Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17. 5. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Mocák, Hadač, Hájek

Omluveni: p. Bárta L., Horčička

Ověřovatelé zápisu: p.Hájek, Hadač

Zapsala: L. Kratochvílová


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Pracovní doba na OÚ od 1.6.2011

3. Schválení“Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví“

4. Darovací smlouva na vodní dílo – vodov. řad – věcné břemeno

5.Cenová nabídka na rekonstrukci havarijní části veř. osvětlení

6. Rozpočtové opatření č. 2, zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2010

7. Schválení finanční podpory mladým hasičům na r. 2011

8. Schválení přípravy zásahového vozidla na STK

9. Informace o převedení cesty od Obce Přepeře

10. Různé


1.Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 z 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Hájek a p. Hadač. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Pan Zd. Kropáček rezignoval na mandát v zastupitelstvu obce .


Zastupitelstvo bere na vědomí.2.Pracovní doba na OÚ od 1.6.2011

Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo pracovní dobu na OÚ od 1.6.2011.

Po. 7:00 – 15:30 hod. Út. 17:30 – 19:00, St. 7:00 – 15:30 (1.30 hod. bude využita na hlášení rozhlasem, přebírání pošty mimo pracovní dobu, apod.).


Výsledek hlasování: pro 4. proti 1.3.Schválení“Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví“

ZO schválilo „Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví“.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.4.Darovací smlouva na vodní dílo – vodov. řad – věcné břemeno

ZO přijímá dar na vodovodní řad s  podmínkou věcného břemena práva přístupu, údržby a oprav na par.č. 647/4.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.5.Cenová nabídka na rekonstrukci havarijní části veř.osvětlení

Cenová nabídka na rekonstrukci veř. osvětlení zatím neodsouhlasena, bude oslovena další firma.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


6.Rozpočtové opaření č. 2, zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2010

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Dne 4.5.2011 byla provedena pracovnicemi Krajského úřadu Střed. kraje kontrola hospodaření obce za r. 2010 – výsledek – nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad .


Zastupitelstvo bere na vědomí.7.Schválení finanční podpory mladým hasičům na r. 2011

Mladým hasičům byl schválen  příspěvek na pracovní oděv.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.8.Schválení přípravy zásahového vozidla na STK

ZO schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč na přípravu zásahového vozidla na STK pro r. 2011.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.9.Informace o převedení cesty od Obce Přepeře

Obec Přepeře opět neschválila bezúplatný převod jejich pozemku č. 587 o výměře 212 m2 do vlastnictví obce Dobšín. Jedná se o část cesty na Kamenici za Zajícovými. Obec Dobšín na vlastní náklady tuto cestu v zimním období udržuje. Zároveň tímto  nemá možnost žádat o případnou dotaci na celkovou opravu této cesty.


Zastupitelstvo bere na vědomí.10.Různé

-ZO schválilo příspěvek na polohovací lavici do posilovny ve výši 500,- Kč. Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.

-ZO schválilo cenovou nabídku ve výši cca 32 000,- Kč na opravu cesty na Dobšině u Křivských a na Kamenici u Čechových. Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.

-ZO souhlasí s poskytnutím trubek na úpravu a odvodnění obecního příkopu u Hájkových. Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.


-Žádost p. Mocáka J. Dobšín 35 na pokácení náletových stromů na pozemku č. 299/1 pana Vávry P.

ZO trvá na vyjádření ze dne 17.3.2011: Vzhledem k tomu, že nejsou přesně stanoveny hranice obecního pozemku č. 500 a pozemku č. 299/1 pana Vávry, není možné  povolit kácení těchto náletových stromů. Po případném vyměření hranic a přesného určení, na kterém pozemku stromy rostou, může dojít k povolení kácení stromů.

Připomínky  p. Mocáka J. k dokončení plánovaných prací na objektu školy zejména vyvložkování komínů, sociální zařízení pro posilovnu, oprava staré elektroinstalace apod.

– komíny se nechají v letošním roce pouze zkontrolovat kominíky, soc.zařízení se zatím budovat nebude, na opravu elektroinstalace budou osloveny firmy a budou zahájeny opravy v letošním roce.

Dotaz p. Mocáka J. – při poslední brigádě kolem býv. školy došlo k utržení pískovcového sloupu, dále nám byl poničen ocelový sloup vrat včetně podezdívky – co s tím?

Odpověď – pískovcový sloup bude odstraněn.

Pan  Mocák J. bude přizván na OÚ k podání vysvětlení k poničenému sloupku u vrat.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání,pracovní dobu na OÚ, Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, dar na vodovodní řad, rozpočtové opatření č. 2, příspěvek na pracovní oděv mladým hasičům, příspěvek na přípravu vozidla na STK, na polohovací lavici, cenovou nabídku na opravu cest, poskytnutí trubek.


Zasedání ukončeno ve 20.15 hod., příští zasedání se bude konat 14.6.2011 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 23. 5. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (3):


3

admin

Pondělí, 6. 6. 2011, 06:10

Dobrý den,
děkuji za upozornění. Aktuálně platí hodiny uvedené v tomto zápise. Ostatní opravím dnes večer.

Milan Šrajer

2

Štěpánka Hamršmídová

Neděle, 5. 6. 2011, 21:40

Dobrý večer,
v posledním zápise jsou uvedeny změny pracovní doby, ale v sekci „povinné informace“ jsou ale uvedené jiné hodiny pracovní doby. Které tedy platí? Děkuji Š. Hamršmídová

1

Ing.Josef Mocák

Úterý, 24. 5. 2011, 08:51

Dobrý den vážené zastupitelstvo,
úvodem děkuji za projednání mé připomínky.
Jsem rád, že snaha obce o pokračování prací na opravě školy, největšího objektu v majetku obce, schopného rozumného využití, trvá.
Stále nechápu řešení problemu – kácení náletu na poz. 299/1,společná žádost pana Vávry jakožto majitele pozemku a nás jako vlastníka pozemku 302/1 ( který je trvale částečně zastíněn). Opětně tímto vysvětluji historii vzniku polních cest – vždy byla potřebná šíře cesty rozdělena na polovinu a ta byla věcným břemenem zatížena ve prospěch společné cesty na majetcích jednotlivých vlastníků okolo cesty. Viz polní cesta p.č.484/1, která pokračuje v návaznosti na obecní cestu č.p.500, dále n.př.další cesty na “ Zájezdě“ ( lze si ověřit na internetu-obecně přístupné). Očekávám, že do podzimu letošního roku bude tento zbytečně komplikový problem vyřešen ke spokojenosti žadatelů.
Vaši opakující se podmínku na přesné vytýčení hranic považuji za nepřiměřenou svým reálným finančním nákladem, vzhledem požadovanému účelu a významu.
Co se týče Vámi narušeného ocel. sloupu a podezdívky – očekávám, že jednání bude vedeno na místě poruchy.
Přeji mnoho úspěchů ve Vaši náročné práci.
Ing.Josef Mocák


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image