administrace dotace z Královéhradeckého kraje na akci: Budeme mít možnost se potkávat více

8/ Administrace dotace z Libereckého kraje na akci: Školy a obchod patří na vesnici

9/ Příprava rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2015

10/ Rozpočtové opatření č. 3/2011

11/ Informace od Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj

12/ Došlá pošta

13/ Diskuse

14/ Usnesení

15/  Závěr


Program jednání byl schválen 11 hlasy.


1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj

a) Poradce zašle členským obcím stávající rozvojový dokument a ony provedenou především v „Aktivitách naplňující opatření“ opravy. Vypustí již neexistující požadavky a nově v daných opatřeních je vznesou. Je nutné v průběhu pořízení dokumentu seznámit s navrhovaným obsahem podnikatelskou veřejnost, protože tento dokument je ovlivňuje při žádostech o dotaci na jejich rozvoj.

splněno

b) Poradce zajistí dopravu na výjezdní zasedání a bude informovat členské obce o nákladech za ubytování a návštěvu vinného sklepu. Bude vybírána nevratná platba.

– splněno

c) Poradce zajistí plnou moc pro svoji osobu na podání žádosti z  PRV III.2.1.1. včetně aktivace Portálu farmáře.

– nesplněno

d) Vyvěšený závěrečný účet za rok 2010 dodaly obce:  Osek, Kněžmost, Mladějov,  Karlovice, Olešnice, Kacanovy, Libošovice, Ktová, Troskovice,Hrubá Skála, Sobotka

Zástupci obcí předloží dle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.  závěrečný účet MR Český ráj za rok 2010 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí.

Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR.


2/ Turistické autobusy v roce 2011

Provoz turistických autobusů ukončen 4.9.2011

Informace poskytnuty dopravce BUSline,a.s. Semily celkový počet přepravených osob v letošním roce činí 10 235  a 553 kol.

Celkový požadavek na doplatek za provoz na Královéhradeckém kraji činí 333 189,- Kč. Celkové náklady za propagaci projektu činí: 55 000,- Kč

Celkové náklady činí 388 189,- Kč, z toho 90% činí 349 370,10 Kč

Předpokládaná dotace v 90% podílu činí 363 989,00


Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. zatím nepředal podklady.

Vyúčtování smluvních závazků vůči BUS Line,a.s.Počet km ujetých celkem –  30.200 km

Tržba celkem – 183.776 Kč


Celková průměrná tržba – 6,09 Kč/kmPočet km ujetých na území KHK celkem –  15.836 km
1. Doúčtování smluvních nákladů

15.836 km x 0,96 Kč/km = 15.203 Kč2. Doúčtování předpokládané tržby
15.836 km x (7,00 Kč/km – 6,09 Kč/km) = 14.411 Kč


Celkem = 15.203 Kč + 14.411 Kč = 29.614 Kč


Členské obce s vyúčtováním souhlasí.


3/ Výjezdní zasedání mikroregionu na podzim 2011

Datum výjezdního zasedání je stanoven na 16.11.2011.

Cena za ubytování a návštěva vinného sklepa činí 700,- Kč/ osoba. Záloha bude vybrána ve výši 700,- Kč a bude nevratná, objednání bude možné do 19.10.2011


Cenová nabídka na dopravu do Hrušek, pokud bude poznávací exkurse na Slovensko, nebude DPH účtováno :

Bus do 23 míst :   13.000 Kč + DPH

Bus do 35 míst :   17.000 Kč + DPH

Bus nad 35 míst : 19.000 Kč + DPH

ÚKOLY: Poradce zajistí poskytnutí informace o výjezdním zasedání všem partnerům produktu turistické autobusy.


4/ Schválení Integrovaného rozvojového dokumentu Mikroregionu Český ráj

Rozvojový dokument je dopracován.

Veřejné projednání dokumentu s občany a podnikatelskou veřejností nebylo uskutečněno. Dokument byl vyvěšen k připomínkování na www stránkách.


Žádné připomínky nebyly vzneseny a je možné ho schválit.


5/ Podání žádosti z  PRV III.2.1.1. – aktuální informace

Opatření III. 2. 1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby


Podopatření III. 2. 1. 1 Obnova a rozvoj vesnic

V rámci každého regionu NUTS 2 bude vyhlašován pouze jeden z následujících záměrů.

a)      zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

b)      vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu


Přehled vyhlašovaných záměrů dle NUTS 2 uvádí následující tabulka:


REGION NUTS 2

Záměr

Střední Čechy

b)

Jihozápad

b)

Severozápad

a)

Severovýchod

b)

Jihovýchod

a)

Střední Morava

a)

Moravskoslezsko

b)

Z tohoto vyplývá, že na 90% bude na podzim 2011 vypsána podpora na NUTS II. Severovýchod  na vodovody a kanalizace.


6/ POV 2012 – návrh témat

POV HK zaměřen na nákup techniky, do konce 10/2011 zašlou obce své požadavky poradci.


POV Libereckého kraje – vytvoření odpočinkových, klidových míst v obcích pro občany a návštěvníky Českého ráje, do konce 12/2011 zašlou obce své požadavky poradci.


7/ Administrace dotace z Královéhradeckého kraje na akci: Budeme mít možnost se potkávat více

–          Sobotka-stoly a lavice, střecha nad pódiem;

–          Mladějov- pouze stoly a židle do budovy bývalé školy čp. 22 v Mladějově

–          Libošovice-lavičky;

–          Osek-lavičky.


Byly předloženy Smlouvy o vložení do majetku :

–          s Městem Sobotka na p.p. č. 47 a 46 v k.ú. Sobotka za účelem instalace dřevěného zastřešení pódia.

–          S Obcí Osek na p.p. č. 478/1 v k.ú. Osek u Sobotky  – náves,p.p.č.28/12 v k.ú. Osek u Sobotky – náves u hřiště,  p.p.č 49 v k.ú. Osek u Sobotky- u hřbitova za účelem instalace laviček.

–          S obcí Libošovice na p.p.č.49 a 758/1 v k.ú. Nepřívěc za účelem instalace 3 ks laviček.

Žádná členská obec nemá ke smlouvám výhrady, je možné je schválit.


ÚKOLY: Poradce provede poptávkové řízení na zastřešení podia, na nákup laviček do Oseka a Libošovic a samostatně do Sobotky, dále provede poptávkové řízení na vnitřní židle a stoly do Mladějova. Předsedkyně svazku je oprávněna uzavřít smlouvy s vybranými dodavateli.


8/ Administrace dotace z Libereckého kraje na akci: Školy a obchod patří na vesnici

Byly vypsány a ukončeny výběrové řízení na renovaci akumulačních kamen v MŠ Olešnice,  rek. budovy ZŠ na Hrubé Skále a rek. obchodu v Karlovicích.

Rek. obchodu v Karlovicích

Hodnoceny byly 4 nabídky a nejvýhodnější nabídku předložil Jiří Mazánek, Bukovina u Bělé 9, 511 01 Turnov, IČ:  49298071

Nabídková cena včetně DPH činí 303 178,- Kč

Rozsah plnění:

Sedlová střecha je o výměře 213 m2 na půdorysu 16×10 m je opatřena eternitem. Ten je místy mechanicky porušen a popraskán. Klempířské prvky a okapový systém v FeZn (2 svody)  je opatřen nátěrem a místy jeví známky koroze.  Vše bude demontováno.  Následně dojde k výměně stávající krytiny, žlabů, svodů a k oplechování vikýřů. Do střešní krytiny bude osazeno  4 ks střešních oken dřevěných, jedno plastové.

Rek. budovy ZŠ Hrubá Skála

Hodnoceny byly 3 nabídky a nejvýhodnější nabídku předložil Špína Jaroslav, Borek 2, 512 63 Rovensko p.Tr., IČ:  657 09 713 s nabídkovou cenou 637 080,- Kč včetně DPH.

U základní školy došlo ke změně předmětu plnění uvedeném v žádosti, realizována bude především rekonstrukce sociálního zařízení- výměna  a rozšíření sanitární techniky (6 záchodků, 6 umyvadel + 1záchod pro personál) s novými rozvody včetně výměny obkladů. Výměna 3ks oken na sociálním zařízení MŠ a  výměna oken 2ks třída MŠ.


Změna byla projednána s Libereckým krajem a byla odsouhlasena.


Renovace akumulačních kamen v MŠ Olešnice

Hodnoceny byly 3 nabídky a nejvýhodnější nabídku předložilo ELEKTRODRUŽSTVO, Vesecká 75, 511 01 Turnov, IČ 15043398 s nabídkovou cenou 85 512,- Kč včetně DPH

Bude provedena renovace 13 ks akumulačních kamen včetně úpravy elektroinstalace a provedení výsledné revize

ÚKOLY: Poradce předá veškeré požadované doklady na Liberecký kraj pro potřeby sepsání smlouvy o poskytnutí dotace.


9/ Příprava rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2015

Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrh rozpočtu MR Český ráj  vyvěšen po dobu 30 dnů na úředních deskách členských obcí.


Návrh vkladů členských obcí:

Sobotka          38 000,-

Hrubá Skála    38 000,-

Karlovice        38 000,-

Mladějov        38 000,-


Libošovice      35 000,-

Vyskeř            35 000,-


Kacanovy        32 000,-

Ktová              32 000,-

Osek               32 000,-

Olešnice          32 000,-

Troskovice      32 000,-


Vklady obcí jsou zvýšeny o 1 000,- Kč.


Rozbor nákladů:

4 000,-, 6 000,-, 8 000,- Kč    vklady obcí na provoz dle ustáleného klíče

20 000,- Kč                            webové stránky (14 obcí)

25 000,- Kč                            poradce na jednu obec

20 000,- Kč                            náklad na účetnictví svazku


Dále byl předložen rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015, členské obce k němu nemají výhrady.


ÚKOLY: Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2012 v příjmech i ve výdajích na částku  384 000,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí  vyvěšení „Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2012“ na úředních deskách obcí po dobu 30 dnů. Na další zasedání ho přinesou k archivaci.


10/ Rozpočtové opatření č. 3/2011

v příjmech:

– dotace z Královéhradeckého kraje na akci: Budeme mít možnost se potkávat více- 120000,- Kč

– dotace z Královéhradeckého kraje na poradce –  15000,- Kč

– dotace z Libereckého kraje na akci: Školy a obchod patří na vesnici 500 000,-

– dotace z Města Turnova na protidrogovou prevenci – 9 200,- Kč


ve výdajích:

– na akci: Budeme mít možnost se potkávat více- 120000,- Kč

– na poradce –  15000,- Kč

– na akci: Školy a obchod patří na vesnici 500 000,- Kč

– na protidrogovou prevenci – 9 200,- Kč


11/ Informace od Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj

Dne 20.9.2011 navštíví s rámci společné schůzky MAS Libereckého kraje pracovníci RO SZIF Hradec Králové, kteří podají bližší informace k vyhlašovaným podzimních kolům.


Pracovníci OPS pro Český ráj presentovali území MAS na Země živitelce. Mnoho návštěvníků znalo Český ráj velice pečlivě.


V letních měsících opět proběhne úklid Českého ráje, starostové byli požádáni o spolupráci při komunikaci se základními školami. Mateřské školy by se dle starostů  mohly do úklidu zapojit také.


12/ Došlá pošta

Ing. Dr. Pavlem Kovářem, Poddoubí 69, Vyskeř – upozornění na stav komunikace Vyskeř- Podtrosecký mlýn – Vysoké kolo.


13/ Diskuse

Poradce – finanční příspěvek na protidrogovou prevenci na území Mikroregionu Český ráj

Je uzavřena smlouva na poskytnutí příspěvku ve výši 9 200,- Kč na protidrogovou prevenci.


ÚKOLY:

Poradce zajistí uzavření smlouvy s poskytovatelem těchto služeb pro území mikroregionu.


Poradce – reklamace komunikací financovaných z PRV

Byla odeslána další reklamace díla za Obec Vyskeř dne 18.7.2011 – obnova komunikace Vyskeř- Podtrosecký mlýn – Vysoké kolo. Na stav komunikace  byl MR také  písemně upozorněn Ing. Dr. Pavlem Kovářem, Poddoubí 69, Vyskeř. Dopis byl členským obcím přečten.


ÚKOLY: Poradce zajistí u dodavatele okamžitou nápravu, popřípadě bude plnění vymáháno soudně. Dále bude zpracován dopis s odpovědí o provedené úpravě Ing. Dr. Pavlu Kovářovi.

Ing. Mocek – SCHKO Český ráj

Proběhne výsadba stromů při konferenci dne 16.9.2011 v Libošovicích, byly darovány sponzorsky keře s balem za 100 000,- Kč.

V arboretu byly přes léto vystavovány fotografie z filmu“ Jak dostat tatínka do polepšovny“

Paní Bártová, Dobšín – informace o využití geografického informačního systému obcemi


14/  Usnesení

účast  11 členských obcí

Shromáždění starostů schvaluje:

a)  Dodatek č. 2 Integrovaného projektu Mikroregionu Český ráj   (11  hlasů ano)

b) společná témata žádostí o poskytnutí dotace z Programů obnovy venkova v roce 2012 dle bodu č. 6 zápisu                       (11 hlasů ano)

c) uzavření smlouvy o vložení majetku pro potřeby osazení laviček do hospodaření svazku s Obcí Libošovice na dobu určitou do 30.11.2011.                     (11 hlasů ano)

d) uzavření smlouvy o vložení majetku –pro potřeby instalace dřevěného zastřešení pódia do hospodaření svazku s Městem Sobotka na dobu určitou do 30.11.2011.

(11 hlasů ano)

e) uzavření smlouvy o vložení majetku pro potřeby osazení laviček do hospodaření svazku s Obcí Osek na dobu určitou do 30.11.2011.                     (11 hlasů ano)

f) uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Mazánkem, Bukovina u Bělé 9, 511 01 Turnov, IČ:  49298071s nabídkovou cenou 303 178,-Kč včetně DPH. (11 hlasů ano)

g) uzavření smlouvy o dílo s Špínou Jaroslavem, Borek 2, 512 63 Rovensko p.Tr.s nabídkovou cenou 637 080,- Kč včetně DPH.                             (11 hlasů ano)

h) vystavení objednávky pro ELEKTRODRUŽSTVO, Vesecká 75, 511 01 Turnov, IČ:

15043398 s nabídkovou cenou 85 512,- Kč včetně DPH (11 hlasů ano)

ch) Rozpočtové opatření č. 3/2011                                                         (11 hlasů ano)

i)        přijetí příspěvku ve výši 9 200,- Kč od Města Turnova na protidrogovou prevenci na území MR                                                                                              (11 hlasů ano)Shromáždění starostů bere na vědomí:

–          vyúčtování turistických autobusů

–          uspořádání výjezdního zasedání

–          návrh rozpočtu na rok 2012

–           informace z OPS pro Český ráj


Shromáždění starostů neschvaluje:

– žádný bod zasedání


15/ Závěr

84. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 20,10 hodin.

Další zasedání MR Český ráj se uskuteční dne 16. listopadu 2011 od 17,00 hod. v Hruškách.


Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová

mobil: +420605775053

tel. č.  493 535043,  e-mail:  jarmila.soldatova@gmail.com


Zveřejněno: 12. 10. 2011
Z rubriky: Dokumenty, Úřední deska

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image