Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva dne 5.11.2013Zahájení: 18.00 hodin

Přítomni: pí. Bártová, Keller,  Bárta,  Hájek

Omluveni: MocákProgram:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Informace o hospodaření obce k 30.9.2013

3)    Schválení žádosti o dotace z FROM na rok 2014

4)    Schválení návrhu rozpočtu na rok 2014

5)    Diskuze

6)    ZávěrJednání:

1. Starostka obce  L.Bártová  přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Jsou přítomni 4  z  5 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: p.Hájek p.Keller.  Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání. Ověřovatelé zápisu  a  program byli schváleni všemi 4  hlasy přítomných zastupitelů.


2. Hospodářka obce seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce k 30.9.2013:

Počáteční zůstatek na běžném účtu . 1.1.2013  :  30 578,-Kč

Počáteční zůstatek na spořícím účtu  k 1.1.2013:  484 963,-Kč

Příjmy:      2 122 052,-Kč

Výdaje:     1 443 006,-Kč

Stav na běžném účtu :    679 540,-Kč

Stav na spořícím účtu:   488 237,-Kč

Stav účtu u ČNB:            26 383,-Kč

Stav pokladny:                74 068,-Kč

Přítomní zastupitelé vzali na vědomí..


3. Starostka obce seznámila přítomné s možností žádat o dotace z FROM a Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014. Žádost o dotaci z FROM by se týkala modernizace komunikace za Havlíkovými k Hoberlandovým, žádost pro podporu hasičů by byla použita na opravy a doplnění výstroje a výzbroje SDH ( viz příloha).  Návrh žádat o dotace byl     schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


4. Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2014. Návrh byl schválen všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


5. Různé

– starostka obce seznámila přítomné s žádostí Ing.Kozáka Evžena na prodloužení vodovodu na parcele č. 478/1 a 5 vodovodních přípojek. Investorem stavby bude pan Karel Haňka. Žádost byla schválena všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


– starostka informovala přítomné o akci Vítání občánků. Akce bude pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Dobšín a Kamenice a narozených po 1.10.2010. Starostka předala pozvánky  občanům kterých se tato akce týká . Zároveň navrhla finanční dar 1000,-Kč na každé dítě. Akce i finanční dar byly schváleny všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


6. Diskuze

p. Štěpánek – dotaz, kdy se bude opravovat cesta od Cabernových – zastupitelé přislíbili naplánovat opravu na rok 2014. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– p. Volf – návrh na měření rychlosti v obci. Zastupitelé odmítli investovat do měřičů rychlosti. Bude se jednat s Městskou policií o náhodném měření rychlosti. Návrh vzali přítomní zastupitelé na vědomí.


– pí Černá – dotaz, zda bude jednáno o umístění dětí do školky. Starostka vede jednání se starostou obce Obruby o přednostním umísťování dětí, následná smlouva bude předmětem následujících jednání OZ. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– pí Černá – dotaz na možnost odvozu odpadu do sběrného dvora. Zastupitelé zjistí cenové relace za uložení odpadu ve sběrném dvoře v Dolním Bousově. Informují se o případné možnosti spoluúčastu na financování a tím pro občany obce použití sběrného dvora zdarma. Přítomní zastupitelé vzali na vědomí.


– p. Hájek – 30.11.2013 se bude konat Vánoční turnaj ve stolním tenise. Požádal o příspěvek 1 000,-Kč na jeho pořádání . Příspěvek byl schváleny všemi 4 hlasy přítomných zastupitelů.


OZ schvaluje 4 hlasy ANO:

–          Program

–          Ověřovatele zápisu

–          Žádost o dotace z FROM a stř. fondu podpory SDH a IZS na rok 2014

–          Návrh rozpočtu na rok 2014

–          Žádost o prodloužení vodovodu

–          Finanční příspěvek 1 000,-na dítě při vítání občánků

–          Finanční příspěvek na turnaj ve stolním teniseOZ bere na vědomí:

–          Informace o hospodaření obce

–          Oprava cesty u Cabrdových

–          Měření rychlosti v obci

–          Umístění dětí do mateřské školy

–          Možnost využívání sběrného dvora v Dolním Bousově


Ukončení: 19,45 hod.

Další zasedání OZ bude veřejné.


Zveřejněno: 14. 11. 2013
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image