Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Bernard, Bártová, Bočková, Prskavec, Hájek, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Prskavec E.

Omluveni: p. Šrajerová

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program :

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Schválení závěrečného účtu

3. Informace o proběhlém auditu

4. Rozpočtové opatření č. 3/10

5. Prodej pozemku č. 664/1, 665/16

6. Informace o dotacích

7. Řešení odvodu dešťové vody z pozemku p. Kratochvílové J., Dobšín 50

8. Seznámení s cenovou nabídkou firmy p. Bláhy a případné schválení zakázky

9. Schválení změny provozovatele webových stránek obce

10. Seznámení se zásadami určujícími pravidla pro zveřejňování informací z jednání zastupitelstva (§ 5, odst. 2 písmeno f, o ochraně osobních údajů)

11. Schválení příspěvku na proškolení řidiče autobusu

12. Různé (stav zahradní techniky)

1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je usnášeníschopné . Byli jmenování ověřovatelé zápisu p. Richtr a p. Prskavec E. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování pro 8, proti 0.


2. Schválení závěrečného účtu

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet za r. 2009 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2009. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky  – bez výhrad


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.

3. Informace o proběhlém auditu

Dne 10.5.2010 provedl Krajský úřad Stř. kraje  přezkoumání hospodaření obce za r. 2009. Při přezkoumání nebyly zjištěny   žádné chyby a nedostatky – bez výhrad.

Přezkoumané písemnosti: návrh rozpočtu, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření, schválený rozpočet, kniha došlých faktur, pokladní kniha, účetní doklad, bankovní výpis, evidence majetku, kniha odeslaných faktur, inventurní soupis majetku, pokladní doklad, mzdová agenda, rozvaha, přílohy rozvahy, hlavní kniha, účtový rozvrh, smlouvy k přijatým dotacím, smlouvy o převodu majetku, dohody o provedení práce, vnitřní předpisy a směrnice, zápisy z jednání, tabulky finančního vypořádání dotací.


Zastupitelstvo bere na vědomí.

4.Rozpočtové opatření č. 3/10

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/10.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0

5. Prodej pozemku č. 664/1. 665/16

Pozemek č. 664/1, 665/16 nebyl delší dobu udržován. Po několika jednáních se obec rozhodla pozemek prodat za kupní cenu Kč 61 000,-.  Byl vyhotoven návrh kupní smlouvy i s věcným břemenem.  Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku za podmínek, že v kupní smlouvě bude doplněna klauzule, že  v případě prodeje nebo dědictví dalším osobám, zůstává věcné břemeno v platnosti. Zastupitelstvo schvaluje.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.

6. Informace o dotacích

O dotacích se zatím nic neví.

7. Řešení odvodu dešťové vody z pozemku p. Kratochvílové J., Dobšín 50

Obec provede vyhloubení příkopu v místech u Kratochvílových, Dobšín 50 a u OÚ kolem Bártových. Zastupitelstvo schvaluje.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.

8. Seznámení s cenovou nabídkou firmy p. Bláhy a případné schválení zakázky

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy p. Bláhy , Markvartice, na výstavbu veřejného osvětlení na Kamenici za Zajícovými.


Výsledek hlas.: pro 8, proti 0.

9.Schválení změny provozovatele webových stránek obce

Návrh změny provozovatele webových stránek od 1.6.2010. Zastupitelstvo schválilo p. M. Šrajera  ml. jako provozovatele webových stránek. Měsíční příspěvek bude přiznán od 1.6.2010. Za přípravu a zpracování  za květen schválena odměna 500,-Kč.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.

10. Seznámení se zásadami určujícími pravidla pro zveřejňování informací z jednání zastupitelstva  (§ 5, odst. 2 písmeno f, o ochraně osobních  údajů)

Podle § 95 odst.2 zákona o obcích musí být zápisy přístupné k nahlédnutí na obecním úřadě. Z žádného právního předpisu nevyplývá obecná povinnost zveřejňovat zápisy ( nebo přijatá usnesení) na úřední desce. Obec tak může činit „dobrovolně“ je však povinna zajistit ochranu osobních údajů. Tzn. zápisy před zveřejněním anonymizovat.


Zastupitelstvo bere na vědomí.

11. Schválení příspěvku na proškolení řidiče autobusu

Každý rok probíhá proškolení řidičů autobusu. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na školení ve výši cca 1 500,- Kč pro řidiče SDH.


Výsledek hlasování :  pro 8, proti 0

12. Různé (stav zahradní techniky)

Sekačka, kterou obce vlastní je malá, poruchová a nevyhovující, stále přibývá ploch na sekání. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup výkonnější  sekačky s mulčovačem v hodnotě cca 25-30 tis. Kč.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Stížnost pana Bessissa S. Kamenice, na podmáčení pozemku. Na základě stížnosti není prokázáno, že voda, která vytéká na jeho pozemek je z vodojemu. Proběhne

ověření,  odkud voda vytéká.


Zastupitelstvo bere na vědomí.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, závěrečný účet, rozpočtové opatření č. 3/10, prodej pozemku, vyhloubení příkopu, cenovou nabídku a zadání prací na výstavbu veřejného osvětlení v části Kamenice, provozovatele webových stránek, příspěvek na školení, nákup sekačky.


Bere na vědomí: informace o auditu, pravidla pro zveřejňování informací, stížnost  na podmáčený pozemek.


Zasedání ukončeno v 19.45 hod. příští zasedání se bude konat 29.6.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 04. 6. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image