Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 20.9.2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Hájek, Bárta, Hadač, Mocák

Neomluveni: p. Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Mocák, Bárta

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2.Výběr firmy na opravu vodovodu

3. Připojení k petici na změnu rozpočtového určení daní

4. Návrh změny svozu nebezpečného odpadu na r. 2012

5. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6 ze 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Mocák J. a p.Bárta L. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.2. Výběr firmy na opravu vodovodu.

Obec  Dobšín obdržela na výměnu vodovodního potrubí na Dobšíně v délce cca 300 m  4 cenové nabídky. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nejnižší cenovou nabídku – M. Rejzek, Horní Bousov 67.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.3. Připojení k petici na změnu rozpočtového určení daní.

Obec Dobšín se připojila k petici o změnu rozpočtového určení  daní pro obce. Premiérovi P. Nečasovi byl zaslán tzv. klíčový dopis, kde podporujeme změny současného rozpočtového určení daní.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4. Návrh změny svozu nebezpečného odpadu na r. 2012

Svoz nebezpečného odpadu byl doposud svážen 2x ročně. V dalších letech obec navrhuje svoz nebezpečného odpadu z finančních důvodů pouze 1x ročně.  Svoz bude stanoven vždy na září. Zastupitelstvo souhlasí s touto změnou.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.5. Různé

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, cenovou nabídku na výměnu vodovodu, změnu svozu nebezp. odpadu, rozpočtové opatření č. 5.


Zasedání ukončeno v 19.40 hod. Příští zasedání se bude konat 18.10.2011 v 18.00 hod. na OÚ.

Zveřejněno: 26. 9. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image