Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2014


Obec Dobšín

Z Á P I S

ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín

konaného dne 14. listopadu v 18:00hod. v budově OÚ


Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav Keller, Jiří Matějka

Omluveni:

Neomluveni:

Zapisovatel: Lenka Bočková

Ověřovatelé zápisu: Václav Červinka, Jiří Matějka


Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Rozpočet 2015
 3. Úřední hodiny OÚ – návrh a odsouhlasení
 4. Odpady 2015
 5. Revize stávajících smluv
 6. Rekonstrukce/prodloužení vodovodu – aktuální stav
 7. Návrh a odsouhlasení mezd zastupitelů
 8. Obecní rozhlas – správa + revize
 9. Finanční a kontrolní komise – jmenování členů
 10. Oprava cesty u Zajícových – aktuální stav
 11. Zimní údržba – podmínky zajištění
 12. Obecní majetek – přehled a aktuální stav/využití
 13. Různé


K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Jaroslav Černý, který přivítal přítomné.


Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce – prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.


Starosta obce navrhl zastupitelům ke schválení změnu pořadí projednávaných bodů v programu.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Změna programu zasedání zastupitelstva obce byla schválena.


Zapisovatelka jednání pí. Lenka Bočková.

OZ bere na vědomí.


Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Červinka, Jiří Matějka


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh byl schválen.k bodu 3:

Úřední hodiny OÚ : návrh pí. Folprechtová úterý 15-18 hodin

pí. Bočková pátek 15-18 hodin

Návrh usnesení: úřední dny úterý a pátek 15-18 hodin


Hlasování:

pro návrh  7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení – úřední dny úterý a pátek 15-18 hodin byl schválen.


k bodu 4:

Odpady 2015 : od dubna 2015 je obec povinna zajistit sběrné nádoby na bioodpady.


Návrh usnesení navýšení ročních poplatků za odvoz komunálních odpadů na 500 Kč/os.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení – roční poplatky za odvoz komunálních odpadů 500 Kč/os. byl schválen.


Diskuse: od jara 2015 dvě místa na tříděný odpad v obci. Jedno místo Dobšín – Obecní škola,

Kamenice – dle možných obecních pozemků, výběr místa do konce roku. Původní

sběrné místo bude zrušeno a uklizeno brigádně pomocí místních občanů.


k bodu 5

Revize stávajících smluv:

Účetní – do konce listopadu se ukončí spolupráce se stávající účetní z důvodu malé flexibility při poskytování informací. Dle tříměsíční výpovědní lhůty dokončí účetní rok 2014. Od ledna 2015 bude účetnictví provádět paní Folprechtová, která doposud veškerou účetní agendu připravovala.


Návrh usnesení – ukončení pracovního poměru se stávající účetní a uzavření nové smlouvy

s paní Folprechtovou.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na změnu účetní byl schválen.


Smlouva Coprosys (internet, telefon) – ukončení smlouvy z důvodů přetrvávajících problémů připojení internetu a oslovení firmy Cerberos pro získání lepších podmínek pro obec.


Návrh usnesení – výpověď Coprosys a zajištění jiného dodavatele připojení.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na změnu internetového dodavatele byl schválen.


k bodu 6

Rekonstrukce/prodloužení vodovodu stávající stav- na 18.11.2014 domluvená schůzka s panem Kozákem. Zjišťování aktuálního stavu. OZ bere na vědomí.


Návrh usnesení – poptávka na vypracování projektu zbývajících částí vodovodního řadu.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na vypracování projektu vodovodního řadu byl schválen.


k bodu 7

Odměny zastupitelů – návrh starosta 4000 Kč hrubého

místostarosta 4000 Kč hrubého (zajišťování úředních hodin)

předseda komise 800 Kč hrubého

zastupitel 550 Kč hrubého


Návrh usnesení na výši odměn zastupitelů.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na výši odměn zastupitelů byl schválen.


k bodu 8

Obecní rozhlas – správa a revize: návrh na správce p. Filip Hájek a jeho zástupce pí. Lenka Bočková


Návrh usnesení na správce obecního rozhlasu a jeho zástupce.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na správce obecního rozhlasu a jeho zástupce byl schválen.


k bodu 9

Finanční a kontrolní komise – jmenování členů. Návrh na členy finanční komise – Petr Bárta,

Martina Egrtová, na členy kontrolní komise – Marie Kellerová, Zdena Čerešňová.


Návrh usnesení na jmenování členů finanční a kontrolní komise.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na jmenování členů finanční a kontrolní komise byl schválen.


k bodu 10

Oprava cesty u Zajícových – stávající stav. Obnoví se jednání o změně vlastnictví s obecním zastupitelstvem obce Přepeře. OZ bere na vědomí.

Brigádně se opraví špatný stav cesty.


Návrh usnesení – na nákup materiálu na opravu cesty.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na nákup materiálu na opravu cesty byl schválen.


k bodu 11

Zajišťování zimní údržby – Jiří Čech, Ladislav Čech st., Filip Hájek.

Miroslav Boček bude jako náhradník pokud výše zmínění nebudou k dispozici.

Návrh odměny za zajišťování zimní údržby 100 Kč/hod. hrubého.


Návrh usnesení výše odměny za zimní údržbu.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení výše odměny za zimní údržbu byl schválen.


k bodu 12

Obecní majetek a jeho využití.

OBECNÍ ŠKOLA – návrh : posilovna – uzavřít pro veřejnost dokud nebude uklizeno

půdní prostory – zajistit kontejner pro vyklizení – brigádně

poptávka na vypracování projektů na dva byty

knihovna – přemístění na Obecní úřad (brigádně), prostor

nabídnout k pronájmu prodejny potravin.


Návrh usnesení na využití prostoru Obecní školy.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení využití prostoru Obecní školy byl schválen.Inventura obecního majetku k 31.12.2014

Návrh inventarizační komise: předseda Jiří Matějka, členové Lenka Bočková, Jiří Čech


Návrh usnesení členů inventarizační komise.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení členů inventarizační komise byl schválen.


k bodu 13

Různé –  žádost o příspěvek 1000 Kč na turnaj ve stolním tenise pořádaný 29.11.2014
v penzionu Slunečno.

–  žádost o příspěvek 3500 Kč na Mikulášskou nadílku pořádanou 7.12.2014
v penzionu Slunečno.

–  odměna 1000 Kč Ireně Bártové – knihovna

–  odměna 1000 Kč Marii Bočkové – jubilea občanů

–  návrh jubilea občanů – věk 60, 70, 75, 80 a dále každý rok


Návrh usnesení na příspěvky, odměny, jubilea občanů.


Hlasování:

pro návrh 7 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 0 členů


Návrh usnesení na příspěvky, odměny a jubilea občanů byl schválen.–  odměny hasičské zásahové jednotky Dobšín ponechány dle platné smlouvy

–  zajištění vánočního stromu před Obecní úřad: Jaroslav Keller

–  MŠ Obruby : příspěvek dle předchozí domluvy s pí. ředitelkou

–  26.12.2014 Štěpánská zábava penzion Slunečno Kamenice: pořadatel obec Dobšín-

Kamenice

–  správa obecního webu: p. Milan Šrajer


OZ bere na vědomí.


– žádost p. Pavel Horák o proplacení namontované digestoře v obecní hospodě Dobšín


Návrh usnesení proplatit digestoř.


Hlasování:

pro návrh 0 členů

zdrželo se 0 členů

proti návrhu 7 členů


Návrh usnesení proplatit digestoř nebyl schválen. Bude vystaven dodatek ke smlouvě

o vlastnictví digestoře.


Cesta na pozemku parc.č. 837 na Kamenici – p. Moucha, p. Machač

Seznámení s aktuálním stavem. Projekt bude dokončen a prodloužen o opravu cesty od
p. Matějky. Žádost o stavební povolení. Oprava realizována z vypsaných dotačních programů. Dřeviny z nově zaměřené obecní cesty majitelé odstraní nejpozději do 28.2.2015.


OZ bere na vědomí.


k bodu 2

návrh rozpočtu na rok 2015 bude členům zastupitelstva doručen starostou do 18.11.2014.

OZ bere na vědomí.


Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude ve čtvrtek 11. 12. 2014 od 18 hod. na Obecním úřadě.


Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 21 hod.Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:

 1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
 2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (níže)
 3. Žádost o příspěvek turnaje ve stolním tenisu


Dobšín dne 18.11.2014


Zapisovatel:  Lenka Bočková                         Ověřovatelé zápisu: Václav Červinka, Jiří Matějka
Starosta obce:

Obec Dobšín

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín

konaného dne 14.11.2014

č.  1

 1. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje změnu program dnešního jednání zastupitelstva obce.
 2. Zastupitelstvo obce Dobšín volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce p. Václava Červinku a p. Jiřího Matějku.
 3. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena pí. Lenka Bočková
 4. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje úřední hodiny OÚ úterý a pátek 15-18 hod.
 5. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši ročních poplatků za svoz komunálních odpadů na 500 Kč/os.
 6. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje změnu účetní obce.
 7. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výpověď s firmou Coprosys a zajištění nové firmy na připojení internetu a telefonu.
 8. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí aktuální stav rekonstrukce vodovodu.
 9. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje vypracování projektu na zbývající části opravy vodovodního řadu.
 10. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje výši odměn zastupitelů.
 11. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje správce rozhlasu p. Hájka a jeho zástupce L. Bočkovou
 12. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje členy finanční a kontrolní komise.
 13. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí aktuální stav opravy cesty u Zajícových.
 14. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje nákup materiálu na opravu cesty u Zajícových.
 15. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje členy zimní údržby a výši odměny 100Kč/hod. hrubého.
 16. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje změnu využití Obecní školy.
 17. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje členy inventarizační komise.
 18. Zastupitelstvo obce Dobšín schvaluje žádosti o příspěvky, odměny a životní jubilea občanů.
 19. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí odměny hasičské zásahové jednotky Dobšín, zajištění vánočního stromu, příspěvek MŠ Obruby, Štěpánskou zábavu, správu obecního webu.
 20. Zastupitelstvo obce Dobšín zamítá žádost o proplacení digestoře P. Horáka.
 21. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí aktuální stav opravy cesty na pozemku parc. č. 837 Kamenice.
 22. Zastupitelstvo obce Dobšín bere na vědomí termín zaslání návrhu rozpočtu 2015.


Dobšín dne 18.11.2014


starosta obce Jaroslav Černý                                     místostarostka obce Lenka Bočková

Zveřejněno: 19. 11. 2014
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (2):


2

Jaroslav Černý

Středa, 3. 12. 2014, 16:17

Dobrý den paní Šrajerová,

dovolte mi reagovat na Váš komentář. Jak již bylo sděleno při Vaší návštěvě na jednání zastupitelstva, Vaši nabídku jsme vzali na vědomí a v případě uvolnění místa Vám ho určitě nabídneme, musím však upozornit, že se nejedná o práci na plný úvazek. Mohu Vás ujistit, že pokud dojde k personálním změnám na OÚ, tak budete oslovena.
S pozdravem
Jaroslav Černý
starosta

1

Milada Šrajerová

Středa, 3. 12. 2014, 14:46

Je trochu s podivem, že zastupitelstvo obce upřednostňuje zaměstnávání občanů jiných obcí před zaměstnáním občanů vlastní obce a podporuje tak nezaměstnanost. Vždyť přece obec žije z daní svých občanů, ale rozhodně ne z nezaměstnaných. Měla by tedy zaměstnávat své občany a ne cizí.
Milada Šrajerová


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image