Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Šrajerová, Bártová, Bočková,  Hájek,

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Hájek

Zapsala: Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Rozpočtové opatření č. 7/10

3. Informace o investičních činnostech

4. Informace o stavu vodojemu

5. Návrh odměn pro členy zastupitelstva  za volební období 2006 – 2010

6. Projednání návrhu odměn za mimořádné práce při úpravě obce

7. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno

6 z 9 zastupitelů a je usnášeníschopné . Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p.  Hájek. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


2. Rozpočtové opatření č. 7/10

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 7/10.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


3. Informace o investičních činnostech

Dne 20.9.2010 obec obdržela od KÚ Střed.kraje „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje.“ Zároveň žádala Krajský úřad o první převod finančních prostředků na úhradu  již zaplacených faktur.

Práce na rekonstrukci obecního úřadu stále  pokračují.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


4. Informace o stavu vodojemu

Pan Bessisso Shedid si stěžuje, že mu přepadová voda z obecního vodojemu podmáčí pozemek. Firma Svoboda provedla sondu a bylo zjištěno, (přizván byl i pracovník z VOS Jičín) že se v žádné případě nejedná o přepadovou vodu, ale o spodní vodu.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


5. Návrh odměn pro členy zastupitelstva za volební období 2006 – 2010

Starosta obce zhodnotil činnost pracovníků za volební období 2006 – 2010 a podal návrh na odměny a finanční dar těmto pracovníkům ve výši 17 000,- Kč. Zastupitelstvo obce návrh schválilo.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


6. Projednání návrhu za mimořádné práce při úpravě obce

Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměnu  p. Jar. Kellerovi   ve výši 2 000,- Kč za mimořádnou práci.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


7. Různé

Pan starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za práci ve volebním období 2006 – 2010.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, rozpočtové opatření č. 7/10, odměny a fin. dar.


Zasedání ukončeno v 19.15 hod., příští zasedání bude upřesněno.


Zveřejněno: 26. 9. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image