Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2010


Přítomni: p. Bártová, Keller, Hájek, Hadač, Mocák, Bárta

Nepřítomen: p. Kropáček

Omluveni: p. Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Hájek, Hadač

Zapsala: p. L. Kratochvílová


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Schválen rozpočtu na r. 2011

3. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstr. veřej. rozhlasu

4. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu dobr. hasičů

5. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6 z 8  zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Hájek a Hadač.  Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 02. Schválení rozpočtu na r. 2011

Návrh rozpočtu na r. 2011 byl vyvěšen podobu 15 dnů. Žádné připomínky k předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny, proto zastupitelstvo obce přistoupilo ke schválení rozpočtu nar. 2011 jako schodkový a schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.3. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonst. veřejného rozhlasu

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí na r. 2011  a spolufinancování akce – Rekonstrukce veřejného rozhlasu.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.4. Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu dobr. Hasičů

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na r. 2011 a spolufinancování akce.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 05. Různé

– Dne 15.12.2010 provedl Krajský úřad Střed. kraje dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2010. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky – bez výhrad.

Zastupitelstvo bere na vědomí.


– Budou zpracovány 2 projekty na úpravu místních komunikací v hodnotě 20 000,- Kč hrubého. Zastupitelstvo bere na vědomí.


– Staré okapy z OÚ budou na jaře, až zmizí sníh odvezeny do kovošrotu.


– Od ledna bude nově zaveden zápisník činnosti p. účetní.


– Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o finanční činnosti Mikroreg. Český ráj.


– Kulturní komise – p. L. Bárta zajistí úklid židlí a stolů z chodby  na sál v býv.škole a kompletní úklid sálu. Zastupitelstvo bere na vědomí.Usnesení:


Zastupitelstvo schvaluje:


Program jednání, schválení rozpočtu, schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného rozhlasu, schválení podání žádosti o dotaci ze Střed. Fondu podpory dobrov. hasičů.Zasedání bylo ukončeno ve 20.00 hod. příští zasedání se bude konat 11.1.2011


Zveřejněno: 23. 12. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image