Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2009


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Bártová, Bočková, Šrajerová, Prskavec,  Bernard, Horčička, občané

Ověřovatelé: p. Richtr, Bernard

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

l. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Přehled hospodaření na r. 2009

3. Schválení rozpočtu na r. 2010, rozpočtové opatření č. 4

4. Přehled a zhodnocení akcí za r. 2009

5. Informace o předpokládaných akcích v r. 2010

6. Informace o svozu odpadů pro r. 2010

7. Informace o slavnostním otevření sálu, mikulášské nadílce

8. Různé


  1. Zahájení a volba ověřovatelů.

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček, přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p.Bernard. Starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


2. Přehled hospodaření na r. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření k 30.9.2009.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


3. Schválení rozpočtu na r. 2010 , rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na r. 2010 a rozpočtové opatření č. 4.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


4.Přehled a zhodnocení akcí za r. 2009

V r. 2009 obec obdržela dotaci ve výši 200 000,- Kč na fasádu bývalé školy.


K 31.10.2009 byla dokončena celková fasáda budovy.


Hasiči položili dlažbu před vchodem do knihovny  a před zadním vchodem do hospody, upravili část terénu  u bývalé školy. Byla provedena částečná oprava cesty u chat na Kamenici, oprava a výměna 3 nefunkčních světel.


V letošním roce jsme ještě plánovali výstavbu veřejného osvětlení na Kamenici. Bohužel obec na tuto akci dotaci neobdržela, výstavba se  prozatím odkládá.


Po delší době byla velká spokojenost s úpravou a sekáním zeleně.


Dotaz p. Čecha:  Zda se plánuje oprava cesty u Čechových na Kamenici.


– Pokud to finanční možnosti dovolí, oprava by se provedla v příštím roce.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


Dotaz p. Bočka: Zda vytáhnout různé křoví a hrušku – pláňku , které překáží při sekání trávy?


– Místostarosta zajistí likvidaci.


5.Informace o předpokládaných akcí v r. 2010

Přes Mikroregion Český ráj obec na r. 2010 žádala  o dotaci na opravu budovy  OÚ. Bohužel, ani zde jsme dotaci nedostali. Obec se ještě pokusí žádat přes Krajs. úřad  Stř. kraje Fond rozvoje obcí a měst nebo Program obnovy venkova, opět na opravu OÚ nebo veřejného osvětlení na Kamenici. Obec však může podat žádost pouze jednu.  Na příštím zasedání zastupitelstvo zvolí jednu z variant.


Zastupitelstvo bere na vědomí..


6.Informace o svozu odpadů pro r. 2010

V letošním roce je situace taková, že fi. Compaq navýšila cenu odpadu několikanásobně. Proto obec zvolila formu svozu přes léto jednou za čtrnáct dní. Vzhledem k tomu, že byla řada připomínek  od občanů k tomuto svozu, zastupitelstvo se rozhodlo  na příští rok změnit systém svozu na týdenní. Cena za 1 osobu se bude pohybovat asi 450 – 500,- Kč. V tomto případě bude možné platit i na 2 splátky.


Zastupitelstvo bere na vědomí


7.Informace o slavnostním otevření sálu, mikulášské nadílce

V sobotu 14.11.2009 se uskuteční slavnostní otevření sálu od 14.00 hod. a večer od 20.00 hod. bude posvícenská zábava .

Celkové využití sálu. 6. prosince 2009 – mikulášská nadílka pro děti.


–  různé  akce dospělých, případně dětí


–  na jaře dětský maškarní bál,  maškarní bál pro dospělé


Obec bude na tyto akce přispívat  Zastupitelstvo schvaluje.


Výsledek hlasování: 8 pro, proti 0.


8.Různé

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup valníčku za traktor v hodnotě 8 000,- Kč, dále schválilo příspěvek 1 500,- Kč na mikulášskou nadílku, proplacení vánočních ozdob na stromeček do sálu, nákup vánočního osvětlení na vánoční strom.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:


Program jednání, hospodaření k 30.9.2009, rozpočet na r. 2010, rozpočtové opatření č. 4, nákup  valníčku, příspěvek na mikulášskou nadílku, nákup ozdob, vánočního osvětlení.


Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. příští zasedání se bude konat dne 1.12.09 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 18. 11. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image