Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Bernard,  Bártová, Šrajerová, Bočková, Prskavec, Hájek, Horčička, hosté

Ověřovatelé zápisu: p. Bernard, Prskavec

Omluveni: p. Richtr

Zapsala: Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Hospodaření obce za r. 2009

3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2010

4. Rozpočtové opatření č. 2/10

5. Informace o dotacích

6. Informace o úpravě cest  v části Kamenice

7. Výhled prací pro r. 2010

8.  Různé a připomínky občanů


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Z. Kropáček přivítal přítomné a  v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 8 z 9 zastupitelů a proto je usnášeníschopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Bernard a p. Prskavec. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování pro 8, proti 0


2. Hospodaření obce za r. 2009

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření za r. 2009.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


3. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2010

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření obce za I. čtvrtletí r. 2010.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0.


4. Rozpočtové opatření č. 2/10

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2/10, úprava rozpočtu v příjmech.


Výsledek hlasování: pro 8, proti 0


5. Informace o dotacích

Obec  v loňském roce žádala o dotaci z programu  FROM  na rekonstrukci budovy OÚ a o dotaci pro hasiče. Na Kraji bohužel došlo ke značnému zdržení v hodnocení žádostí. Proto zatím nemáme konkrétní zprávy o výsledcích.                                               – Informace –


6. Informace o úpravě cest v části Kamenice

Na Kamenici za Zajícovými byla provedena částečná úprava cesty, výtluky byly vyspraveny štěrkem. Dále byla ještě provedena oprava cesty u chat za Prskavcovými.    – Informace –


7.Výhled prací pro r. 2010

Na r. 2010 má obce v plánu v případě obdržení dotací rekonstrukci budovy OÚ ( výměna oken, zateplení budovy,   v případě, že obce dotaci neobdrží provede se pouze výměna oken..) Důvodem je velká spotřeba  energie k vytápění budovy. Dále se provede výstavba veřejného osvětlení na Kamenici za Zajícovými z vlastních zdrojů.                       –   Informace –


8. Různé a připomínky občanů

Hasiči požádali obec o zapůjčení kiosku a hřiště na uspořádání čarodějnic.


Zastupitelstvo obce schválilo. Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0.


Hasiči zajistí zakrytí septiku za budovou bývalé školy, upraví terén kolem budovy býv. školy,  provedou opravu naklánějícího se sloupu, na kterém jsou dráty obecního rozhlasu.


Do příštího zasedání budou předloženy nové designy webových stránek.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

Program jednání, hospodaření za r. 2009, hospodaření za I. čtvrtletí r. 2010, rozpočtové opatření 2/10, zapůjčení kiosku a hřiště na uspořádání čarodějnic.


Zasedání ukončeno v 19.00 hod., příští zasedání se bude konat dne 18.5.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 29. 4. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image