Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12. 1. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Bártová, Šrajerová, Bočková, Prskavec, Hájek, Horčička.

Ověřovatelé: p. Richtr, Hájek F.

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o hospodaření

3. Rozpočtové opatření k 31.12.2009

4. Informace o dotacích

5.P ožadavek hasičů o příspěvek

6. Zpráva o financ. činnosti MR-ČR pod Mužským

7. Organizační opatření ke zlepšení komunikace mezi zastup. a občany

8. Schválení obecně závazné vyhlášky – odpady

9. Různé


l. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček, přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr  a p. Hájek. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro  8, proti 0.


2.Informace o hospodaření

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření k 30.11.2009.


Výsledek hlasování : pro 8, proti 0.


3.Rozpočtové opatření k 31.12.2009

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.07/09 – úpravu rozpočtu k 31.12.2009.


Výsledek hlasování : pro 8. proti 0.


4.Informace o dotacích

Obec Dobšín v prosinci  2009 zažádala Krajský úřad Stř. kraje z programu FROM o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu a na požární techniku pro hasiče. Zastupitelstvo bere na vědomí.


5.Požadavek hasičů o příspěvek

Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo příspěvek na nákup spotr. vybavení (ojnice do soutěžní stříkačky) pro hasiče ve výši 10 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


6.Zpráva o financ. činnosti MR-ČR pod Mužským

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj  pod Mužským.


7.Organizační opatření ke zlepšení komunikace mezi zastup. a občany

Program jednání bude umístěn na webových stránkách obce. Budou pořizovány záznamy z jednání na diktafon, aby nedocházelo k případným nejasnostem při hlasování. Záznamy budou archivovány.  Zastupitelstvo schválilo.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.

8.Schválení  obecně závazné vyhlášky – odpady

Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena činí 450,- Kč na osobu, odpady se budou odvážet každý týden ve čtvrtek. Za loňský rok obec doplácela 20 866,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


9. Různé

a) Dne 11.12.2009 byly na Magistrát Ml. Boleslav předány veškeré podklady  Závěrečného vyhodnocení akce, dotované v rámci Programu obnovy venkova v r. 2009,  „ Nátěr fasádní barvou, omítnutí vnějších obvodových stěn“. Zastupitelstvo bere na vědomí.


b) Akce, které se uskutečnily v prosinci r.2009.

– výroční schůze  SDH

– dámská vánoční jízda

– mikulášská nadílka

– setkání maminek s dětmi

– akce pro ženy

– rodinná oslava


c) Dne 13.února 2010 bude pořádán maškarní ples pro dospělé a 20. února maškarní bál pro děti. Kulturní komise žádá o příspěvek na tyto akce ve výši 2 000,- Kč. Zastupitelstvo projednalo a schválilo. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


d) Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměnu ve výši 700,- Kč pro p. Bočkovou L.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


e) Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek 50,- Kč na částečnou úhradu spotřeby vody a elektřiny na WC, v případě, že akce bude pořádána bez nároku na občerstvení ze strany nájemce  hospody U Karla. V případě, že se na akci bude podílet nájemce, nebude tato suma hrazena.Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, hospodaření k 30.11.09, rozpočtové opatření č. 07/09, příspěvek na sport. vybavení pro hasiče, program jednání umístěn na webových stránkách, záznamy jednání na diktafon, obecně závaznou vyhlášku – odpady, příspěvek na maškarní ples, odměnu p. Bočkové L., příspěvek na úhradu spotřeby vody a elektřiny.


Zastupitelstvo bere na vědomí:

Žádost o dotaci z programu FROM, zprávu o finanční činnosti MR- Český ráj pod Mužským, Závěrečné vyhodnocení akce.

Zasedání ukončeno v 19.45 hod., příští zasedání se bude konat dne 9.2.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 18. 1. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image