Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.5.2012


Přítomni: pí. Bártová, Keller, Bárta L, Hájek, Hadač,

Omluveni: p.Mocák

Neomluveni: p.Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Bárta L., Keller

Zapsala: Bártová L.


Program:

1)    Zahájení a volba ověřovatelů.

2)    Schválení změny obecní hranice.

3)    Schválení závěrečného účtu za rok 2011.

4)    Různé.


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L.Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno  5  ze 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu  p. Bárta a p.Keller. Všichni přítomní byli seznámeni s programem jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 5  proti 0.2. Schválení změny obecní hranice.

Vzhledem k tomu ,že nemovitost nemá stát na více katastrálních území

byla podána žádost vlastníky rekreačních nemovitostí č.e. 053 na st.p.331

a č.e.054 st.p. 278 o změnu obecní hranice.Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas

s posunutím obecní hranice do k.ú. Suhrovice. S obcí Kněžmost bude sepsána dohoda

o změně obecní hranice.


Výsledek hlasování: pro 5 , proti 03. Schválení závěrečného účtu za rok 2011.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se  závěrečným účtem za rok 2011,

byl vyvěšen na úředních deskách a bude schválen na příštím zasedání.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4. Různé.

ZO schválilo prodej plastového přístřešku p.Matyášovi za 250kč.


Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0ZO schválilo žádost p.Helikara L. o vybudování  nového vjezdu na pozemek.


Výsledek hlasování: pro 5 , proti 0USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Program jednání a ověřovatele zápisu.
  2. Změnu obecní hranice.
  3. Prodej plastového přístřešku.
  4. Vybudování nového vjezdu na pozemek.Další zasedání OZ se koná 12.6.2011 od 18:00 na OÚ
Zveřejněno: 28. 5. 2012
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image