Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21. 6. 2011Přítomni: p. Bártová, Keller, Mocák, Hadač, Hájek.

Omluveni: p. Bárta, Horčička.

Ověřovatelé zápisu: p. Keller, Hadač.

Zapsala: L. KratochvílováProgram:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Schválení závěrečného účtu a rozpočtové opatření č. 4

3. Projednání nových nabídek vedení účetnictví.

4. Likvidace uschlého stromu u školy

5. Projednání žádosti o příspěvek na mateřskou školu

6. Schválení firmy na opravu veřejného osvětlení

7. Schválení nákupu retardérů

8. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka  obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5 ze 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Keller a p. Hadač.  Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl  schválen.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.2. Schválení závěrečného účtu a rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo a schválilo závěrečný účet za r. 2010 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. Zároveň bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.3. Projednání nových nabídek vedení účetnictví

ZO schválilo vedení účetnictví od 1.1.2012 od p. ing. Olgy Zavadilové a zároveň tímto souhlasí s výpovědní lhůtou  6 měsíců pro firmu MID s.r.o.


Výsledek hlasování: pro 5,proti 0.4. Likvidace uschlého stromu u školy

ZO projednalo a schválilo odstranění suchého smrku před bývalou školou. Firma STROMYAMY – Dalibor Mlejnek Turnov, provede likvidaci stromu. Dřevo (pokud nebude poškozené) bude využito na trámy pro výstavbu pergoly u bývalé školy.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.5. Projednání žádosti o příspěvek na mateřskou školu

Magistrát města MB- odbor školství, žádá o úhradu neinvestičních výdajů za 1 dítě, které navštěvuje mateřskou školu v MB, Jilemnického ul., za období 1.9. 2010 – 31.12.2010, částku cca 10 500,- Kč. Jelikož částka je značně nadhodnocená a dítě není v poslední roce před zahájením školní docházky, obec není povinna tuto částku platit. Zastupitelstvo nesouhlasí s platbou.


Výsledek hlasování: pro 0, proti 5.6. Schválení firmy na opravu veřejného osvětlení

ZO schválilo cenovou nabídku  firmy Bláha Markvartice na opravu veřejného osvětlení v lesní části Dobšína.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.7. Schválení nákupu retardérů

Občané z Kamenice si stěžují na nedodržování rychlosti (20 km) v ulici u Bočkových. Obec osloví Policii ČR o kontrolu rychlosti vozidel přijíždějících k chatám, zejména v pátek. Pokud to nepomůže, obec podnikne další kroky týkající se snížené rychlosti. Zastupitelstvo bere na vědomí.8. Různé

ZO schválilo odměnu ve výši 1 200,- Kč za úpravu terénu u bývalé školy. Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.


Obec Dobšín žádala koncem loňského roku Středočeský kraj o dotaci na veřejný rozhlas a o dotaci pro hasiče. Bohužel ani jedna dotace nebyla schválena. Zastupitelstvo bere na vědomí.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010, rozpočtové opatření č. 4, vedení účetnictví, odstranění suchého stromu, cenovou nabídku opravy veřejného osvětlení, odměnu.


Zastupitelstvo neschvaluje: úhradu neinvestičních nákladů.


Zasedání ukončeno v 19.30 hod. příští zasedání se bude konat v červenci, termín bude upřesněn.Zveřejněno: 28. 6. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Vaše komentáře (2):


2

Moucha Oldřich

Sobota, 23. 7. 2011, 15:50

„Občané z Kamenice si stěžují na nedodržování rychlosti (20 km) v ulici u Bočkových. Obec osloví Policii ČR o kontrolu rychlosti vozidel přijíždějících k chatám, zejména v pátek.“
Nebylo by rychlejší oslovit tzv. závodníky a projednat to napřímo.Ten.kdo si stěžuje určitě ví, která auta jezdí rychle.Není nás tam zase až tak mnoho, abychom se neznali.Termín “ někdo si stěžuje, že někdo jezdí rychle“ zavání typicky českou připosr…, a né snahou problém řešit. Opravte havarijní obecní komunikaci a závodníkům vynadejte.To bude rychlejší a účinnější. moucha oldřich

1

Ing.Josef Mocák

Neděle, 3. 7. 2011, 10:19

Vážené zastupitelstvo,

nějak zapomínáte na řešení žádosti p. Vávry a I.Mocákové ( vlastníka zastiňovaného pozemku č.302/1) na povolení kácení náletu na pozemku p.Vávry č.pz.299/1, který sousedí s obecním pozemkem č.500, k.ú Dobšín.

Doufám, že do zimy letošního roku bude souhlas vydán.

Ing.Josef Mocák


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image