Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29. 3. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller, Mocák, Hadač, Bárta, Hájek, hosté

Neomluven: p. Horčička Z., Kropáček

Ověřovatelé zápisu: p.Hadač, Bárta L.

Zapsala: p. Kratochvílová L.Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Naplánování oprav obecních  komunikací v r. 2011

3. Řešení spodních vod u vodojemu

4. Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu v r. 2011

5. Oprava veřejného osvětlení v lesní části Dobšína

6. Různé1.Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 6 z 8 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Hadač a p. Bárta L. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování : pro 6, proti 0.2.Naplánování oprav obecních komunikací v r. 2011

Zastupitelstvo schválilo –  do oprav obecních komunikací (výtluky) bude investováno cca 50 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.3.Řešení spodních vod u vodojemu

Spodní vody u vodojemu  vytékající na pozemek p. Bessissa budou řešeny po konzultaci s p. Přibylem – projektant inženýrských sítí VOS Jičín.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4.Opravy a rekonstrukce vodovodního řadu v r. 2011

Obec Dobšín navštívil p. Haken, výrobně technický náměstek VOS Jičín a upozornil na nutnost výměny části vodovodního řadu, který je z azbestu, za potrubí z PVC. Pokud bude provedena výměna, nebude problém souhlasit s vodovodními přípojkami k parcelám.


Oprava obecní komunikace u Křivských  bude probíhat nezávisle na prodloužení vodovodního řadu až k parcele 353/5.


Zastupitelstvo bere na vědomí.5.Oprava veřejného osvětlení v lesní části Dobšína

Firma Bláha Markvartice předloží cenovou nabídku na opravu veřejného osvětlení v lesní části Dobšína.


Zastupitelstvo bere na vědomí.6.Různé

Zastupitelstvo obce (ZO) po zvážení přijímá věcný dar (vodovodní řad) od p. Řeháka do vlastnictví obce, pod podmínkou věcného břemene vstupu na pozemek č. 647/4. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


V rámci úsporných opatření bude od 1.června 2011 na OÚ  upravena pracovní doba a to na 20 hodin týdně.


ZO schválilo změnu druhu účtu v bance, na účet spořící a běžný.


ZO schválilo nákup posilovacího stroje do posilovny v hodnotě cca 1 000,- Kč


ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje: program jednání, na výtluky v komunikaci částku cca 50 000,-Kč, věcný dar (vodovodní řad), úpravu prac. doby, změnu druhu účtu, nákup posilovacího stroje, rozpočtové opatření č. 1.


Zasedání ukončeno ve 20.30 hod. příští veřejné zasedání se koná 12.4.2011 v 19.00 hod. v sále bývalé školy.


Zveřejněno: 06. 4. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image