Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 14. 7. 2009


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Šrajerová, Bártová, Prskavec, Bočková, Hájek

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Hájek

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Průběh k investičním akcím v r. 2009

3. Návrh investičních akcí pro r. 2010

4. Prodej traktorového bagru zn. Warinsky

5. Projednání stížnosti p. Štěpánka týkající se prodeje části obecního pozemku

6. Projednání stížnosti skupiny občanů týkající se sekání trávy na soukromém pozemku p. Kudryové

7. Rozpočtové opatření č. 1/2009

8. Řešení prodeje nebo případného využití auta VS cisterna CHEM ARS – 12M

9. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Z. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 7 z 9  zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelů zápisu p. L.Richtr a p. Hájek. Starosta seznámil zastupitelstvo s programem dnešního jednání a program byl schválen. Výsledek hlasování : pro 7, proti 0


2. Průběh  k investičním akcím v r. 2009

V letošním roce byla dokončena podlaha ve společ. sále, byla provedena rekonstrukce chodby, v prvním patře výměna oken. V současné době se provádí fasáda celého objektu bývalé školy.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


3. Návrh investičních akcí pro r. 2010

V roce 2010 má obec v plánu provést výstavbu veřejného osvětlení na Kamenici. Dále dle možností výměnu oken, případně zateplení budovy obecního úřadu a další vnitřní úpravy.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


4.Prodej traktorového bagru  zn. Warinsky

Prodej traktorového bagru Warinsky zatím trvá. Možnost  prohlídky každé úterý. Datum prodeje případným zájemcům bude 1.září v 18.00 hod. na OÚ. Prodán bude nejvyšší nabídce.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


5.Projednání stížnosti p. Štěpánka týkající se prodeje části obec. pozemku

Nesouhlas se záměrem prodat část obecního pozemku a uvedené důvody zastupitelstvo shledalo jako neodůvodněné. Veřejná cesta bude zachována, veřejný vodovod, přepad z rybníčka, odkalovací nádoba bude řešena věcným břemenem. Dále bylo zjištěno, že odkalovací nádoba se nachází na pozemku p. Švédy. ( část pozemku byla prodána již v minulých letech).

Zastupitelstvo obce stížnost p. Štěpánka projednalo dne 14.7.2009 a shledala ji jako neodůvodněnou. Zastupitelstvo obce  znovu schválilo záměr prodat.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


6. Projednání stížnosti skupiny občanů týkající se sekání trávy

Obecní úřad kontaktoval majitelku pozemku, aby sjednala nápravu doporučeným dopisem.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


7. Rozpočtové opatření č. 1/2009

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


8. Řešení prodeje nebo případného využití auta VS cisterna CHEM

Prodej auta bude řešen na příštím zasedání.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


9. Různé

Definitivně byl schválen územní plán obce Dobšín. Do značné míry se na něm podílela paní Šrajerová. Zastupitelstvo obce ji schválilo odměnu  2 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek  na nohejbal ve výši 1 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

program jednání, záměr prodat část obec. pozemku,  rozpočtové opatření č. 1/2009, odměnu 2 000,- Kč  a příspěvek na nohejbal 1 000,- Kč.


Zastupitelstvo bere na vědomí:

Průběh k investičním akcím v r. 2009.

Návrh investičních akcí na r. 2010.

Prodej traktorového bagru Warinsky.

Projednání stížnosti p. Štěpánka.

Projednání stížnosti skupiny občanů.

Prodej auta VS.


Zasedání ukončeno v 20.00 hod. příští zasedání se bude konat 8.9.2009 v 18.00 hod.na OÚ.


Zveřejněno: 21. 7. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image