Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.12.2011

 

Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Mocák J, Hadač, Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Hájek F., Mocák J.

Zapsala: Bártová L.


Program: 

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení rozpočtu na rok 2012.

3)    Projednání žádosti o pokácení stromů za Pelikánovými.

4)    Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  všech 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Hájek a p.Mocák. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 7  proti 0.2. Schválení rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012 byl vyvěšen po dobu 15 dnů. K předloženému návrhu nebyly vzneseny

žádné připomínky a zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2012 jako schodkový.Schodek bude krytý finančními prostředky z minulých let.


Výsledek hlasování: pro 7 , proti 03.Projednání žádosti o pokácení stromů za Pelikánovými.

 Stromy ohrožující budovy za Pelikánovými na Kamenici budou pokáceny nejpozději

do března 2012.


Výsledek hlasování: pro 7 , proti 04.Různé

 

 Byla zvolena inventarizační komise ve složení Hadač F.,Mocák J.,Bártová L..

Inventura majetku OÚ bude provedena 20.12.2011.


Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0Bude zakoupeno a  nainstalováno  nové zrcadlo v zatáčce u Kohouškových.


Výsledek hlasování: pro 7 , proti 0Zastupitelstvo obce nemá námitek k výstavbě nového přípojného místa el. energie

pro parcelu č.299/7.USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Rozpočet na rok 2012.
  2. Pokácení stromů za Pelikánovými.
  3. Složení inventarizační komise.
  4. Zakoupení nového zrcadla.

 

Další zasedání OZ se koná 10.1.2012 od 18:00 na OÚ

 

 

Zveřejněno: 20. 12. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (%):


1

ing.Josef Mocák

Sobota, 24. 12. 2011, 11:03

Vážené zastupitelstvo,

v zastoupení majitelky částěčně zastíněného pozemku č.302/1, připomínám, že dosud nebylo rozumně vyřešeno :
„kácení vzrostlého náletu stromů na pozemku č. 500 a 299/1, k.ú. Dobšín“.

Přeji radostné Vánoce a mnoho úspěchů v Novém Roce 2012.

Ing.Josef Mocák


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image