Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 12. 4. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Bárta, Hadač, Horčička, Mocák

Omluveni: p. Hájek

Neomluveni: p. Kropáček

Ověřovatelé zápisu: p. Mocák, p. Keller

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2.Změna územního plánu

3.Objednání kominických služeb na květen 2011

4. Informace o službě Czech Point

5. Hospodaření obce k 31.12.2010

6. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 19.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6 z 8 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Mocák a p. Keller.

Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.2. Změna územního plánu

Pan M. Lánský, Ml. Boleslav, se obrátil na zastupitelstvo obce se žádostí o změnu územního plánu. Jedná se o pozemky 672/5, 672/6 na Kamenici, kde má v plánu stavět srub. Dalším zájemcem o změnu územního plánu je pan Řehák, Kamenice.

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že žádat o změnu ÚP do r. 2013 nebude. Do té doby je možné předkládat žádosti. Po dobu 2 let bude obec sbírat žádosti od občanů, kteří mají zájem o změnu ÚP.


Zastupitelstvo bere na vědomí.3. Objednání kominických služeb na květen 2011

Obec zajistila pro občany Dobšína a Kamenice kominické práce od firmy “Kominické služby Zeman s.r.o., Železný Brod“, tel.č. 483 391 118. Cena za vyčištění komínu činí 300,- Kč. Kominické práce se uskuteční v sobotu 14.5.2011 od 9.00 hod. Občané, kteří budou mít zájem o vyčištění komínu se mohou přihlásit na OÚ, –   osobně, tel.č. 326 396 470, e-mailem: obecni.urad@dobsin.cz.4. Informace o službě Czech Point.

Czech Point – funguje v plném rozsahu – je možné zažádat o výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení  řidičů apod.5. Hospodaření obce k 31.12.2010

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření  k 31.12.2010.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.6. Různé

Zastupitelstvo obce schválilo odměnu p. P. Stehlíkovi, bytem Obrubce ve výši 2 352,- Kč hrubého, za brigádnické práce – strhávání okraje břehů cesty a srovnání cesty  od Křivských až k Hájkovým, pozemek č. 505.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.Připomínky:

Stížnost pana Čecha, Kamenice – cesta p. č. 822 za Čechovými je samá díra.

Starostka – Bude provedena částečná oprava

Paní Šrajerová  M. – cesta p.č. 706/1 ke Šrajerům nebyla za 30 let opravována i my žádáme o výspravu cesty.

Paní  Šrajerová M. – proč obec nepřijala vodovodní řad a cestu od p. Řeháka.

Starostka – obec chybovala  – chyba napravena, vodovodní řad obec převezme, cestu zatím ne.

Příští týden proběhne na OÚ jednání s panem Přibylem, Jičín, – projektant vodovodního řadu.. Jednat se bude  mimo jiné o případné výměně vodovodního řadu. Azbestocementové potrubí za potrubí z PVC.

Pan Pelc M., Dobšín si stěžuje na zamokření jeho pozemku č. 678/1 a  žádá, aby obec zakoupila  krkovici a sám ji položí přes cestu a vodu odvede do lesíka. Zastupitelstvo obce nesouhlasí a doporučuje, aby si na svém pozemku vykopal vsakovací jámu.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje  hospodaření k 31.12.2010,

odměnu ve výši 2 352,- Kč hrubého za brigádnické práce.

Zastupitelstvo neschvaluje: zakoupení krkovice na odvodnění pozemku a položení přes cestu.


Zasedání ukončeno ve 20.45 hod., příští zasedání se bude konat 17.5.2011 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 19. 4. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (3):


3

Ing.Josef Mocák

Neděle, 15. 5. 2011, 09:35

S politováním konstatuji, že moje připomínky k dokončení plánovaných prací na objektu školy, zejména vložkování používaných komínů,potřebné sociální zařízení pro posilovnu 1.patra, oprava staré el.instalace a dokončení oplocení k oddělení obytné části od školy dle stav.povolení, neby předmětem jednání. Mimochodem, při provádění prací brigádou na úpravě terenu podél plotu za vedení místostarosty, byl ulomen masivní pískovcový sloup, který je obecní.Hrozí nebezpečí úrazu. Dále nám byla způsobena škoda neodbornou činností na ocelových vratech – podezdívce a sloupu.
Děkuji za nějakou odpověď.
Ing.Josef Mocák

2

Milada Šrajerová

Čtvrtek, 21. 4. 2011, 06:29

Ráda bych uvedla na pravou míru mojí žádost o opravu cesty. Rozhodně nebyla vznesena tak, jak je uvedeno v zápise. Šlo o žádost nebo spíše o prosbu na opravu cesty nebo na dovoz štěrku do obce pro možnost případné opravy svépomocí. Cesta je svépomocí a z vlastních prostředků opravována mým manželem a sousedem panem Loudou již 30 let.
Milada Šrajerová

1

Michal Tomek

Středa, 20. 4. 2011, 14:15

Děkuji paní Šrajerové za připomínku ohledně bezplatného převodu vodovodní přípojky i cesty od p. Řeháka.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image