Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2014

 

Obec Dobšín

 

ZÁPIS č. 2

ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín

konaného dne 11. prosince v 18:30hod. v budově OÚ
Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav Keller, Jiří Matějka


Omluveni:


Neomluveni:


Zapisovatel: Lenka Bočková


Ověřovatelé zápisu: Václav Červinka, Jiří Čech
Program jednání:


  1. Zahájení
  2. Rozpočet 2015
  3. Odpady 2015 – vyhláška
  4. Rekonstrukce / prodloužení vodovodu – aktuální stav
  5. Obecní technika – nabídka možnosti využití pro občany
  6. RůznéK jednotlivým bodům programu:


k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Jaroslav Černý, který přivítal přítomné.


Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.


Starosta obce navrhl zastupitelům ke schválení změnu pořadí projednávaných bodů v programu.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Změna programu zasedání zastupitelstva obce byla schválena.


Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková.


OZ bere na vědomí.


Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Červinka, Jiří Čech


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh byl schválen.k bodu 3:

Odpady 2015: od dubna 2015 je obec povinna zajistit sběrné nádoby na bioodpad, u firmy Compag zajistíme opět 6 kontejnerů a dále nám bylo nabídnuto 15 ks 120 l BIO popelnic, o které si případní zájemci mohou zažádat na OÚ. Cena za jeden vývoz činí 28 Kč.


K 1. 1. 2015 vchází v platnost nová vyhláška na odvoz komunálních odpadů.


OZ bere na vědomí.k bodu 4:

Rekonstrukce / prodloužení vodovodu – aktuální stav:

8. 12. 2014 bylo zahájeno prodloužení vodovodu od p. Hedbávného k zastávce u Hájků.

Dle přízně počasí by práce měly být ukončeny k 19. 12. 2014.


OZ bere na vědomí.k bodu 5

Obecní technika – nabídkový ceník pro občany Dobšín – Kamenice

Traktor                        15 Kč/km

Vlek                            50 Kč/den

Výsuvný žebřík          50 Kč/den


Pan Červinka zajistí revizi výsuvného žebříku.


Návrh usnesení – ceník na zapůjčení obecní techniky.hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na ceník zapůjčení obecní techniky byl schválen.k bodu 2

Rozpočet 2015

Návrh usnesení rozpočtu 2015.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na rozpočet 2015 byl schválen. Jeho znění bude vyvěšeno na úřední desce a na webu. Pokud do 15 dnů nebudou vzneseny z řad občanů připomínky, vchází v platnost.


Návrh usnesení rozpočtového provizoria.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení rozpočtového provizoria byl schválen.k bodu 6

různé:

Sponzorský příspěvek 2500 Kč mateřské škole Obruby

Návrh usnesení sponzorského daru 2500 Kč MŠ Obruby.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení sponzorského daru MŠ Obruby byl schválen.p. Janata – žádost o povolení vykácení vzrostlých stromů na soukromém pozemku

Návrh usnesení žádosti o povolení vykácení vzrostlých stromů.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení žádosti o povolení vykácení vzrostlých stromů byl schválen.p. Rychtera – žádost o pronájem obecního pozemku č. 665/44 812 m2

Dodat účel pronájmu se souhlasem okolních majitelů.

Návrh ceny pronájmu 12 Kč/m2 za rok.


OZ bere na vědomí.Zpráva kontroly spalinových cest Obecní škola Dobšín – nutná oprava (vložkování).

Zajištění cenové nabídky na opravu.


OZ bere na vědomí.p. Janeček Kamenice – vyřešení inženýrských sítí na soukromém pozemku.

Objednat zaměření obecní cesty.

Návrh usnesení na zaměření obecní cesty.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na zaměření cesty byl schválen.Zajistit úklid parketu vedle Obecního úřadu – pan Hájek.


OZ bere na vědomí.


V roce 2015 budou vypsané dotace na výstavbu hasičské zbrojnice. Návrh na vypracování projektu nové hasičské zbrojnice v místě nevyužitého parketu vedle Obecního úřadu.


Návrh usnesení na vypracování projektu hasičské zbrojnice.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na vypracování projektu hasičské zbrojnice byl schválen.Rybníček vedle zastávky Kamenice – zajištění opravy zábradlí.


OZ bere na vědomí.Sbor dobrovolných hasičů Dobšín – Kamenice žádají o souhlas se sídlem svého spolku na Obecním úřadě Dobšín.


Návrh usnesení na sídlo SDH Dobšín – Kamenice na Obecním úřadě Dobšín.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na sídlo SDH Dobšín – Kamenice na Obecním úřadě Dobšín byl schválen.Členové hasičské zásahové jednotky Dobšín budou proškoleni v lednu 2015 v protiplynovém polygonu.


OZ bere na vědomí.Firma Compag zajistí v jarních měsících roku 2015 nutnou revizi dětského hřiště v parku u obecné školy Dobšín.


OZ bere na vědomí.


Žádost na pronájem sálu v obecní škole Dobšín – p. Horák Pavel 20. 12. 2014.


Návrh usnesení na pronájem sálu v obecní škole Dobšín.


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na pronájem obecního sálu v obecní škole Dobšín byl schválen.Návrh na změnu provozovatele internetových a telefonních služeb a smlouva o umístění zařízení


Výpověď – starý poskytovatel Coprosys, nový poskytovatel Cerberos


Umístění zařízení na budovu č.p. 41 v obci Dobšín firmou Comfeel


hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na změnu poskytovatele internetového a telefonního připojení a smlouvy o umístění zařízení firmy Comfeel byl schválen.


Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v pátek 23. 1. 2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě.


Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:30 hod.


Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

1 – Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce

2 – Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Dobšín, dne 12. 12. 2014


Zapisovatel: Lenka Bočková


Ověřovatelé zápisu: Václav Červinka, Jiří Čech
Obec Dobšín

USNESENÍ

ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín

konaného dne 11. 12. 2014

č. 2


1- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje změnu programu dnešního jednání zastupitelstva obce.


2- Zastupitelstvo obce Dobšín volí za ověřovatele zápisu z nešního zasedání zastupitelstva obce p. Václava Červinku a p. Jiřího Čecha.


3- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena pí. Lenka Bočková.


4- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že 1.1.2015 vchází v platnost nová vyhláška svozu komunálního odpadu.


5- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí aktuální stav prodloužení vodovodu.


6- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje ceník na zapůjčení obecní techniky.


7- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočet na rok 2015.


8- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje rozpočtové provizorium.


9- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje sponzorský dar 2500 Kč pro MŠ Obruby.


10- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost p. Janaty o povolení vykácení vzrostlých stromů na soukromém pozemku.


11- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí žádost pana Rychtery na pronájem obecního pozemku č. 665/44.


12- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí poptávku cenové nabídky na opravu spalových cest na Obecní škole Dobšín.


13- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje zaměření obecní cesty na Kamenici u Šrajeru.


14- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí úklid parketu vedle OÚ.


15- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vypracování projektu na hasičskou zbrojnici.


16- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí zajištění opravy zábradlí u rybníčku na Kamenici.


17- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost o umístění sídla SDH Dobšín-Kamenice na OÚ Dobšín.


18- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí výcvik zásahové jednotky v protiplynovém polygonu.


19- Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí revizi dětského hřiště od firmy Compag.


20- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádost o pronájem sálu v Obecní škole p. Horákovi dne 20. 12. 2014.


21- Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje návrh na změnu provozovatele internetových a telefonních služeb a smlouvu o umístění zařízení.


Dobšín, dne 12. 12. 2014


starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková

Zveřejněno: 18. 12. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image