Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13. 10. 2009


Přítomni: p. Kropáček,  Richtr, Šrajerová, Bártová, Prskavec, Horčička, Bočková L.

Ověřovatelé: p. Richtr, Horčička

Omluveni: p. Bernard, Hájek

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Postup prací u bývalé školy

3. Řešení a prodej auta V3S

4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření

5. Řešení odvodňovacího příkopu u Kohouškových

6. Oprava některých nefunkčních světel

7. Návrh rozpočtu

8. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů.

Starosta obce Mgr. Z. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 7 z 9 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p. Horčička. Starosta seznámil zastupitelstvo s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


2. Postup prací u bývalé školy.

Fasáda bývalé školy je již dokončena, sál je připraven k slavnostnímu otevření.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


3. Řešení a prodej auta V3S.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej voj. auta V3S  firmě RB Servis CB, České Budějovice za cenu 40 000,- Kč.


Výsledek hlasování 7 pro, proti 0.


4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření.

Krajský úřad Stř. kraje provedl dne 2.10.2009 dílčí přezkoumání hospodaření. Byly zjištěn drobný nedostatek.Obec neupravila schválený rozpočet o přijatou zálohu Kč. 3 000,- na volby do EP a o její čerpání na příslušných položkách ve výši  Kč 13 764,-.


Opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků.


Obec upravila schválený rozpočet o přijatou zálohu na volby do EP a její čerpání na příslušných položkách.  Napraveno. Žádné další nedostatky nebyly shledány.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nabyly zjištěny chyby a nedostatky.


5. Řešení odvodňovacího příkopu u Kohouškových

Vybudování odvodňovacího příkopu před Kohouškovými bude provedeno na jaře. Pan Kohoušek je ochoten pomoci při vyměření příkopu a položení trubek.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


6.Oprava některých nefunkčních světel.

V sobotu dne 3.10.2009 byla provedena oprava a výměna některých nefunkčních světel. Opravu světel provedla firma Bláha – Markvartice.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


7.Návrh rozpočtu

Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na r. 2010.


Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


8.Různé.

Zastupitelstvo projednalo a dodatečně schválilo rozpočtové opatření č. 02/09 a 03/09. Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


V hospodě u Karla bude provedeno zjištění závady unikající vody a bude  provedena případná oprava.  Zastupitelstvo bere na vědomí.


K žádosti o pokácení stromů pana Matyse – chataře, zastupitelstvo sděluje, že vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemek, zastupitelstvo není kompetentní toto kácení povolit. Žadatel se musí obrátit na Magistrát města Ml. Boleslav, Odbor životního prostředí, odd. zemědělství a lesnictví, který je oprávněn povolení vydat.


Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za rekreační pobyt, aby tak učinili co nejdříve.


Usnesení.

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, jmenování ověřovatelů, prodej auta,  návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 02/09 a 03/09.

Zastupitelstvo bere na vědomí: dokončení fasády býv. školy, opatření potřebná k nápravě chyb,  vybudování odvodňovacího příkopu, opravu a výměnu světel, případnou opravu unikající vody.


Zasedání ukončeno ve 20.00 hod., příští veřejné zasedání se bude konat dne 10.11.09 v 18.00 hod.  v hospodě u Karla na Dobšíně.


Zveřejněno: 19. 10. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image