Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16. 3. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Bártová, Bočková, Šrajerová, Prskavec, Hájek, Horčička

Omluveni: R. Bernard

Ověřovatelé: p. Richtr, Prskavec

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Zhodnocení zimní údržby

3.Schválení zahradníka na r. 2010

4. Schválení provozního řádu k užívání sálu.

5. Uzavření prodeje pozemku č. 665/16 a 665/3 p. Švédovi. (Návrh smlouvy  s případným věcným břemenem předloží kupující)

6. Projednání opravy veřejného osvětlení. Na  základě požadavku obce bude předložena cenová nabídky  – firma p. Bláha Markvartice

7. Seznámení s předběžným rozpočtem na vybudování nového veřejného osvětlení v části Kamenice za Zajícovými.

8. Předložení  cenové nabídky na výstavbu dětského hřiště.

9. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné  a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p.Prskavec. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


2. Zhodnocení zimní údržby.

Zimní údržba byla provedena v rámci možnostech technického vybavení. Pro velké přívaly sněhu se ojediněle vyskytly případy, že nebylo možné stávající technikou zvládnout odstranit veškerý sníh z příjezdových cest.


3. Schválení zahradníka na r. 2010.

Zastupitelstvo obce znovu schválilo pana Bočka M. zahradníkem  a to za stejných podmínek jako v loňském roce.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


4.Schválení provozního řádu k užívání sálu.

Zastupitelstvo obce schválilo provozní řád kulturního sálu v budově bývalé školy. Klíče budou uloženy na OÚ a u p. Bočkové L.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


5. Uzavření prodeje pozemku 665/16 a 665/3 p. Švédovi.

Kupní smlouva bude uzavřena po přesném geometrickém zaměření a po předložení návrhu kupní smlouvy se všemi věcnými břemeny požadovanými obcí. Jedná se o část obecního pozemku č. 665/3, 665/16. Dále obec požaduje – přístup k odkalovací nádobě, zachovat přepad z rybníčku, umožnit přístup k obecnímu lesu, vypracovat návrh smlouvy a předložit detailní  nákres.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


6. Projednání opravy veřejného osvětlení. Na základě požadavku obce bude předložena cenová nabídka  – firma p. Bláha Markvartice.

Obec seznámí p. Bláhu (firma na opravu světel) se stavem nefunkčních světel a po prohlídce  bude provedena jejich výměna.


Zastupitelstvo bere na vědomí


7. Seznámení s předběžným rozpočtem na vybudování nového veřejného osvětlení v části Kamenice za Zajícovými.

Zastupitelstvo bere na vědomí cenovou nabídku p. Bláhy Markvartice na vybudování veřejného osvětlení na Kamenici  a dále navrhuje oslovit více firem k porovnání.


8. Předložení cenové nabídky na výstavbu dětského hřiště.

Zastupitelstvo obce vyčká na vyjádření sponzora a na základě finančních prostředků provede definitivní rozhodnutí.


Zastupitelstvo bere na vědomí


9. Různé.

a) Hospoda u Karla bude na přechodné období ( pondělí – čtvrtek)  uzavřena.

Toto omezení platí do konce března.

Zastupitelstvo bere na vědomí


b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek na hasičský ples ve výši 1 500,- Kč .

Výsledek hlasování: pro 7, zdržel se 1. proti 0.


c) Zastupitelstvo obce se seznámilo s obsahem petice, týkající se plánované výstavby veřejného osvětlení na Kamenici a rozhodlo, že v letošním roce , pokud to finanční prostředky dovolí, bude vybudováno osvětlení na náklady obce a v příštím roce bude opravena cesta do solidního stavu. V letošním roce bude provedeno srovnání cesty. Na základě provedené expertízy není vhodné  nejdříve vybudovat cestu a potom osvětlení.

Zastupitelstvo bere na vědomí.


d) Při startování  hasičského auta Avie v garáži, dochází ke značnému zamoření výfukovými plyny celého prostoru Obecního úřadu. Do 14 dnů p. Hájek F. zakoupí hadici, která se bude nasazovat na výfuk u Avie.  Zastupitelstvo schvaluje.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


Usnesení.

Zastupitelstvo schvaluje: Program jednání, p. Bočka zahradníkem, provozní řád kulturního sálu, finanční příspěvek na hasičský ples ve výši 1 500,- Kč, nákup hadice.


Zastupitelstvo bere na vědomí: Kupní smlouva  k prodeji pozemku bude uzavřena po přesném geometr. zaměření  a po předložení návrhu kupní smlouvy se všemi věcnými břemeny požadovanými obcí. Opravu nefunkčních světel. Cenovou nabídku na vybudování veřejného osvětlení. Ohledně dětského hřiště zastupitelstvo vyčká na vyjádření sponzora. Přechodné uzavření hospody. Obsah petice a navrhuje řešení.


Zasedání ukončeno v 19.40 hod. příští veřejné zasedání se bude konat dne 20.4.2010 v 18.00 hod. v kulturním sále Obecné školy na Dobšíně.


Zveřejněno: 19. 3. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image