Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2010


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Bártová, Šrajerová, Prskavec, Bočková

Omluveni: p. Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr

Zapsala: p. Kratochvílová  L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o dotacích a schválení přijetí dotace od KÚ Stř. kraje

3.Schválení umístění prolézaček pro děti na základě cenových nabídek.

4. Schválení příspěvku od firmy Škoda Auto

5. Rozpočtové opatření

6. Řešení situace s vodou po zavežení  lomu

7. Schválení příspěvku na nohejbalový turnaj

8. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné  a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 6 z 9 zastupitelů a proto je usnášeníschopné . Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Richtr a p. Prskavec.  Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


2. Informace o dotacích a schválení přijetí dotace od KÚ Stř. kraje

Krajským úřadem Středočeského kraje byla obci Dobšín přidělena dotace na rekonstrukci obecního úřadu. Jedná se o výměnu oken, zateplení a fasádu budovy + některé vnitřní úpravy.

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí této dotace s tím, že se bude podílet 5% ze svého rozpočtu.

Zastupitelstvo schvaluje zadání prací dle cenové nabídky firmě J. Pařík, Sobotka.

Zastupitelstvo schválilo zakázku výměnu oken firmě ALFA Okna s.r.o. Mladá Boleslav. Ze tří nabídek byla nejvýhodnější.


Výsledek hlasování : pro 6, proti 0.


3. Schválení nákupu prolézaček pro děti  na základě cenových nabídek

Prolézačky budou umístěny v prostoru  u bývalé školy.


4. Schválení příspěvku od firmy Škoda Auto

Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar 30 000,- Kč od firmy ŠKODA AUTO a příspěvek ve výši 15 000,- Kč od obce na výrobu prolézaček pro děti.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


5. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č. 4/10   – příjem dotace a finančního daru


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


6. Řešení situace s vodou po zavežení lomu

Byla vyčištěna kanalizace, voda již odtéká.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


7. Schválení příspěvku na nohejbalový turnaj

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  příspěvek 1 000,- Kč na nohejbalový turnaj a 500,- Kč  na posilovací stroj.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.8. Různé

Zastupitelstvo obce schválilo  9 členů zastupitelstva pro příští volební období.


Výsledek hlasování:  pro 6, proti 0.


Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:

program jednání, přijetí dotace, zadání prací dle cenové nabídky, zakázku na výměnu oken, finanční dar od firmy Škoda Auto, příspěvek na výrobu prolézaček, rozpočtové opatření č. 4/10, příspěvek 1 000,-  Kč na nohejbal, 500,- Kč na posilovací stroj, 9 členů zastupitelstva pro příští volební období.


Zastupitelstvo bere na vědomí: vyčištění kanalizaceZasedání ukončeno v 19.30 hod., příští veřejné zasedání se bude konat 27.7.2010 v 19.00 hod. v sále bývalé školy.


Zveřejněno: 13. 7. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image