Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 27. 7. 2010


Přítomni: p. Kropáček,  Bártová, Šrajerová, Prskavec, , Horčička, Hájek + hosté

Ověřovatelé zápisu: p. Prskavec

Omluveni: p. Bočková L.

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o hospodaření obce za I. pololetí r. 2010

3. Rozpočtové opatření č. 5/10

4. Zhodnocení činností za volební období 2006 – 2010

5. Informace o investičních akcí a získaných dotací

6. Informace o volbách

7. Připomínky občanů


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 6 z 9 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Prskavec a Bártová L . Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.


2. Informace o hospodaření obce za I. pololetí r. 2010

Seznámení se stavem hospodaření za I. pololetí 2010.


Zastupitelstvo bere na vědomí

3. Rozpočtové opatření č. 5/10

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/10.


Výsledek hlasování: 6 pro, proti 0.

4. Zhodnocení činností za volební období 2006 -2010

Pan starosta nejprve poděkoval panu Jaroslavu Kellerovi za veškerou práci, kterou pro obec udělal. Dále zhodnotil činnost zastupitelů.


p. Richtr – místostarosta – vždy byl ochoten každou práci udělat, třeba v sobotu nebo v neděli,  např. drobné opravy  veřejn. osvětlení, rovnání terénu u budovy býv. školy  apod.


p. Šrajerová – zúčastňovala se všech jednání, přispěla k urychlenému dokončení územního plánu.


p. Bártová – jako předseda finančního výboru plnila veškeré povinnosti, zúčastňovala se všech jednání.


p. Bočková – její činnost byla naprosto perfektní, udělala velký kus práce, díky sálu organizovala posezení  pro ženy i děti, uspořádala maškarní bál pro dospělé i děti,  mikulášskou nadílku apod.


p. Prskavec – s jeho prací jsem byl naprosto spokojen,  ochotně se podílel na opravách cest, položil zámkovou dlažbu u knihovny, neodmítl žádnou práci, na OÚ chodil i mimo zasedání zastupitelstva obce.


p. Hájek – vždy se podílel na stavebních pracích


p. Bernard – schůzí se zúčastňoval v mezích svých časových možností


p. Horčička – správce počítačů – první roky spokojenost, další roky se nestačil věnovat této práci a tím došlo k výměně pracovníka počítačové sítě.


p. Kratochvílová – hospodářka – z pohledu p. starosty- co bylo potřeba, vždy ochotně udělala i po pracovní době. Audity byly v pořádku, pro starostu byla oporou, účetnictví také v pořádku. Novému zastupitelstvu doporučuji, aby se  neunáhlilo případnou výměnou a nechalo dokončit práci týkající se administrativních  činností souvisejících  s dotací na rekonstrukci OÚ.


p. Boček – zahradník – odvedl velmi dobrou práci jak v zimním, tak i v letním období. Některé drobné opravy jak u traktoru, tak i u sekačky si dokázal opravit sám.


Zastupitelstvo bere na vědomí


5. Informace o investičních akcí a získaných dotací

Dále pan starosta seznámil přítomné s investičními akce v letech 2006 – 2010, viz příloha.


Zastupitelstvo bere na vědomí

6. Informace o volbách

Volby do zastupitelstva obce se budou konat 15. a16. října 2010. Na minulém zasedání zastupitelstvo obce schválilo 9 členů zastupitelstva, které má být zvoleno na další volební období. Kandidát musí kandidátní listiny odevzdat na Magistrát města MB nejpozději do 10. srpna 2010 do 16.00 hod. Bližší informace jsou k dispozici na OÚ.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


7. Připomínky občanů

Nebyla dobrá slyšitelnost místního rozhlasu – porucha byla způsobena bouřkovou činností.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, rozpočtové opatření č. 5/10.


Zastupitelstvo bere na vědomí: seznámení se stavem hospodaření  za I. pololetí, zhodnocení činnosti zastupitelů, investiční akce, informace o volbách.


Zasedání ukončeno ve 20.30 hod., příští zasedání se bude konat 24.8 2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 03. 8. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image